Barbajuan

English version follows below.

Det finns de som hävdar att de små fyllda degknyten som kallas Barbajuan är typiska för Menton. I själva verket tycks de ha sitt ursprung i Monaco, men det är kanske nästan samma sak. Städerna ligger ju nära varandra och Menton har tidvis legat under furstendömet Monacos beskydd.

Hur som helst, Barbajuan är en lokal specialitet. De små aptitretande knytena serveras lite här och där på franska Rivieran och även i nordvästra Italien. De kan liknas vid stekt ravioli. Ofta är de fyllda med mangold och ost, ibland även med pumpa, squash, spenat, ris, lök eller (i Menton, förstås) citrus. Det finns till och med matiga varianter med kött eller fisk. Knytena är små och passar bra till aperitif eller på en buffé.

I Monaco är bagare och krögare extra stolta över sin Barbajuan. Många monegaskiska familjer har sina egna traditionella recept och uppfattningar om vad som ska ingå i fyllningen. Vid nationaldagen 19 november är Barbajuan en viktig del av förplägnaden.

Formen får tydligen vara lite olika. Ofta ser en Barbajuan ut som två hoplindade små bollar men det förekommer trekanter, kuddar, halvmånar och små limpor också. Namnet har olika varianter, även det. Barbagiuan är troligen det ursprungliga monegaskiska ordet medan Barbagiuai tycks användas i Italien.

På lokal dialekt, i såväl Norditalien som sydöstra Frankrike, lär namnet betyda Farbror Jean. En spekulation är, att en gång i tiden var en viss farbror inte nöjd med sin ravioli och valde att steka den i stället för att koka den. Rätt eller fel, det är en möjlig förklaring. Idag är vi nöjda med resultatet.

/Ingrid

English text:

There are those who claim that the small stuffed fritters called Barbajuan are typical of Menton. In fact, they seem to have originated in Monaco, but that is perhaps almost the same. The cities are close to each other and Menton has during periods been under the protection of the principality of Monaco.

Anyway, Barbajuan is a local specialty. The small appetizing dumplings are served along Côte d’Azur and also in northwestern Italy. They can be described as fried ravioli. Often, they are filled with char and cheese, sometimes also with pumpkin, squash, spinach, rice, onion or (in Menton, of course) citrus. There are even varieties with meat or fish. The dumplings are small and fit well for aperitifs or at a buffet.

In Monaco, bakers and restaurateurs are particularly proud of their Barbajuan. Many Monegasque families have their own traditional recipes and perceptions of what should be included in the stuffing. At the National Day of November 19, Barbajuan is an important part of the celebration.

Apparently, the shape may differ. Often a Barbajuan looks like two small coiled bulbs, but there are triangles, squares, crescents and fingers, as well. Also the name differs. Barbagiuan is probably the original Monegasque word while Barbagiuai seems to be used in Italy.

In local dialect, in northern Italy as well as in southeast France, the name means Uncle Jean. A theory is, that once upon a time a certain uncle was not happy with his ravioli and chose to fry it instead of boiling it. Right or wrong, it’s a possible explanation. Today we are happy with the result.

/Ingrid

Annons