Megastar Christina Nilsson, Menton & Chateau Valaya

English version follows below after the Swedish text.

En av Sveriges genom tiderna allra största megastjärnor har bott i Menton. Inte förvånande, eller hur? Varför nöja sig med något annat än det bästa?

Den mycket berömda svenska operasångerskan Christina Nilsson levde mellan 1843 och 1921. Hon föddes i Småland i en fattig lantbrukarfamilj och gjorde en formidabel internationell karriär som sopran under slutet av 1800-talet.

Christina Nilssons sångröst har beskrivits som något alldeles enastående men det finns ju tyvärr inga röstinspelningar från den tiden. Hon var en firad artist runt om i världen, bland annat i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA och Ryssland (Tsaren lär ha avgudat henne).

En nära vän till mig är släkt med Christina Nilsson som var hans mormors gudmor och faster (Christina fick inga egna barn). När vi upptäckte att hon hade en koppling till Menton blev vi förstås intresserade av att utforska mer.

Det visar sig att Christina Nilsson tillsammans med sin andre make, den spanske adelsmannen don Angel Ramon Maria Vallejo y Miranda, greve Casa de Miranda, tillbringade många vintrar i sin palatsliknande villa Chateau Valaya i Menton. Här kunde hon, grevinnan Casa Miranda, njuta av det behagliga klimatet och den vackra miljön, liksom vi gör nu mer än ett sekel senare.

Idag finns ett modernt lägenhetskomplex som kallas Chateau Vallaya på Avenue Katherine Mansfield i Menton Garavan. Det är granne med en äldre stor pampig villa som är Christina Nilssons gamla palats. De moderna lägenheterna tycks ha byggts på hennes ursprungsägor. Vi noterar för övrigt att Vallaya idag stavas med två l medan det i gamla texter och bilder från Christinas tid i allmänhet skrivs Valaya med ett l.

Vi träffade en språksam italiensk herre utanför det ursprungliga Chateau Valaya. Idag är palatset uppdelat i flera lägenheter. Om vi förstod honom rätt var det ett antal italienska familjer från Turin som under andra halvan av 1900-talet tillsammans köpte huset och omvandlade det.

Mycket måste ju dock ha hänt med villan efter Christinas död fram till italienarnas tillträde. Det visste den italienske herren inget om och han visade föga intresse för våra historier om den svenska världsartisten som varit den ursprungliga ägaren till hans vackra hus. Konstigt historielöst kan man tycka, men alla är ju inte intresserade av att rota i forntiden. Vi tyckte hur som helst att det var trevligt att få titta närmare på (utsidan av) Christina Nilssons Menton-palats.

Är det någon läsare som vet mer om Chateau Valayas historia? Hör av er!

Christina Nilssons liv var intressant och innehållsrikt, men jag beskriver inte det här eftersom det gjorts av många andra. Läs till exempel mer hos Christina Nilsson-sällskapet, http://www.cnsallskapet.se

Jag rekommenderar dessutom alla att läsa boken Juvelarian, Votum förlag, av Christina Mattsson och Elisabeth Welander-Berggren. Den beskriver Christinas Nilssons liv och karriär men framförallt berättar den om skandalen när hennes juveler stals från Sveriges Nationalmuseum. Spännande, häpnadsväckande och läsvärt!

/Ingrid

PS: Vi driver vår blogg helt utan ekonomiskt intresse. Den reklam som förekommer är utanför vår kontroll och väljs av WordPress som får alla reklamintäkter. /DS

English version:

One of Sweden’s greatest mega-stars ever lived in Menton. Not surprising – why settle for something other than the best?

The world famous Swedish opera singer Christina Nilsson lived between 1843 and 1921. She was born in Smaaland in the south of Sweden in a poor farming family. She made an impressing international career as a soprano in the late 1800s.

Christina Nilsson’s singing voice was described as something fantastic and quite unique, but there are unfortunately no recordings from that time. She was a celebrated artist around the world, including France, Britain, Germany, US and Russia (the Tsar evidently adored her).

A close friend of mine is related to Christina Nilsson who was his grandmother’s godmother and aunt (Christina had no children of her own). When we discovered that she had a connection to Menton, we wanted to explore this further.

It turns out that Christina Nilsson and her second husband, the Spanish nobleman Don Angel Ramon Maria Vallejo y Miranda, Count Casa de Miranda, spent many winters in their palace Chateau Valaya in Menton. Here she, Countess Casa Miranda, was able to enjoy the pleasant climate and the beautiful environment, just like we do now more than a century later.

Today there is a modern apartment complex called Chateau Vallaya on Avenue Katherine Mansfield in Menton Garavan. It is neighbor to a grand old beautiful villa which was Christina Nilsson’s palace. The modern apartment building seems to have been erected in her originally extensive garden. We note that Vallaya is now spelled with double l, while in old texts and pictures from Christina’s time, Valaya is usually spelled with a single l.

We met a talkative Italian gentleman outside the original Chateau Valaya. Christina’s palace is today divided into several apartments, and if we understood correctly, it was a group of Italian families from Turin who together in the late 1900s bought the villa and converted it.

However, much must have happened to the villa between Christina’s death and the entry of the Italians. The Italian gentleman knew nothing about this and he showed limited interest in our stories about the Swedish world artist who was the original owner of his beautiful villa. Strange, you might think, but not everyone is interested in exploring history. Anyway, we got a chance to have a closer look at (the outside of) Christina Nilsson’s Menton Palace.

Does any reader know more about Chateau Valaya’s history? Please, let me know!

Christina Nilsson’s life was indeed interesting and rich, but I will not try to describe it here since this has been done by many others. Read for example the information from the Christina Nilsson Society (also in English), http://www.cnsallskapet.se

/Ingrid

PS: We run our blog completely without financial interest. The advertising that occurs is beyond our control and is chosen by WordPress, who receives all advertising revenue.

Annons