Poggi dell Elmo – Vingård / Vineyard

English version follows below.

Är det fler som tycker att det är spännande att utforska lokala viner? Ofta passar de så bra ihop med lokala maträtter. Det finns flera vinområden i närheten, både i Frankrike och i Italien. Ett av dem i Italien är Rossese di Dolceacqua, läs mer om det på: https://carpementon.com/2015/12/18/rossese-di-dolceacqua/.

Flera gånger har vi besökt en av vinmakarna i Soldano norr om Ventimiglia, Poggi dell Elmo. Jag har skrivit om det tidigare, se https://carpementon.com/2017/11/18/rossese-di-dolceacqua-vin-fran-guglielmi-wine-from-guglielmi/. Det har blivit en favorit – för vinets skull förstås men också för att vi blir så trevligt mottagna av Giovanni och Maria Guglielmi.

För ett par veckor sedan tog vi med oss några vänner till Soldano. Den här gången tyckte tydligen Giovanni Guglielmi att det var på tiden att vi fick se hans vinodling för att förstå arbetet bakom hans färdiga ädla drycker. Han körde oss i sin terränggående bil upp längs branta gropiga vägar ovanför Soldano.

Giovannis vingård täcker knappt 4 hektar. Vinstockarna växer på terrasser i branta sluttningar. Det är lätt att se att det knappast går att ta sig fram med fordon längs raderna av vin. Både skötsel och vinskörd sker för hand. Det måste vara ett hårt och tidskrävande jobb att vara vinbonde i de här trakterna.

Allt slit sker i alla fall i en fantastisk miljö. Utsikten ner över Medelhavet är lika härlig här som överallt i Liguriens berg. De terrasserade odlingarna böljar vackert i ett grönt landskap. Eftersom det är gott om vildsvin i bergen är odlingarna noga inhägnade. Det räcker uppenbarligen med gallerstaket utan elektricitet för att stoppa djuren.

Giovanni visade oss att druvorna börjar bli mogna för skörd och demonstrerade sin sockermätare. Vi smakade gärna de söta druvorna. Han förklarade också var vi skulle få ta oss fram om vi händelsevis ville hjälpa till med skörden någon höst. Hjälp är tydligen välkommen, logi finns på gården och skördefesten efteråt är säkert rolig. Vem vet, kanske nästa år?

Det var intressant att se vinodlingarna och generöst av Giovanni att ta sig tid att visa dem för oss. Besöket avslutades förstås med lite vinprovning i Poggi dell Elmos trivsamma lokaler inne i Soldano. Vi lär komma tillbaka.

Om du vill besöka Poggi dell Elmo för att prova och köpa vin är det klokt att ringa i förväg, för att veta att Giovanni är hemma. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.poggidellelmo.com och där kan du också läsa mer om gården och vinet.

/Ingrid

English version:

Are there some of you who find it interesting to explore local wines? Often, they pair so well with the local cuisine. There are several wine areas nearby, both in France and in Italy. One of them in Italy is Rossese di Dolceacqua, read more about it at: https://carpementon.com/2015/12/18/rossese-di-dolceacqua/.

We have several times visited one of the winemakers in Soldano north of Ventimiglia, Poggi dell Elmo. I’ve written about this place before, see https://carpementon.com/2017/11/18/rossese-di-dolceacqua-vin-fran-guglielmi-wine-from-guglielmi/. It has become one of our favorites – for the sake of their nice wine, of course, but also because we are so well received by Giovanni and Maria Guglielmi.

A few weeks ago, we brought some friends to Soldano. This time, Giovanni Guglielmi thought it was about time we got to see his vineyard to understand the work behind his noble wines. He drove us in his off-road car up steep, rough roads above Soldano.

Giovanni’s vineyard covers less than 4 hectare. The vines grow on terraces on steep slopes. It is easy to see that it is impossible to drive vehicles along the lines of vines. Both maintenance and harvesting are done by hand. To be a winemaker in these areas must be a hard and time-consuming job.

All the work is done in a fantastic environment, however. The views down over the Mediterranean are as beautiful here as everywhere else in the mountains of Liguria. The terraced cultivations are beautifully set in a lush green landscape. As there are many wild boars in the mountains, the fields are carefully fenced. Evidently, a grid fence without electricity is enough to stop the beasts.

Giovanni showed us that the grapes are starting to ripen and demonstrated his sugar meter. We gladly tasted the sweet grapes. He also explained where we would be able to go if we ever wanted to help with the harvest some autumn. Help is clearly appreciated, accommodation is available on the farm and the harvest party at the end is surely fun. Who knows, maybe next year?

It was indeed interesting to see the vineyards and generous of Giovanni to take the time to show them to us. Of course, the visit ended with some wine tasting in Poggi dell Elmo’s pleasant premises in Soldano. We’ll come back, for sure.

If you want to visit Poggi dell Elmo to taste and buy wine, it is wise to call in advance, to know that Giovanni is at home. Contact information is available on the website www.poggidellelmo.com and there you can also read more about the vineyard and the wine.

/Ingrid

Annons