Le Mercantour – Nationalpark / National Park

English version follows below.

En fantastisk tillgång på Rivieran är närheten till nationalparken Le Mercantour. Om du inte redan har upptäckt den, så har du kvar något som verkligen är värt att utforska. Parken är 685 kvadratkilometer stor, är en av Frankrikes 10 nationalparker och sträcker sig genom de båda departementen Alpes-Maritimes och Alpes-des-Haute-Provence. Den består av en inre obebodd del med 7 dalar och en yttre del med 28 byar.

Mercantour lockar besökare under hela året. Naturupplevelsen är enastående med höga berg, djupa dalar, klara sjöar, strida forsar, omväxlande flora och spännande djurliv. Vintertid finns många möjligheter till skidåkning i olika former, på sommaren finns mer än tusen kilometer vandrings- och cykelleder av varierande längd och utmaning.

Ett av flera berömda mål är La Vallée des Merveilles i östra Mercantour. Nedanför berget Mont Bégo finns närmare 40 000 hällristningar från bronsåldern. Bilder av vapen, djur och människor gäckar fantasin. Att uppleva de urgamla ristningarna på plats ungefär 2000 möh är svindlande men även det fina muséet i Tende är värt ett besök.

Djurlivet i Mercantour är spännande. Här finns gott om stenget (chamois) och murmeldjur (marmotte). Ibland har man tur att se till exempel hermelin (ermine), mufflonfår (mouflon), hjort (cerf), rapphöna (perdreau) eller örn (aigle). Inte ovanliga men ganska skygga är vildsvin (sanglier). Utanför den fina lilla staden Saint Martin Vésubie finns ett avgränsat område där olika arter av varg (loup) fredas och frodas.

Den växtintresserade får också sitt lystmäte. Det lär finnas mer än 2000 olika arter i Mercantour varav 200 klassas som sällsynta. Skogarna har ekar, olivträd, rhododendron, tallar, granar och framförallt lärkträd. Bland blommorna hittar vi edelweiss, liljor, gentiana, stenbräcken, taklök och mycket mer. Under försommaren är blomsterprakten som störst.

Mercantour är tillgängligt för alla oavsett om man vill njuta av utsikten från bil eller buss, ta en enkel promenad, utforska de fina små byarna, vandra längs stigar mellan raststugor (refuges), skida utför snöiga branter, paddla på någon av alla floder, bergsklättra eller göra något annat trevligt. Parkens officiella hemsida är http://www.mercantour-parcnational.fr/en

/Ingrid

English version:

One advantage of Côte d’Azur is the proximity to the Mercantour National Park. If you are not already familiar with this, you have really something worth to explore. The park covers 685 square kilometers, is one of France’s 10 national parks and stretches over parts of the two departments of Alpes-Maritimes and Alpes-des-Haute-Provence. It consists of an inner uninhabited area with 7 valleys and an outer zone with 28 villages.

Mercantour attracts visitors throughout the year. The experience is outstanding with high mountains, deep valleys, clear lakes, running rivers, varied vegetation and exciting wildlife. In winter the park offers different opportunities for skiing, in summer we find more than a thousand kilometers of hiking and biking trails of varying length and challenge.

One of several famous destinations is La Vallée des Merveilles in eastern Mercantour. Below the mountain Mont Bégo there are nearly 40,000 rock carvings from the Bronze Age. Pictures of weapons, animals and humans stimulate our imagination. Experiencing the ancient carvings on site about 2000 meters above sea level is amazing, but also the fine museum in Tende is worth a visit.

The wildlife in Mercatour is fantastic. There are plenty of chamois and marmots. Sometimes you are lucky to see, for example, ermine, mufflon sheep, deer, partridge or eagle . Not really rare but rather shy are wild boar. Outside the pretty little town of Saint Martin Vésubie there is a restricted area where different species of wolf are preserved and thrived.

The plant enthusiasts also get their pleasure. There are more than 2,000 different species in Mercantour, of which 200 are classified as rare. The forests have oaks, olive trees, rhododendrons, pines, spruce trees and plenty of larch trees. Among the flowers we find edelweiss, lilies, gentian, stone quarries, roof hatches and much more. During the early summer, the flower splendor is most impressive.

Mercantour is available to everyone regardless of whether you want to enjoy the view from a car or bus, take an easy walk, explore the fine little villages, hike along the trails between cabins (refuges), ski down snowy slopes, paddle on the rivers, climb mountain sides or do something else. The park’s official website is http://www.mercantour-parcnational.fr/en.

/Ingrid

Annons