Saint-Martin-Vésubie

English version follows below after the Swedish text.

Det är lätt att förknippa franska Rivieran med framförallt hav och strand. Nu ligger ju dock området kring Menton och Nice faktiskt i Alperna, just där de börjar (eller slutar). Det finns mycket att utforska i bergen norr om Medelhavet. Ett av mina favoritställen i de kustnära Alperna är staden Saint-Martin-Vésubie.

Resan upp till Saint-Martin-Vésubie, med buss eller bil, går på krokiga ganska smala vägar mellan branta bergsväggar och längs porlande vattendrag. Det tar ungefär 1 timme att åka från Nice och lite längre tid om man vill njuta av vägen över Sospel och Col de Turini från Menton.

Saint-Martin-Vésubie ligger ca 1000 möh i en vacker dalgång med fantastiska vyer upp mot höga bergstoppar. Det är en ganska liten stad med knappt 1500 fasta invånare. Eftersom staden är ett populärt turistmål, speciellt sommartid, ökar tidvis befolkningen flerfaldigt med alla fritidsboende. Det gör att staden har underlag för flera restauranger, handlare, hotell och annan service i en omfattning som annars inte finns kvar i så många små orter.

Turister från när och fjärran söker sig till den vackra naturen runt staden. Här finns utmärkta möjligheter att vandra eller rida i nationalparken Mercantour. Under sommaren söker sig många bort från hettan vid kusten upp till det svalare bergsklimatet. På vintern finns skidåkning både på längden och höjden inom räckhåll.

För att locka ännu fler besökarna året om, invigdes för några år sedan Vesúbia Mountain Park. Det är en jätteanläggning som erbjuder alla möjliga aktiviteter inom vattensport, välbefinnande, bergsklättring, grottforskning med mera. Allt finns centralt i staden i en spektakulär långsträckt byggnad under grästak.

Saint-Martin-Vésubie har en brokig historia vad gäller sin nationalitet. Tillsammans med övriga grevskapet Nice lämnade staden franska Provence någon gång på 1300-talet och tillhörde länge Savoyen och Sardinien. Med kortare undantag befann sig Saint-Martin-Vésubie utanför Frankrike ända till 1860. Då först, i samband med kungariket Italiens bildande, införlivades grevskapet Nice med Frankrike igen. Några avvikelser fanns dock. Områden kring Tende och La Brigue hölls kvar av Italien ända till 1940-talet, och det gällde också bland annat delar av kommunen Saint-Martin-Vésubie.

Bebyggelsen i Saint-Martin-Vésubie känns fransk, trots stadens varierande tillhörighet. Charmiga gamla hus kantar slingrande smala gator. Visst finns här en del säsongsbetonade souvenirbutiker men framförallt är det en genuin ort med ett levande vardagsliv.

På en liten öppen plats mellan höga hus är det ofta torgförsäljning av lokala färskvaror. På det lite större torget mitt i staden finns ett par caféer där det alltid är fullt med folk.

När du besöker Saint-Martin-Vésubie så missa inte den fina klädbutiken Marinette, som jag har skrivit om förut, se inlägget här. Där finns alltid bra varor, framförallt damkläder men numera också en liten herrkollektion. Om du vill försäkra dig i förväg om att butiken är öppen, kontakta ägarinnan på tel 0688 883 525 eller på facebook.com/boutique.marinette.

Det är lätt att tycka om staden. Kombinationen av vackra gamla hus, levande småstadskänsla, fantastiska omgivningar och svindlande vyer är svår att slå. Den som är sugen på att slå ner sina bopålar här, har en del intressant objekt att välja bland. Naturligtvis har denna stad, liksom alla andra runt omkring, aktiva fastighetsmäklare.

Vem vet, vi kanske se på torget i Saint-Martin-Vésubie snart. /Ingrid

English version:

It is easy to mainly associate Côte d’Azur with sea and beach life. However, the area around Menton and Nice is actually located in the Alps, right where they start (or end). There is a lot to explore in the mountains north of the Mediterranean. One of my favorite places in the coastal Alps is the town of Saint-Martin-Vésubie.

The journey up to Saint-Martin-Vésubie, by bus or car, goes on rather narrow roads between steep mountain walls and along rippling streams. It takes about 1 hour to go from Nice and a little longer if you want to enjoy the road over Sospel and Col de Turini from Menton.

Saint-Martin-Vésubie is located about 1000 meters above sea level in a beautiful valley with stunning views up to high mountain peaks. It is a rather small town with just under 1500 permanent inhabitants. As the city is a popular tourist destination, especially summer time, the population increases manifold with all the holiday residents. This means that the city has a basis for many restaurants, shops, hotels and other services to an extent that otherwise hardly remains in such small towns.

Tourists from near and far seek out the beautiful nature around the town. They find excellent opportunities to hike or horse ride in the national park Mercantour. During the summer, many want to leave the heat on the coast and go up to the cooler mountain climate. In winter skiing is available, both cross country and alpine.

To attract even more visitors all year round, Vesúbia Mountain Park was opened a few years ago. It is a giant facility that offers all sorts of activities within water sports, well-being, rock climbing, cave research and more. Everything is located close to the center in a spectacular, elongated building under a grass covered roof.

Saint-Martin-Vésubie has a diverse history of nationality. Along with the rest of Nice county, the town left French Provence sometime in the 14th century and belonged to the Savoy and Sardinia for long periods. With shorter exceptions, Saint-Martin-Vésubie was outside France until 1860. Finally, in connection with the formation of the Kingdom of Italy, the county of Nice was incorporated with France again. There were, however, some exceptions. Areas around Tende and La Brigue were retained by Italy until the 1940s, and this also applied to parts of the municipality of Saint-Martin-Vésubie.

The feeling of Saint-Martin-Vésubie is French, despite the town’s varying affiliation. Charming old houses follow winding narrow streets. Certainly there are some seasonal souvenir shops here, but above all it is a genuine place with a lively everyday life. In a small open space between tall houses, you often find a market sale of local fresh products. On the larger square in the centre of the town there are a couple of popular cafés.

When you visit Saint-Martin-Vésubie, do not miss the excellent clothing store Marinette, which I have written about before, see the post here. You will always find nice things here, especially women’s clothing, but now also a small tempting collection for men. If you want to make sure in advance that the boutique is open, do contact the owner on phone 0688 883 525 or at facebook.com/boutique.marinette.

It is easy to like this town. The combination of beautiful old houses, vibrant small-town atmosphere, stunning surroundings and beatiful views is difficult to resist. Anyone who is eager to make their residence here has some interesting items to choose from. Of course, this town, like every other around, has active real estate agents.

Who knows, we might soon meet in a café in Saint-Martin-Vésubie. / Ingrid

Annons