Boule & Pétanque

English text follows below.

Boule är en trevlig och social förströelse som passar de flesta. Det enda som krävs är en uppsättning boule-klot och en rimligt stor någorlunda jämn grusplan. Ja, en regelbok kan vara bra men man får lätt ungefärligt hum om reglerna och kan improvisera på den yta som är tillgänglig.

Som de flesta vet, går spelet starkt förenklat ut på att två lag i viss ordning kastar sina boule-klot för att försöka komma så nära ett utkastad mål, kulan ”lillen”, som möjligt. Då det är tillåtet att krocka varandras klot kan de bli ganska livligt och spännande.

Människor har säkert ägnat sig åt liknande lekar sedan urminnes tider. Tydligen roade sig romerska soldater med något boule-liknande vilket sedan utvecklades till le Jeu Provencal, föregångare till dagens boule eller pétanque som det heter i Provence.

Faktum är att det finns ganska många boulevarianter i Frankrike med olika regler och form på bollen eller skivan som kastas, tex la Boule Bretonnes, la Boule de Fort, la Boule Parisienne och la Boule Lyonnaise för att nämna några.

Le Jeu Provencal liknar den boule vi spelar idag med den stora skillnaden att spelaren tar några steg i samband med att boule-klotet kastas. Sägnen säger att monsieur Jules Lenoir, som var en smula orörlig av reumatism, i början av 1900-talet i sydfranska La Ciotat var orsaken till att reglerna ändrades så att man i stället började kasta sina klot stillastående i en markerad cirkel. Pied tanques eller ped tanca betyder lokalt ungefär fötterna ihop och den nya varianten på spelet kallades snart pétanque.

Den nya boule-varianten pétanque blev snabbt populärt i framförallt Sydfrankrike. Utflyttade fransmän och besökande frankofiler har dessutom spridit intresset för spelet över världen. Det finns bouleklubbar, nationella förbund och lokala mästerskap i åtskilliga länder. Många utövare hoppas nu på att spelet ska upptas som OS-gren, kanske redan till OS i Paris 2024.

/Ingrid

 

English version:

Petanque is a nice and sociable game that suits most people. All that is needed is a set of balls and a reasonably large, fairly even gravel plan. Yes, a book of rules may come handy, but you can easily get a grasp of the rules and can improvise on the surface you have available.

As most of you know, the game (in simplified brief) is played by two teams, who in specified order throw their balls to get as close as possible to a goal (a smaller ball). Since it is allowed to crash each other’s balls, the game can become quite lively and exciting.

People have most certainly devoted to similar games since ancient times. Apparently, Roman soldiers played something with balls, which then evolved into le Jeu Provencal which is the forerunner of today’s  pétanque, as it is called in Provence.

In fact, there are quite a few varieties in France of this game with balls (boule in French), with different rules and shapes on the ball or the disc being thrown, such as la Boule Bretonnes, la Boule de Fort, la Boule Parisienne and la Boule Lyonnaise to name a few.

Le Jeu Provencal is similar to the petanque we play today with the big difference that the player in le Jeu Provencal takes a few steps when throwing the ball. The story tells that monsieur Jules Lenoir, who was a bit immobile from rheumatism, in the early 1900s in the town La Ciotat, was the reason for the rules being changed. To make it easier for him to participate, the ball was instead thrown from a still-standing position in a marked circle. Pied tanques or ped tanca locally means ”feet together” and the new variety of the game was soon called pétanque.

The new type of petanque became popular in most of southern France. Emigrating French and visiting francophiles have also spread the interest over the world. There are now clubs, national federations and local championships in several countries. Many petanque lovers hope that the game will be accepted as an Olympic sport, perhaps already to the Olympic Games in Paris in 2024.

/Ingrid

Annons