Lunchvandring till Castellar / Lunch walk to Castellar

English version follows below after the Swedish text.

Castellar ligger lagom långt från Menton när vi vill ta en lite kortare vandringstur. Det tar ca 1 timme att gå dit upp och det finns flera vägar att välja bland. För några år sedan fanns det flera restauranger i Castellar och vi tog gärna en promenad dit för att äta lunch. Sedan stängde restaurangerna en efter en och det fanns till slut ingenstans att få varken mat eller dryck där uppe. Nu fick dock veta att det faktiskt har öppnat en liten restaurang, igen. Vi tog en promenad upp för att undersöka saken närmare.

Den här gången valde vi att gå upp längs Fossan-dalen. Vi gick först Promenade du Val de Menton. Vid Le Lavoire Théatre fortsatte vi sedan längs Chemin des Bellevesasses.

När den lilla gatan tar slut fortsätter stigen ganska brant rakt upp genom grönskan. Så småningom mynnar den ut på bilvägen mot Castellar.

Vi gick längs bilvägen upp till korsningen vid busshållplatsen Pinède Haute. Där finns en stig upp mot Castellar markerad med brun vandringsskylt och (här och där) gula stigmarkeringar. Vi gick längs stigen mellan fina villor.

På några ställen korsar stigen bilvägen, och ibland går den en bit längs vägen. Om man spanar noga efter vandringsskyltar och gula markeringar går det bra att hitta. Skulle man råka missa stigen går det också bra att följa bilvägen, även om den är längre och tråkigare.

Stigen kommer fram alldeles nedanför ”stora” torget i Castellar. Restaurangen Sale e Pepe hittade vi en bit bort längs huvudgatan Rue de la Republique i den lokal som en gång i tiden var en pizzeria.

Pizzeria verkar det vara även nu, även om namnet är nytt. Lunchgäster är dock inte deras huvudfokus. Såvitt vi förstod serveras bara pizza, och kanske en del annat också, kvällstid. Till lunch fanns bara en enda dagens rätt – take it or leave it! Idag var det ravioli som bjöds. Det tog sin tid innan vi fick maten, trots att kocken knappast kan ha varit överbelastad, men den smakade bra. Upplevelsen motiverar inte en vandring upp till Castellar bara för matens skull, men det är ändå bra att veta att det går att få mat där uppe igen.

Ner mot Menton tog vi först samma stig tillbaka. För att få lite omväxling valde vi vid korsningen vid busshållplatsen Pinède Haute, vid skylten Villa Tonkin, att gå rakt fram över åsen Les Ciappes.

När den lilla vägen tar slut fortsätter en gångväg. Gångvägen mynnar sedan ut på bilvägen som vi följde en bit. Efter ett tag tog vi av längs stigen Sentier des Ciappes som leder ner till Menton.

/Ingrid

English version:

Castellar is not too far from Menton when we want to take a little shorter hike. It takes about 1 hour to walk up there and there are several trails to choose from. A few years ago, Castellar had several restaurants and we gladly took a walk there to have lunch. Then the restaurants closed one by one, and in the end there was nowhere to get either food or drink. However, we were told that a restaurant had opened, again. We took a walk up to investigate the matter closer.

This time we chose to walk up the Fossan Valley. We started along Promenade du Val de Menton. At Le Lavoire Théatre we continued along Chemin des Bellevesasses.

When the little street ends, the path continues quite steep straight up through the greenery. Eventually it ends by the road towards Castellar. We walked along the road up to the junction at the Pinède Haute bus stop. There is a path up towards Castellar marked with a brown hiking sign and yellow trail markings.

We walked along the path between nice villas. In some places the path crosses the road, and sometimes it follows the road. If you look closely for hiking signs and yellow markings, it is easy to find. If one should miss the path, it is also ok to follow the road, even if it is longer and busy.

The path ends just beside the ”big” square in Castellar. The restaurant Sale e Pepe we found along the main street Rue de la Republique in the location which was once a pizzeria.

Also this new restaurant seems to be a pizzeria, even if the name is new. However, lunch guests are not their main focus. As far as we understood, pizza, and perhaps some other things, are only served evenings. For lunch there was just one plat de jour – take it or leave it! Today, ravioli was offered. It took some time before we got our food, even though the chef could hardly have been overloaded, but it tasted good. The experience does not justify a walk up to Castellar just for the sake of the food, but it is still good to know that it is possible to have food there again.

Heading back to Menton, we started along the same path as we came. To get a little variety we chose at the intersection at the bus stop Pinède Haute, at the sign Villa Tonkin, to go straight ahead over the Les Ciappes ridge. When the small road ends, a walkway continues. The walkway then opens onto the road, which we followed until we reached the trail Sentier des Ciappes leading down to Menton.

/Ingrid

 

Annons