Skärmflygning / Paragliding

English text follows below after the Swedish version.

Önskar du också att du vore en fågel ibland? Det närmaste vi kan komma är väl att skärmflyga. Vissa dagar är luften full av färgglada skärmar över Roquebrune. Mina skärmflygande vänner säger att det är en härlig upplevelse. Kanske har de rätt…

När väder, vindar och tillståndsregler är gynnsamma, vilket tydligen huvudsakligen är under vinterhalvåret, startar flygarna uppe på Mont Gros och landar nere på stranden vid Le Golfe Bleu Beach. Det är inte så lång sträcka men de tycks kunna cirkla omkring ganska länge för att fånga uppvindar innan flygturen tar slut. Även om själva flygande ger en frihetskänsla så måste dock förberedelserna vara ganska tunga. Det går ingen bilväg ända till startplatsen utan skärmarna måste kånkas upp längs en lång brant stig.

Flygarna verkar också gilla bergen runt Sospel. Till startplatsen på Mount Agaisen kan man ta sig upp med bil hela vägen. Ytterligare startmöjligheter finns på Monte Grosso och Tête de la Lavina. Landar gör man på Pigeonnier landing zone.

Skärmflygning är en förhållandevis ung sport. Någon gång under 1970-talet började våghalsiga fallskärmshoppare prova att hoppa med styrbara fallskärmar från bergskanter. Snart utvecklades speciella flygskärmar med stora vingspann och optimerad form. Det verkar vara många som vill ta åt sig äran och det är bäst att låta det vara osagt om sportens ursprung är Frankrike, USA eller någon annat. Hur som helst, idag har skärmarna ett spann på drygt 10 meter och en yta på upp mot 30 kvadratmeter. De flyger så fort som 20-50 km/h. Under bra förhållanden är det inte omöjligt att vara uppe i luften i åtskilliga timmar, vinna flera tusen höjdmeter och färdas många tiotals mil. Sporten har snabbt spridit sig och är populär över hela världen.

Den som är intresserad av att skärmflyga i trakterna runt Menton kan ta kontakt med Roquebrunes skärmflygarklubb Roquebrun’Ailes, www.roquebrunailes.com eller med klubben Sospel Vol libre, www.sospelvollibre.com. Ha en trevlig flygtur!

/Ingrid

English version:

Would you also like to be a bird, sometimes? The closest we can come is to paraglide. Some days the air is full of colorful wings over Roquebrune. My paragliding friends claim it’s a wonderful experience. Maybe they’re right …

When weather, winds and permits are favorable, which apparently mainly happens during the winter months, the pilots start up at Mont Gros and land down on Le Golfe Bleu Beach. The distance is perhaps not very long but they seem to be able to circle for quite some time to catch upwinds before the flight ends. Even though the actual flight gives a sense of freedom, preparations must be quite heavy. There is no way to go by car to the starting point, but the wings must be carried along a long steep trail.

The paragliders seem to like the mountains around Sospel, as well. The starting point on Mount Agaisen can be reached by car. Alternative starting possibilities are available at Monte Grosso and Tête de la Lavina. The landing zone is on Pigeonnier.

Paragliding is a relatively young sport. Some time during the 1970s, venturous parachutists began to start from hillsides with controllable parachutes. Soon, specialized paraglide wings were developed with large span and optimized shape. There seem to be many who want to take credit and it is best to leave it unsaid whether the origin of the sport is France, the United States or somewhere else. Anyway, today the wings have a span of more than 10 meters and an area of ​​up to 30 square meters. They fly as fast as 20-50 km/h. Under good conditions it is not impossible to stay up in the air for several hours, win several thousand meters of altitude and travel for many hundreds of kilometers. The sport has spread rapidly and is popular throughout the world.

Those interested in paragliding in the areas around Menton can contact Roquebrune’s paraglide club Roquebrun’Ailes, http://www.roquebrunailes.com or the club Sospel Vol libre, www.sospelvollibre.com. Fly save!

/Ingrid

Annons