Grappa & Marc

English version follows below after the Swedish text.

En del av oss älskar grappa, andra avskyr det. Vem som helst kan bli avskräckt av billig, illa gjord och underligt kryddad sprit. Bra grappa, däremot, är värd uppskattning. Sen är det en smaksak om man föredrar mjuk lagrad grappa eller lite råare. Själv har jag gått från förskräckelse över finkelsmakande sprit till förtjusning i långlagrad grappa och så småningom längtan efter lite rivigare välgjord variant.

Alla vinproducerande länder verkar destillera sina druvrester efter vinpressningen. Det vore ju synd att låta ädla råvaror gå förlorade. Det är dock, enligt EU-regler, bara Italien som får kalla sitt pressrest-destillat grappa. I Frankrike kallas det (eau de vie de) marc, i Tyskland för tresterbranntwein, i Grekland för tsipouro och i Spanien för aquardiente, för att nämna några exempel.

Utan tvekan är det Italien som lyckats göra sina destillerade druvrester världsberömda. Tydligen kan ordet grappa betyda ungefär druvstjälk. Namnet påstås annars komma från orten Bossano del Grappa och berget Monte Grappa i regionen Veneto, och där finns det kända destilleriet Poli. Grappa görs dock på många ställen i framförallt norra Italien, från olika druvsorter med skilda karaktärer och i varierande kvaliteter.

Som grappa-älskare boende i Menton har jag velat utforska den franska motsvarigheten marc också. Hittills har jag inte lyckats blir överförtjust, ska erkännas. Jag har köpt ganska dyr marc de Provence men den har inte kunnat mäta sig med mina favorit-grappor. Skam den som ger sig, jag ska forska vidare och prova fler sorter också från andra områden (och tar gärna emot rekommendationer). Välrenommerad marc görs till exempel i Bourgogne och Alsace. Marc de Champagne anses vara den allra bästa eftersom druvor till just champagne pressas så försiktigt att det lämnar rikligt med saft och aromer kvar för marc-destilleringen. Ordet marc betyder för övrigt rest, marc de raisin är alltså druvrester.

Både grappans och marcens kvalitet beror på råvarorna. Pressrester (vinaccia, pomace) från bra viner innehåller mer druvsaft vilket ger bättre destillat, rester från sämre viner ger sämre grappa och marc. Olika druvsorter ger olika karaktär till destillaten. Grappa fatlagras ibland och marc nästan alltid. Lagringen lämnar oftast en gyllene färg och gör i allmänhet drycken rundare.

Varken grappa eller marc är något att klunka i stora mängder. De passar bra som digestif att smutta försiktigt på efter en god måltid. En smaksäker vän väljer ofta välkyld grappa som aperitif – och varför inte!? Njutningen förstärks av utsikten över Medelhavet, av någon anledning.

/Ingrid

English version:

Some of us love Grappa, others hate it. Anyone can be discouraged by cheap, badly made and strangely spiced alcohol. Good grappa, on the other hand, is worth appreciation. Then it’s up to you, if you prefer the smooth aged grappa or the rougher type. I have gone from the horror of simple stinking grappa to the delight of barrel-aged grappa and eventually to longing for a little rougher well-made grappa.

All wine-producing countries seem to distill their residues from the pressing of grapes. It would be a shame to let noble raw materials be lost. However, according to EU rules, only Italy is allowed to call its distillate grappa. In France, it is called (eau de vie de) marc, in Germany tresterbranntwein, in Greece tsipouro and in Spain aquardiente, to name a few examples.

Without doubt, Italy has managed to make its distillate world famous. Apparently, the word grappa can mean grape stem. The name is otherwise supposed to come from the town of Bossano del Grappa and the mountain Monte Grappa in the Veneto region, where the famous Poli distillery can be found. However, grappa is produced in many places, especially in northern Italy, from several different grape varieties of different characters and grades.

As a grappa lover living in Menton I have wanted to explore the French equivalent marc as well. So far, I have not managed to be overwhelmed, I must admit. I have bought quite expensive marc de Provence but it has not been able to match my favorite grappas. I will continue my research and try more varieties also from other areas (and would be happy for suggestions). Burgundy and Alsace are well known for their marc. Marc de Champagne is considered to be the very best, because grapes for champagne are pressed so carefully that it leaves plenty of juice and flavor left for the marc distillation. By the way, the word marc means residue, and marc de raisin is then consequently grape residue.

The quality of both grappa and marc depends on the raw material. Press residues (vinaccia, pomace) from good wines contain more grape juice which gives better distillate, residues from simpler wines make less good grappa and marc. Different grape varieties give different character to the distillate. Grappa is sometimes aged in barrels and marc almost always. Aging usually leaves a golden color and generally makes the product rounder.

Neither grappa nor marc is something to drink in large quantities. They go well as digestif to sip carefully after a good meal. A friend with confident taste often chooses well-chilled grappa as an aperitif – and why not !? The pleasure is enhanced by the view over the Mediterranean, for some reason.

/Ingrid

Annons