Korsika syns vid horisonten / Corsica is visible on the horizon

English version follows below after the Swedish text.

Så här års ser vi på Rivieran ibland Korsika väldigt tydligt och klart längs horisonten, speciellt vid soluppgången. Eller, gör vi verkligen det? Är det en hägring? Åsikterna går isär, så jag har försökt bilda mig en egen uppfattning.

Korsikas högsta berg Monte Cinto är 2710 meter högt. Det är inte så långt fågelvägen från Menton till Korsika som är en rejält hög ö, men jorden kröker sig ju. Kan vi verkligen se så långt?

Låt oss roa oss med lite enkel ungefärlig matematik:

Jorden omkrets är ca 40 075 km. Avståndet från Menton till Korsikas högsta berg Monte Cinto är ca 193 km. Om vi förenklat antar att jorden är helt rund blir krökningen från Menton till Monte Cinto ca 1,73 grader (hela jordvarvet är 360 grader och 193/40 075 gånger hela varvet blir ca 1,73 grader).

Jordens radie är ca 6371 km. Med hjälp av trigonometri (ni vet, sinus, cosinus och sånt som vi fick lära oss i skolan) kan vi räkna ut att när vi sitter på stranden i Menton, skulle vi bara kunna se sånt på Korsika som vore högre än ungefär 2900 möh.

Vi kan ju se mer om vi befinner oss en bit upp över havsytan. Om vi befinner oss 50 meter över havet säger vår grova trigonometriska uträkning att vi skulle kunna se höjder på Korsika som är över ca 2200 meter höga, om vi är 100 meter upp räcker det att höjden är ca 1900 meter och på 200 meters höjd skulle vi kunna se allt på Korsika som är över ca 1600 meter.

Är det alltså en hägring (eller möjligen inbillning), i alla fall? Vi upplever ju faktiskt att vi ser väldigt mycket av Korsika, mer än vad vi kan räkna ut är möjligt. Förklaringen verkar vara att uträkningarna utgår från att ljusstrålarna från Korsika går spikrakt framåt. När och om ljuset gör det, kan vi inte se Korsika från stranden i Menton, och vi kan bara se de allra högsta bergen när vi är befinner oss en liten bit upp. Men, lufttryck och temperaturskillnader orsakar ljusbrytning som gör att ljusets bana kröker sig längs jordytan. I praktiken kan vi därför ofta se 10-20% längre än vad vi teoretiskt räknar ut med raka ljusstrålar över vårt runda jordklot. Det borde räcka för att vi ska kunna se en hel del av den höga ön Korsika sticka upp över horisonten.

Vi kan kanske kalla det för ett optiskt fenomen, men min slutsats är att det är varken hägring eller trolleri när vi tydligt ser Korsikas bergiga siluett längs horisonten. Vi ser verkligen ljuset direkt från bergen på ön. Naturen är fantastisk och det tyckte för övrigt tydligen även Evert Taube när han i Ligurien skrev ”…där ser man Korsika i siktigt väder” i sin visa Fritiof i Arkadien.

/Ingrid

English version:

This time of year, we sometimes see Corsica very clearly from Côte d’Azur, especially at sunrise. Or, do we really see it? Is it not an illusion? The views upon this differ, so I have tried to form my own opinion.

Corsica’s highest mountain Monte Cinto is 2710 meters high. The distance from Menton to Corsica is not very long but the earth is curving. Can we really see that far?

Let’s enjoy ourselves with simple rough math:

The earth’s circumference is about 40 075 km. The distance from Menton to Corsica’s highest mountain Monte Cinto is about 193 km. If we simply assume that the earth is a perfect sphere, the curvature from Menton to Monte Cinto will be approximately 1.73 degrees (193/40 075 times the entire round of 360 degrees).

The radius of the earth is about 6371 km. With the help of basic trigonometry (sinus, cosine and the likes which we learned in school, you know) we can figure out that when we sit at the beach in Menton, we would be able to see the parts, if any, of Corsica that is higher than roughly 2900 meter.

We can of course see more if we find ourselves a bit above the sea level. If we are 50 meters above sea level, our rough trigonometric calculation says that we could see heights in Corsica that are over 2200 meters high, if we are 100 meters up, it is enough that the heights are about 1900 meters and at 200 meters height we could see parts of Corsica that are higher than about 1600 meters.

So, is it an illusion, after all? We do experience that we can see very much of Corsica, more than our calculations say is possible. The explanation seems to be, that my calculations assume that the light rays from Corsica are proceeding straight linearly. When, and if, the light really is going in a straight line, we can’t see Corsica from the beach in Menton and we can only see the very highest peaks from a bit above sea level. However, air pressure and temperature differences result in light refraction which causes the path of light to curve along the surface of the earth. In practice, we can therefore often see 10-20% longer than we theoretically calculate with straight light rays over our round globe. This should be enough for us to see a significant part of the high island Corsica above the horizon.

We may call this an optical phenomenon. My conclusion is, however, that it is neither illusion, mirage nor magic when we clearly see Corsica’s dramatic silhouette along the horizon. We really do see the light directly from the mountains on the island. Nature is fantastic!

/Ingrid

Annons