Galette des rois

English version follows below after the Swedish text.

Runt jul och nyår säljer bagerier och mataffärer här i Frankrike Kungarnas kaka, Galette des rois. Den ser inte så märkvärdig ut men är riktigt god.

Förutom att det är ett smakligt bakverk så finns det en speciell ceremoni förknippad med kakan. Den innehåller nämligen en liten gömd figur och den som råkar få den i sin bit blir kung för en dag och får bära den medföljande pappkronan. Det här uppskattar förstås barnen i familjen.

Seden påbjuder också att kakan ska fördelas rättvist. Det löser man genom att den yngsta i sällskapet får sitta gömd under bordet och peka på den person som ska få den bit som skärs upp. Om man är riktigt traditionsbunden ska man dessutom dela upp kakan i en bit mer än antalet närvarande gäster. Den extra biten sägs lite varierande vara Guds, Jungfru Marias eller de fattigas. Den ska ges till den första fattiga person som kommer på besök.

Jag har frågat flera fransmän om bakgrunden till de här traditionerna. Svaren jag har fått har varit svävande. Ingen verkar riktigt veta. Det tycks vara olika seder från skilda kulturer och tidsåldrar som har smält samman till dagens traditioner, och det är inte lätt att veta hur allt hänger ihop.

Ett bakverk med namnet Kungarnas kaka förekommer tydligen i olika delar av världen förutom i Frankrike, tex Schweiz, Belgien, Luxemburg, Libanon, Quebec mfl. Här har den från början bakats speciellt till Trettondagen (Epiphany) för att fira de tre vise männens (kungarnas) besök hos Jesusbarnet. På vissa andra ställen har en så kallad Kungskaka också förekommit i samband fettisdagen innan fasteperioden.

Den gömda lilla figuren kallas för La fève, bönan. Ursprungligen var det också just en riktig böna som bakades in i kakan. På 1800-talet ersattes den äkta bönan med en porslinsböna som snart blev en liten porslinsfigur. Idag är figurerna vanligtvis gjorda av plast.

Förklaringen till den gömda ”bönan” kan vara att de gamla grekerna använde en böna för att utse sina domare eller möjligen att romarna gjorde något liknande i samband med Saturnalia, en fest till guden Saturnus ära. Dessa vanor från hednisk tid har sedan kyrkan försökt omvandla med kristna förtecken.

Själva bakverket kan utformas på olika sätt. Den Galette des rois som vi vanligtvis hittar här i Menton är av den sort som kallas Parisienne och ska vara typisk för norra Frankrike. Den är gjord av frasig smördeg fylld med frangipankräm, dvs en mild mandelkräm. Kungskakor i traditionellt sydfransk stil är tydligen i stället bakade av kompaktare deg i form av en ring och dekorerade med socker och kanderad frukt. I vår del av Sydfrankrike verkar inte bagarna bry sig om vad som är sydliga och nordlig tradition, och det glädjer i alla fall mig.

Gott Nytt År! /Ingrid

English version:

Around Christmas and New Year, bakeries and food stores in France sell The Kings’ Cake, Galette des rois. It does not look remarkable but it tastes good.

In addition to being tasty, there is a special ceremony associated with the cake. It contains a little hidden figure and the one who happens to get it becomes king for one day and may carry the accompanying paper crown. Of course, this is appreciated by the children in the family.

The custom also suggests that the cake must be distributed fairly. This is solved by placing the youngest in the company under the table to point out which person who will get each piece that is cut. Furthermore, if you really want to stick to tradition, you should also divide the cake into one extra piece. The extra bit is said to be either God’s, Virgin Mary’s or the poor’s. It should be served to the first poor person who comes to visit.

I have asked several French about the background to these traditions. The answers I have received have been uncertain and diffuse. Nobody really seems to know. There seem to be many different customs from different cultures and ages that have merged into today’s traditions, and it’s not easy to know how everything is connected.

A cake with the name Kings’ Cake occurs also in other parts of the world, such as Switzerland, Belgium, Luxembourg, Lebanon, Quebec, etc. From the beginning, it was made specially for the Thirteenth Day (Epiphany) to celebrate the visit of the three wise men (kings) to the Jesus baby. In some other places, a so-called Kings’ Cake has occurred in connection with Mardi Gras before Lenten.

The hidden little figure is called La Fève, the bean. Originally, it was a real bean that was baked into the cake. In the 19th century, the genuine bean was replaced with a porcelain one which soon became a small porcelain figure. Today, the figures are usually made of plastic.

An explanation behind the hidden ”bean” may be that the ancient Greeks used a bean to appoint their judges or possibly that the Romans did a similar thing in connection with Saturnalia, a feast to the glory of God Saturn. These habits of pagan times have since been transformed by the Church in attempts to make them more Christian.

The cake can be made in different ways. The Galette des rois usually found here in Menton is the one called Parisienne and is said to be typical of northern France. It is made of puff pastry filled with frangipan cream, ie a mild almond cream. Galette des rois in traditional southern French style should apparently instead be baked from heavier dough in the form of a ring, and be decorated with sugar and candied fruit. In our part of the south of France, the bakers do not seem to bother about what is a southern or northern tradition, which I appreciate.

Happy New Year! /Ingrid

Annons