Plataner / Plane Trees

English version follows below.

De stora platanträden är vanliga här i Sydfrankrike och de väcker blandade känslor. På allmänna torg och i alléer är de ståtliga och ger välkommen skugga. I närheten av privata terrasser och trädgårdar ställer de till elände genom att sprida ofantliga mängder skräp och ohyra. Vi är många som önskar att staden skulle beskära träden oftare.

Plataner är lätta att känna igen på sin dekorativt fläckiga bark i olika gröna, bruna och gula nyanser. Mönstret uppstår när barken flagnar eftersom den är så tunn att den inte håller för trädets snabba tillväxt. Det här fenomenet inspirerade tydligen tyska professorn Otto Schick som formgav ett kamouflagemönster kallat Platanenmuster åt SS. Kanske blev SS-trupperna extra svåra att upptäcka med hjälp av det.

Släktet Platanus innehåller sex arter som alla utom en fäller sina löv. Plataner drar inte till sig pollinerande insekter då blommorna inte innehåller nektar, utan befruktningen sker med vinden. Andra insekter verkar dock trivas i träden, bland annat små gråvita flygfän som gärna irriterar omgivningen. 

Träden kan bli upp till 50 meter höga om man låter dem växa fritt. I stadsmiljöer hamlas de ofta för att bilda skuggande paraplyer. Bladen är stora flikiga och ganska lika lönnens. De stora håriga kapslar som faller från träden under vinterhalvåret innehåller nötter som är frukter från honblommorna. Plataner tycks ha funnit sedan urminnes tider och man har hittat fossil som är 115 miljoner år gamla.

Vildväxande plataner finns främst i våtmarker på norra halvklotet även om de tycks tåla heta och torra miljöer också. Att träden planteras som dekoration i städer beror kanske på att de är robusta. De är ganska okänsliga mot föroreningar, klarar av starka vindar, växer snabbt och kan beskäras kraftigt.

Vi får nog ta det onda med det goda och finna oss i att platanerna skräpar ner runt våra hus. De är ju faktiskt samtidigt ett vackert inslag i miljön.

/Ingrid

English version:

The tall Plane trees are common in the south of France and they arouse mixed feelings. In public squares and along avenues they are elegant and provide nice shade. In the vicinity of private terraces and gardens, they create misery by spreading huge amounts of junk and ore. Many of us whish that our municipality would prune the trees more often.

The Plane trees are easy to recognize on their decoratively stained bark in various green, brown and yellow shades. The pattern occurs when the bark flakes because of the tree’s rapid growth. Evidently, it inspired German professor Otto Schick who designed a camouflage pattern called Platanenmuster, Plane tree pattern, for SS.

The genus Platanus contains six species, and all but one drop their leaves. Plane trees do not attract pollinating insects, since the flowers do not contain nectar, but fertilization occurs with the wind. Other insects, however, seem to like the trees, including small grayish flies who annoy everyone close by.

The tree can grow up to 50 meters high. In urban environments they are often pruned to form protecting parasols. The leaves are large and quite similar to the maple. The large hairy capsules that fall from the trees during the winter months contain nuts that are fruits from the female flowers. Plane trees seem to have been around since ancient times, and fossils have been found that are 115 million years old.

Wild-growing Plane trees are found mainly in wetlands in the northern hemisphere, although they can withstand hot and dry environments as well. The reason why the trees are planted as urban decoration may be their robustness. They are quite insensitive to contamination, can handle strong winds, grow rapidly and can be pruned heavily.

We’ll probably have to accept that the Plane trees make a mess around our houses. After all, they are a beautiful element in our town.

/Ingrid

Annons