Två vingårdar / Two Vineyards – Saint Jeannet

English version follows below after the Swedish text.

Saint Jeannet är en vacker och trevlig liten by mellan Vence och Gattières en bit norr om Nice. Jag har skrivit om orten tidigare, följ länken här, och också berättat om en vingård utanför den lilla staden.

Numera finns här faktiskt två vingårdar och båda är värda ett besök.

Tydligen har vin odlats på sluttningarna utanför Saint Jeannet i långliga tider, ända sedan romarna fanns i området och bedrev vintillverkning. Läget är gynnsamt och druvorna blir söta. Mycket av skörden har sedan sålts som frukt för att ätas färsk. I slutet av 1940-talet startade monsieur Rasse vintillverkning och hans viner lär bland annat ha serverats på flera hotell längs Rivieran.

Sedan mitten av 1980-talet är det två söner till gamle herr Rasse som är vinmakare i Saint Jeannet. Från början drev bröderna Georges och Denis odlingen och vintillverkningen tillsammans. Så småningom fick de möjligen olika syn på verksamheten eller tillverkningen, är min gissning. Från 2014 är ägorna nämligen uppdelade och de driver var sin vingård med lite olika profiler.

I pappas ursprungliga lokaler har Georges fortsatt att göra viner i traditionell Rasse-stil, vilket bland annat innebär att flera av vinerna åldras kortare eller längre tid ute i solen i stora glas-damejeanner. Det gör att vinet oxiderar och utvecklar en speciell arom. Spännande tycker vissa, konstigt tycker andra. Jag gillar speciellt hans röda Pressoir Romain, uppkallat efter den urgamla romerska presstekniken som används än idag, och prestigevinet Longo Maï. Om jag förstått saken rätt, är det pappa Rasse som varje år skapar nya konstnärliga etiketter till vinerna.

Brodern Denis har tillsammans med sin fru Luz byggt nya fina lokaler inte långt från storebror Georges äldre hus. På sin del av ägorna odlar de druvor som de skapar egna viner av i lite stramare, och kanske modernare, stil. De har utvecklat en imponerande bredd av viner sedan starten 2014, grundad på Denis långa erfarenhet som vinmakare från den gemensamma familjeverksamheten. De använder många olika druvor och kanske är det Luz, som kommer från Argentina, som introducerat även Malbec. Jag har flera favoriter såväl bland deras ”färskviner” som bland de med mer lagringspotential. Det är lätt att bli förtjust i de flesta av deras viner. Än så länge är de dessutom klart prisvärda.

Båda vingårdarna erbjuder provsmakning och säljer sina viner på plats. Ta tid på er, för det är intressant att höra vinmakarnas beskrivningar och berättelser. Notera att Denis & Luz Rasse än så länge inte tar emot kreditkort (det finns en bankomat i nedre nya delen av Saint Jeannet). Hos Georges Rasse går det bra att betala med kort. Säkrast är att ringa i förväg för att försäkra er om att de har öppet, speciellt under lågsäsong. Kontaktuppgifter och information om respektive vingård hittar ni på deras hemsidor:

http://vignoblestjeannet.fr/

http://www.vignoblerasse.fr/

En härlig heldagsutflykt till Saint Jeannet brukar för oss också innehålla vandring upp på någon av bergsknallarna ovanför staden och lunch på favoritrestaurangen La Table des Baous:

http://www.latabledesbaous.fr/

Hälsningar från Ingrid

English version:

Saint Jeannet is a pleasant little town between Vence and Gattières a bit north of Nice. I have written about this town before, follow this link, and also about a vineyard in the vicinity.

Today there are actually two vineyards, and both are worth a visit.

Apparently, wine has grown on the slopes outside Saint Jeannet for long periods, ever since the Romans came to this area and engaged in wine production. The situation is favorable and the grapes are sweet. Much of the harvest has since been sold as fruit to be eaten fresh. In the late 1940s, Monsieur Rasse started making wine and his wines have been served at several hotels along the Côte d’Azur.

Since the mid-1980s, two sons of old Mr. Rasse are the wine makers in Saint Jeannet. From the beginning, the brothers Georges and Denis run the vineyard together. Eventually, they might have developed different views on the business or manufacturing, I guess. From 2014, the land is divided and they run their separate vineyards with somewhat different profiles.

In the original premises Georges has continued to make wines in traditional Rasse style, which means, among other things, that many of the wines age in the sun in large glass bottles, damejeanne or demijohn. This causes the wine to oxidize and develop a special aroma. Interesting, some may think, others find it strange. I especially like his red Pressoir Romain, named after the ancient Roman press technique still used today, and the prestige wine Longo Maï. If I have understood correctly, it is the old father Rasse who creates new artistic labels for the wines every year.

The brother Denis, together with his wife Luz, has built new nice premises not far from brother Georges. From their part of the farm they make their own wines in a possibly more modern style. They have developed an impressive range of wines since their start in 2014, based on Deni’s long experience as a winemaker in the joint family business. They use many different grapes and it may have been Luz, who comes from Argentina, who also introduced Malbec. I have several favorites, both among their ”fresh wines” and among those with more storage potential. It is easy to like most of their wines. So far, they are also quite affordable.

Both vineyards offer tasting and sell their wines on the premises. Take your time, because it is interesting to listen to their descriptions and stories. Note that Denis & Luz Rasse so far do not accept credit cards (you find an ATM in the lower modern part of Saint Jeannet). At Georges Rasse you can pay by card. The safest thing is to call in advance to make sure they are open, especially during off-season. Contact details and information about each vineyard can be found on their websites:

http://vignoblestjeannet.fr/

http://www.vignoblerasse.fr/

A nice full day visit to Saint Jeannet usually also includes hiking on one of the mountain peaks above the village and lunch at the favorite restaurant La Table des Baous:

http://www.latabledesbaous.fr/

Regards from Ingrid

Annons