Cypresser / Cypress Trees

  • English version follows below after the Swedish text.

Som nordbo tycker jag att det är intressant att lära mig lite om de många härliga växterna här runt Medelhavet. Visst är till exempel siluetten av cypresser typisk för Sydeuropa. Allra vackrast är de nog på avstånd när de antingen bildar långa rader i alléer och häckar eller växer som pampiga solitära pelare. Träden är mer tjusiga än skira.

Den så kallade Äkta cypressen, Cupressus Sempervirens, ingår i det stora släktet Cupressus. Trädet blir upp till 30 meter högt, har ovala kottar och kan bli så gammalt som 2000 år. Idag växer cypressen både odlad och vild runt Medelhavet. Den här barrväxten är inte härdig nog för att vara särskilt vanlig i Nordeuropa. Där får vi nöja oss med tujor som också tillhör Cupressus-släktet eller den nära släktingen enen. I Sydeuropa har däremot cypressen varit ett vanligt inslag ända sedan forntiden.

Cypressen har länge varit en viktig råvara med många användningsområden. Olja från grenarna används i parfymer och tros också hjälpa vid andningssvårigheter. Virket är hållbart och har utgjort ett viktig material för byggnader, fartyg och skulpturer. Bibelns Goferträ, trävirket till Noaks ark, var enligt vissa teorier cypress. Palatset i Knossos lär delvis ha varit byggt av cypress. På Kreta var cypressträ länge så populärt att det nästan utrotades, varför man i början av 1400-talet förbjöd export av virket från ön.

Cypresser har i långliga tider haft hög religiös och kulturell status. Perserna liknade trädet vid en offerflamma och såg det som symbol för den älskade. Det har varit attribut till många grekiska gudinnor såsom Hera, Afrodite och Athena. Cypressen var Fenicierna livsträd. Porten till det allra heligaste i Salomos tempel byggdes av cypressträ. I Kina symboliserar cypressen skönhet och lycka men också död.

Det finns förstås historier och teorier bakom namnet Cupressus. I stort går de ut på att guden Apollon uppvaktade en skön yngling vid namn Kyparissos. Ynglingen förvandlade sig till ett träd, en cypress, kanske för att undkomma gudens amorösa närmanden eller för att slippa någon form av straff. Stackars pojke, de grekiska gudarna var inte lätta att tas med!

/Ingrid

(foton från pixabay.com)

English version:

Being a Scandinavian, I find it very interesting to learn more about the many beautiful plants around the Mediterranean. The silhouette of cypresses is for example very typical of southern Europe. They are perhaps most beautiful from a distance where they form long hedges or grow like solitary columns. The trees are impressing rather than fair.

The Mediterranean Cypress (sometimes called the Genuine Cypress), Cupressus Sempervirens, belongs to the big genus Cupressus. The tree grows up to 30 meters height, has oval cones and can become as old as 2000 years. Today, the cypress is both cultivated and wild growing around the Mediterranean. This plant is not tough enough to be very common in Scandinavia. There we can instead enjoy the Thuja who also belongs to the Cupressus genus or the close relative Juniper. In southern Europe, however, cypresses have been growing in plentiful since ancient times.

The cypress has long been an important raw material with many areas of use. Oil from the branches is used in perfumes and is also thought to smooth breathing difficulties. The wood is sustainable and has been an important material for buildings, ships and sculptures. The Gopher wood of the Bible, material to Noah’s ark, was according to some theories cypress. The palace in Knossos was partly built from cypress. In Crete, cypress trees became so popular that they were almost extinct, and at the beginning of the 15th century it was forbidden to export the wood from the island.

Cypresses have long enjoyed high religious and cultural status. The Persians resembled the tree by a flame and saw it as a symbol of the loved one. It has been attributed to many Greek goddesses such as Hera, Aphrodite and Athena. The cypress was the Phoenicians’ life tree. The gate to the most holy in Solomon’s temple was built from cypress. In China, the cypress symbolizes beauty and happiness but also death.

There are, of course, stories and theories behind the name Cupressus. Basically, they assume that the god Apollon courted a beautiful young boy named Kyparissos. The youth transformed himself into a tree, a cypress, perhaps to escape Apollon’s amorous advances or to avoid some kind of punishment. Poor boy, the ancient Greek gods complicated the life of humans!

/Ingrid

(photos from pixabay.com)

Annons