Nyheter för Menton våren 2018/ News for Menton spring 2018

English version below

I Mentons egen tidning ”Menton Mag” som ges ut av kommunen får man bland annat reda på vilka planer Monsieur Le Maire har för sin stad.

Här har jag valt att fritt återge vissa av nyheterna som förbättrar och förändrar Menton.

Många undrar säkert varför man gräver underjordiska garage inne i staden, som vid Plage des Sablettes, istället för att ha stora parkeringar i utkanten av staden. Man har valt att låta bilisterna komma in till stadskärnan så att infarten till Menton förblir välkomnande och att centrum förblir tillgänglig och aktiv.

Plage des Sablettes:

Förutom parkeringsgaraget med 430 platser anlägger man, som ni har sett, en ny esplanad precis bakom stranden. Den beräknas vara helt klar under juni månad.

Valven kommer däremot inte att bli färdigrenoverade förrän till våren 2019 eftersom dessa måste tätas. I samband med det kommer man att göra om hela Quai Bonaparte, på gatunivån.

Man avslutar nu arbetena vid Place Fontana där infarten till parkeringsgaraget ligger. Här läggs en Portugisisk kalksten som beläggning. Färgen är gul-grå som påminner om de kringliggande husens socklar. Fasaderna kring platsen håller på att renoveras och staden har beslutat att helt bekosta dekorationerna på husen.

På hotellfronten mycket nytt!

Hotel Adhémar på gågatan kommer att bli ett litet ”Hôtel de charme”.

Hôtel des Arcades mitt i stan, öppnar om cirka ett och ett halvt år och får 38 rum.

Före detta Hôtel des Aiglons får det nya namnet Hôtel Genesis och öppnar med 30 rum före sommaren.

Hôtel des Ambassadeurs gör de sista förberedelserna för att kunna öppna sina 38 rum till sommaren.

Före detta Hôtel Orly i Garavan öppnar i Dolce Vitas regi under våren. Det blir 28 rum knutna till strandrestaurangen med samma namn.

Camping Saint-Michel renoveras under en treårsperiod (2017-2019) och kommer att hålla öppet under sommaren.

Övriga nyheter i Menton:

Place Fornari och husen som omger den kommer att renoveras under året.

Flera byggnader i staden kommer att få nya fasader. Först Saint-Michel basilikan, därefter Chapelle Saint-Jacques, Les Pénitents Blanc et Noirs och slutligen Bastionen.

Även det underbara museet Palais de Carnolès samt La tour de la Noria och Villa Maria Serena få renoverade fasader.

En underjordisk parkering under tågstationen i Menton stad, Gare SNCF, med 370 platser kommer att bli verklighet, samtidigt som stationshuset moderniseras. Här befinner man sig i slutfasen av projektstudierna.

Den dåliga västra trottoaren på Avenue de Verdun kommer att förbättras under våren.

Man kommer att sätta upp 34 nya övervakningskameror i staden under 2018 och 2019. Då blir de sammanlagt 108 stycken.

Numera ägs båda hamnarna av staden.

Man studerar möjligheterna att utöka stränderna mellan Le Borrigo bort till gränsen mot Roquebrune. Tyvärr skulle det inte kunna bli förrän år 2020.

Den vackra bröllopssalen i La Mairie har varit stängt för renovering av Cocteaus målningar. Den öppnade åter under mars till firandet av sina 60 år.

Som ”grädde på moset” har Menton lyckats behålla sin status som en av Frankrikes ”De 4 blommornas stad”, Label ”4 fleurs”. En status man fick redan 1984.

Vid nedre infarten från Italien in till Menton har Prince Albert av Monaco avtäckt en plakett med inskriften ”Site historique Grimaldi de Monaco”. Som minner om att Menton har varit knuten till Furstendömet under 500 år, fram till år 1848. Det finns ett hundratals sådana platser i Frankrike och ett tjugotal i Italien.

Inte undra på att Monsieur le Maire, Jean-Claude GUIBAL är stolt över sin stad! Även vi är stolta, eller hur?

Hälsar Elisabeth

 

Menton’s own magazine ”Menton Mag” published by the municipality, one can find out, among other things, what plans Monsieur Le Maire has for his city.

I have chosen to freely reproduce some of the news that improve and change Menton.

Many are wondering why digging underground garages inside the city, as at Plage des Sablettes, instead of having large parkings on the outskirts of the city. The city has chosen to let the drivers enter the city center so that the entrance to Menton remains welcomeing and the center remains accessible and active.

Plage des Sablettes:

In addition to the parking garage with 430 spaces, a new esplanade is located just behind the beach. It is expected to be fully completed in June.

On the other hand, the valves will not be fully renovated until spring 2019, as these must be sealed. In connection with this, they will be rebuilding the entire Quai Bonaparte, at the street level.

The restauration of Place Fontana is almost finished. This is where the entrance to the parking garage is located. They have choosen Portuguese limestone as a pavement coating. The color is yellow-gray, reminiscent of the surrounding houses. The facades around the site are being renovated and the city has decided to completely fund the decorations on the houses facades.

On the hotel front lot of news!

Hotel Adhémar on the pedestrian street will be a small ”Hôtel de charme”.

The Hôtel des Arcades in the middle of town, opens in about one and a half years with 38 rooms.

The former Hôtel des Aiglons gets the new name Hôtel Genesis and opens with 30 rooms before the summer.

Hôtel des Ambassadeurs are making the final preparations for opening their 38 rooms for the summer.

The former Hôtel Orly in Garavan opens in the direction of Dolce Vita during the spring. There will be 28 rooms attached to the beach restaurant with the same name.

Camping Saint-Michel is being renovated for a three-year period (2017-2019) and will stay open during the summer.

Other news for Menton:

Place Fornari and the surrounding houses will be renovated during the year.

Several buildings in the city will get renovated facings. First Saint-Michel Basilica, then Chapelle Saint-Jacques, Les Pénitents Blanc et Noirs and finally Bastion.

The wonderful museum Palais de Carnolès and La Tour de la Noria and Villa Maria Serena also have new facades.

An underground parking under the train station in Menton city, Gare SNCF, with 370 parking places will become reality and the station house is being modernized. This is in the final phase of project studies.

The bad western pavement on Avenue de Verdun will be improved during the spring.

There will be 34 new surveillance cameras in the city in 2018 and 2019. Then they will total 108.

Nowadays, both ports in Menton are owned by the city.

There is a study going on to look into the possibilities of extending the beaches between Le Borrigo and the border with Roquebrune. Unfortunately, it would not be until 2020.

The beautiful wedding hall in “La Mairie” has been closed for renovation of Cocteau’s paintings. It opened again during March to the celebration of its 60 years.

As ”Cherry on the Cake”, Menton has managed to retain her status as one of France’s  ”The 4 Flowers”, Label ”4 Fleurs”. A status  kept since 1984.

At the lower entrance from Italy to Menton, Prince Albert of Monaco has unveiled a plaque with the inscription ”Site historique Grimaldi de Monaco”. Recalling that Menton has been linked to the Principality for 500 years, until 1848. There are hundreds of such places in France and about twenty in Italy.

No wonder Monsieur le Maire, Jean-Claude GUIBAL is proud of his city!

Even we are proud, right?

Greetings Elisabeth


 

 

 

 

Annons