Élisée Reclus – vem var han / who was he?

English version follows below after the Swedish text.

De flesta som varit i Menton har nog snappat upp namnet Élisée Reclus. Han tyckte tydligen om Menton eftersom han myntade smeknamnet ”La Perle de la France”. Den benämningen ser vi på affischer och skyltar. Men, vem var egentligen mannen bakom namnet?

När jag letade information om Élisée Reclus förstod jag snart att han var en komplex och kontroversiell person. Han föddes 1830 i Gironde i Frankrike i en prästfamilj men var under stor del av sitt vuxna liv landsförvisad. Samtidigt som Reclus var berömd och uppskattad världen över för sina geografiska studier och publikationer var han inom vissa kretsar illa sedd på grund av sina politiska aktiviteter.

Under 1850-talet vistades Reclus i England, USA, Centralamerika och Colombia. Det låg tydligen politiska händelser i hemlandet bakom hans långa bortavaro, men den goda effekten blev att han kunde studera och nedteckna omfattande erfarenheter från alla platser han besökte.

Tillbaka i Frankrike fortsatte Reclus både sin högt respekterade gärning inom geografin och sina mindre populära politiska aktiviteter. Hans anarkistiska åsikter och uttalade kritik mot Versailles-regeringen gjorde att han i början av 1870-talet för evigt landsförvisades från sitt hemland.

Élisée Reclus levde i Schweiz under många år där han slutförde sitt mest berömda verk La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes. För detta fick han 1892 Paris Geografiska Sällskaps stora guldmedalj – han var uppenbarligen föremål för blandade känslor i Frankrike. Från 1894 bodde Reclus i Belgien där han var verksam på universitetet i Bryssel inom geografi. Han dog 1905.

Något som bidrog till att Reclus uppfattades som kontroversiell, var hans övertygelse att äktenskaplig samlevnad inte har något med juridiska eller religiösa ritualer att göra. Han uppmuntrade, i samförstånd med sin fru, sina båda döttrar att ingå äktenskap fritt från statens eller kyrkans inblandning. Det här var förstås ovanligt under 1800-talet och gjorde många i hans omgivning obekväma.

Visst förstår vi att Élisée Reclus – en vittberest och välrenommerad geograf som sett mycket av världen och som dessutom tycks ha varit en fritänkare – betraktade just Menton som en alldeles speciell pärla.

Slut på historielektionen! /Ingrid

English version:

Most people in Menton have probably noticed the name Élisée Reclus. He must have liked Menton since he established the nickname ”La Perle de la France”. We can see this on posters and various kinds of name plates. However, who was the man behind the name?

When looking for information about Élisée Reclus, I soon understood that he was a complex and controversial person. He was born in Gironde in France in 1830 in a clergy family but was exiled during a large part of his adult life. While Reclus was famous and appreciated worldwide for his geographical studies and publications, he was disliked in some circles because of his political activities.

During the 1850s, Reclus stayed in England, the United States, Central America and Colombia. There were apparently political events in his homeland behind his long stay abroad, but the good effect was that he could study and record extensive knowledge from all places he visited.

Back in France, Reclus continued his highly respected work within geography and his less popular political activities. His anarchistic views and pronounced criticism of the Versailles government made him from the beginning of the 1870s forever exiled from his homeland.

Élisée Reclus lived in Switzerland for many years where he completed his most famous work “La Nouvelle Géographie universal, la terre et les hommes”. For this he received in 1892 the Paris Geographical Society’s large gold medal – he was evidently the subject of mixed feelings in France. From 1894, Reclus lived in Belgium where he worked in Geography at the University of Brussels. He died in 1905.

One thing that added to Reclus being controversial, was his conviction that marriage has nothing to do with legal or religious rituals. He and his wife encouraged their two daughters to enter into marriage without the involvement of the state or church. Of course, this was unusual during the 19th century, making many around him uncomfortable.

We easily understand that Élisée Reclus – a nonconformist and a well-known reputable geographic, who saw a lot of the world – thought of Menton as a very special Pearl.

End of lesson! /Ingrid

Annons