Sainte-Agnès

English version follows below after the Swedish text.

Sainte-Agnès, den lilla sagolika staden i bergen ovanför Menton, kallas för ”Europas högst belägna kustby” och ingår dessutom i gruppen av 156 utvalda små samhällen som korats till ”Frankrikes vackraste byar” (se http://www.france-beautiful-villages.org/en). Det här är förstås värt en utflykt och ett inlägg!

Vi kan se delar av Sainte-Agnès nerifrån Menton. Det ser inte långt ut, bara ca 3 km fågelvägen, men bil- eller bussresan upp tar minst 20 minuter på den slingrande branta smala vägen D22A.

Staden lockar inte oväntat en del turister men känns ändå ganska genuin och oförstörd. Vyn över staden när man närmar sig är som tagen ur en saga. Stämningen är lugn och charmig. De gamla husen längs ett fåtal kullerstensgator är prydliga och välbevarade.

En och annan konsthantverkare erbjuder sina alster. Speciellt intressant tycker jag att glaskonstnären Frédéric Pelissier är. Han har butik och ateljé mitt i byn med lampor, smycken, skrin med mera.

Tre restauranger brukar vara öppna och min favorit är Le Saint-Yves högst upp på den smala huvudgatan genom byn.

Försvarsanläggningen Maginot-linjen, som byggdes mellan världskrigen, har sin ena ände i Sainte-Agnès. Även om Maginot-linjen kanske hade begränsad betydelse under 2a världskriget, sägs det att fortet som är insprängt i berget vid Sainte-Agnès var viktigt för försvaret av Menton. Numera kan vi besöka anläggningen som är öppen för allmänheten under begränsade tider.

Ett mycket äldre fort finns en liten bit upp på krönet ovanför staden. Platsen var tydligen bebodd redan för 3000 år sedan och romarna hade en borg här uppe för 2000 år sedan. Ruinerna som vi ser idag härstammar ursprungligen från 1100-talet då en borg byggdes som skydd mot härjande Saracener. Borgen lär ha demolerats och återuppbyggts flera gånger sedan dess ända fram till 1700-talet.

En tur till Sainte-Agnès fulländas av ett besök vid den medeltida borgruinen, det tar ca 10 minuter att gå upp dit. Platsen sköts och utvecklas av frivilliga krafter, så lämna gärna ett bidrag vid entrén. En fin liten trädgård ligger strax nedanför ruinen. Högst upp finns en nybyggd platå där man har en magnifik milsvid utsikt över kusten och bergen. 

Sainte-Agnès införlivades med Frankrike samtidigt som Nice år 1860. Innan dess har staden under historiens gång styrts av otaliga olika furstar från bland annat Ventimiglia, Provence och Savoyen – läget var säkert strategiskt och eftertraktat.

Staden har idag ungefär 1200 bofasta invånare och ligger ca 780 meter över havet. Den är en bra utgångspunkt för vandringar åt olika håll, tex runt berget Siricocca, upp till Cime de Baudon, längs GR51 västerut förbi Gorbio eller österut förbi Castellar. Det är också trevligt att vandra upp till Sainte-Agnès nerifrån Menton – lite svettigt och brant men det finns ju mat och dryck när man kommer upp.

/Ingrid

English version:

Sainte-Agnès, the fabulous little village in the hills above Menton, is called ”Europe’s highest coastal village” and is also included among the 156 small communities appointed ”France’s most beautiful villages” (see http://www.france-beautiful-villages.org/en). This is of course worth a trip and a post!

We can see bits of Sainte-Agnès from Menton. It does not look far away, just about 3 km straight-line, but the car or bus journey up there takes at least 20 minutes on the winding steep narrow road D22A.

Of course, the city attracts tourists, yet it feels genuine. The view of the city when approaching, is like taken from a saga. The atmosphere inside the village is calm and charming. The old houses along a few cobblestone streets are neat and well kept.

A few craftsmen offer their goods. Especially interesting is the glass artist Frédéric Pelissier who has a shop and studio in the middle of the village with lamps, jewelry, boxes and more.

Three restaurants can be found and I prefer Le Saint-Yves at the top of the narrow main street through the village.

The Maginot line, built between the two World Wars, ends in Sainte-Agnès. Although the Maginot line might have been of limited importance during the 2nd World War, it is said that the fort built into the mountain at Sainte-Agnès was important for the defense of Menton. Nowadays we can visit the facility which is open to the public for limited periods.’

A much older fortress is situated a little bit up the crest above the city. The place was apparently inhabited already 3000 years ago and the Romans had a castle here 2000 years ago. The ruins we see today originate from the 12th century when a castle was built as protection against ravaging Saracens. The castle has been demolished and rebuilt several times since then until the 18th century.

A trip to Sainte-Agnès is completed by a visit to the castle ruin, it takes about 10 minutes to go there. The site is managed and developed by voluntary forces, so please leave a contribution at the entrance. A nice little medieval garden is located just below the ruin. At the top there is a newly built plateau where you have a magnificent panoramic view of the coast line and the mountains.

Sainte-Agnès was incorporated with France at the same time as Nice in 1860. Before that, the city was ruled by countless different princes from, among others, Ventimiglia, Provence and Savoy – the location must have been strategic and sought after.

Today, the village has about 1200 inhabitants. It is located approximately 780 meters above sea level and is a good starting point for hikes in various directions, such as around Siricocca, up to Cime de Baudon, along the GR51 west past Gorbio or east past . It is also nice to walk up to Sainte-Agnès from Menton – a bit sweaty and steep but you can get food and drink when you arrive there.

/ Ingrid

Annons