Vallée des Merveilles – vandring/hiking

English version follows below.

Det har varit en het sommar, eller kanske blöt och blåsig? Allt beror på var du har varit. Här i Menton har det för tredje året i rad varit den varmaste sommaren i mannaminne (dvs sedan officiella mätningar startade).

För den som gillar att vandra i bergen kan hettan vara påfrestande och begränsande. Ett bra alternativ till de svettiga kustnära stigarna är att vandra på högre höjd. Nationalparken Mercantour har många stigar på hög höjd. Speciellt lockande är Vallée des Merveilles – undrens dal.

Det finns många olika delar och stigar i det här området. Du kan välja mellan dagsturer, med eller utan guide, och flerdagarsvandringar med övernattning i någon av alla refuger dvs stugor för vandrare.

Vi valde nyligen en dagstur och tog bilen upp förbi Casterino. Det är en drygt 1,5 timmes resa från Menton och tar dig upp till ca 1700 möh. Därifrån går stigar upp mot centrala delar av Vallées des Merveilles.

Här vandrar du på stensatta vägar med fantastiska naturupplevelser. I början är det ganska lummigt med bland annat lärkträd, rönnar och tallar framför svindlande vyer över dalar och bergskammar.

Så småningom kommer du fram till Undren, dvs ingången till Vallée des Merveilles. Här möts du av en parkvakt som förklarar att detta är ett speciellt skyddat område med runt 40 000 hällristningar skapade för mellan 4 och 5 tusen år sedan.

Besökare ska visa särskild hänsyn och tex inte använda spetsiga gångstavar eller gå utanför markerade stigar.

Naturen här uppe på ca 2200 meters höjd över havet är karg och vacker. I augusti finns inte många blommor kvar och de många sjöarna är mer eller mindre uttorkade. Ett besök i juni är att rekommendera för den som vill se mer grönska och vatten.

Ändå är det sällsamt njutbart och fridfullt. Trots att det under den mest intensiva turistsäsongen naturligtvis kommer många besökare hit, är det tyst och lugnt.

Hällristningarna är spännande att se. De är ibland ganska svåra att urskilja men här och där finns pedagogiska tavlor med beskrivningar och hypotetiska tolkningar dem.

Just in det område som vi besökte finns den berömda heliga vägen – voie sacree. Det är en trappa längs en lång bergssida full med urgamla inristade symboler. Vem vet vad de egentligen betydde för de människor som fanns här för länge länge sedan. Nu kan vi gissa och spekulera om bland annat djur, jakt, andeväsen och fruktbarhet.

Tyvärr har det under åren funnits besökare som inte kunnat motstå att sätta sina egna bomärken bland de gamla hällristningarna. En del är bara några decennier gamla medan andra har flera hundra år på nacken. Så småningom blir väl även detta skyddsvärt och musealt….

I fjärran syns berget Mont Bégo som anses ha varit heligt för de människor som vistades här uppe för många tusen år sedan. Varför man tror att det var speciellt helgat vet jag inte men det är ett imponerande berg även för oss nutida besökare.

Inte många vilda djur syns till i det här området nu i augusti, förutom några pipande marmotter, hoppande syrsor och simmande änder i de nästan uttorkade sjöarna. I stället finns här betande kor som ogenerat rör sig bland vandrarna. Viss respekt bör visas för de rastlösa tjurarna som gärna hävdar sin plats.

En vandringstur som denna tar ca 4-5 timmar beroende på hur långa pauser du vill ta, plus bilresan. Det är en härlig upplevelse!

/Ingrid

English version:

This has been a hot summer, or maybe wet and windy? It all depends on where you have been. Here in Menton, for the third year in a row, it has been the hottest summer ever (ie since official measurements started).

For those who like walking in the mountains, the heat can be a limitation. A good alternative to the sweaty coastal paths is to walk at higher altitudes. The Mercantour National Park has many high altitude trails. Especially tempting is the valley of Vallée des Merveilles – the Valley of Wonders.

There are many different parts and trails in this area. You can choose between day trips, with or without guide, and multi-day walks with overnight stays in the refuges, ie huts for hikers.

We recently chose a day trip and took our car up past Casterino. It is a mere 1,5 hours journey from Menton and takes you up to about 1700 meters above sea level. From here, paths lead up to the central parts of the Vallées des Merveilles.

Up here you walk on stony roads in amazing nature. In the beginning, it is quite lush with, among other things, larch trees and pines in front of staggering views of valleys and hills.

Eventually you reach The Wonders, ie the entrance to the Vallée des Merveilles. Here you are met by a park guard who explains that this is a specially protected area with around 40,000 rock carvings created between 4 and 5 thousand years ago.

Visitors must pay special attention, for example, not using pointed hiking poles or walking outside off marked paths.

The nature here up at about 2200 meters above sea level is barren and beautiful. In August there are not many flowers left and the many lakes are more or less dehydrated. A visit in June is recommended for those who want to see more greenery and water.

Nevertheless, it is enjoyable and peaceful. Although, during the most intense tourist season many visitors come here, it is calm and quiet.

The rock carvings are interesting. They are sometimes quite difficult to distinguish but here and there you find educational charts with descriptions and hypothetical interpretations.

In the area we visited there is the famous holy road – voie sacree. It is a stairway along a long mountain side full of ancient engraved symbols. Who knows what they really meant for the people who were here long ago. Now we can guess and wonder about animals, hunting, spirituality and fertility.

Unfortunately, over the years there have been visitors who have been unable to resist putting their own beacon among the old rock carvings. Some are just a few decades old while others are several hundred years old. Eventually, this may also become something worth protecting….

In the distance, you can see Mont Bégo which is believed to have been sacred to the people who lived here many thousands of years ago. Why, I do not know, but it’s an impressive mountain also for present-day visitors.
Not much wildlife is visible in this area now in August, besides a few bubbly marmottes, jumping crickets and swimming ducks. Instead, there are cows who moving among the walkers. Certain respect should be shown to the restless bulls who sometimes would like to claim their place.

A hiking trip like this takes about 4-5 hours depending on how long breaks you want to take, plus the car ride. It’s a wonderful experience!

/Ingrid

Annons