Projekt för Menton under 2017 / Projects for Menton in 2017

English version below.

När jag kom till Menton i början av maj blev jag förvånad över att arbetena kring Sablette-stranden helt stannat av.                                                                                                                                       Parkeringen är öppen och hissarna ner till parkeringsplanen är också tillgängliga, men den vackra promenaden, som man lovat oss,                                                                                                                         i anslutning till stranden ser lika ogästvänlig och avstängd ut som för någon månad sedan. Detta föranledde mig till att besöka ”La Mairie”, Stadshuset, för att förstå problemet.

Jag fick några svar, som tillsammans med det utomordentliga bladet från Kommunen,                                                                                                                                                                                                  ”Menton mag” nummer 139, klargjorde en del av de kommande projekten i vår stad som många undrar över!

  1. När det gäller trädgårdsarbetena ovanför parkeringen vid Les Sablettes så blir vi dessvärre tvungna att vänta ytterligare ett år innan trädgårdarna blir anlagda. Dels ska företag lämna offerter som sedan ska behandlas och utvärderas. Arbetena kommer att börja under juni månad och hålla på i åtta månader. Under denna sommarsäsong får vi räkna med fortsatta staket mot den blivande parken men med access till gågatan och parkeringen.

Andra nyheter:

  1. Postkontoret utanför ”Marché U” i Garavan ska hädanefter hålla öppet hela dagen, inte bara under förmiddagen som det är just nu. Öppettiderna blir 8.30 – 17, dagligen.
  2. Postkontoret i Careï håller öppet 8.30 – 17 under sommaren till 27 juli, men kommer därefter kommer det att bli två ”relais poste urbains”, alltså postkontor inhysta hos en handlare.
  3. När det gäller Borrigo så kommer posten att vara öppen 9 -12 och 14 – 17 fram till 27 juli och därefter kommer det att öppnas en ”relais poste urbains” i det området.
  4. Den besvärliga fyrvägskorsningen mellan gatorna Verdun och Thiers kommer att få en liten rondell. Den kommer inte att se ut som en traditionell rondell eftersom bussarna måste kunna svänga och man vill inte ta trädgården Biovès i anspråk. Denna rondell kommer sedan att utvärderas i oktober innan den eventuellt blir permanent.

När det gäller stadens hotellprojekt är vi många som undrar vad som händer. Här kommer några klargöranden:

  1. ”Hotell Ambassadeurs” som ligger så vackert på 3 rue Partouneaux har varit övergivet i flera år, men nu ska det öppna igen med 32 rum och sviter, två restauranger, en bar och ett café, så det här kan bli en riktigt trevlig knutpunkt.
  1. Det tidigare hotellet ”l´Aiglon” 7 Avenue de la Madone har renoverats helt och hållet. Det heter nu ”Le Genesis” och blir ett fyr-stjärnigt hotell som öppnar i mitten av juni. Här kommer även att finnas pool och en gastronomisk restaurang.

I Garavan blir det två nya hotell.

  1. ”Hotel Orly”, som varit stängt flera år och ligger på 27 Porte de France öppnar under juni månad under namnet ” La Dolce Vita” och kommer att vara knutet till strandrestaurangen nedanför med samma namn. Där nere finns flera barnaktiviteter och kommer hotellet att erbjuda barnpassning.
  2. Det riktigt stora projektet är det fem-stjärniga hotellet på en öde tomt nedanför Olivlunden. Här har kommunen en överenskommelse med investerarna om att bygget ska starta före den 19 juni i år och vara klart före den 19 juni 2020. Det kommer att bli 104 rum och sviter samt två restauranger och även en bar och en

SPA-avdelning. Det kommer även att finnas butiker och 150 parkeringsplatser. Spännande! Hoppas att allt går i lås!

  1. Ytterligare ett öde hotell till ska få se nytt ljus! Visst har det varit tragiskt att se den vackra arkad-byggnaden vid La Mairie, på 41 avenue Felix-Faure förfalla totalt! Nu ska det bli ändring! En europeisk investerare har övertagit byggnaden och ”Hotel Les Arcades” blir ett tre-stjärnigt hotell med 30 rum och en restaurang. Arbetena börjar under september månad och blir klara i mitten av 2018.

Dessa nyheter har jag tagit mig friheten att fritt översätta från Mentons utmärkta månadsblad ”Menton mag” nummer 139.

Visst har vi ett underbart dynamiskt Menton!

Glad sommar!

Hälsar Elisabeth

 When I arrived at Menton at the beginning of May, I was surprised that the work around the Sablette beach had completely ceased. The parking lot is open and the lifts down to the parking lot are also available, but the beautiful promenade promised us, next to the beach, looks equally unwelcome and turned off like a month ago.

This led me to visit ”La Mairie”, City Hall, to understand the problem. I received some answers, which together with the outstanding magazine from the municipality,                                    ”Menton Mag” number 139, clarified some of the upcoming projects in our city that many wonder about!

1. As far as gardening work is concerned above the parking lot at Les Sablettes, we unfortunately have to wait another year before the gardens are ready. Companies will give offers that will be processed and evaluated. The work will start in June and last for eight months. During this summer season we will still have fences around the future park but with access to the pedestrian street and the parking lot.

Other news:

2. The post office outside of ”Marché U” in Garavan will be open all day, not just in the morning as it is right now. Opening hours will be 8.30 – 17, daily.

3. Post office in Careï will be open from 8.30 to 17 during the summer until July 27th, but after that there will be two ”relais poste urbains”, ie post office housed at a merchant.

4. In Borrigo, the mail will be open from 9 to 12 and from 14 to 17 until 27 July and after that a ”relay poste urbains” will be opened in that area.

5. The difficult four-way crossing between the Verdun and Thiers streets will get a small roundabout. It will not look like a traditional roundabout as buses must be able to turn and we do not want to distroy the Biovès garden. This roundabout will be evaluated in October before it becomes permanent.

As for the city’s hotel project, we are many who wonder what’s going on. Here are some clarifications:

6. ”Hotel Ambassadeurs” which is so beautifully located 3 rue Partouneaux has been abandoned for several years, but now it will open again with 32 rooms and suites, two restaurants, a bar and a cafe so this can be a really nice hub.

7. The former hotel ”l’Aiglon” 7 Avenue de la Madone has been completely renovated. It is now called ”Le Genesis” and becomes a four-star hotel that opens in mid-June. There will also be a swimming pool and a gastronomic restaurant.

In Garavan there are two new hotels:

8. ”Hotel Orly”, which has been closed for several years and is located on 27 Porte de France opens during June under the name ”La Dolce Vita” and will be linked to the beach restaurant below with the same name. Down there are several children’s activities and the hotel will offer childcare.

9. The really huge project is the five-star hotel on a deserted site below the Parc du Pian. Here the municipality has an agreement with the investors that the building will start before 19 June this year and be ready before 19 June 2020. There will be 104 rooms and suites as well as two restaurants and also a bar and a Spa. There will also be shops and 150 parking spaces. Exciting! Hope that everything will get to a term!

10. An abandoned hotel will see a new light! Certainly, it has been tragic to see the beautiful Arcade building at La Mairie, on the 41 Avenue Felix-Faure! Now it’s going to change! A European investor has taken over the building and ”Hotel Les Arcades” will become a three-star hotel with 30 rooms and a restaurant. The work will begin in September and will be completed by mid 2018. These news I have freely translated from Menton’s excellent monthly magazine ”Menton Mag” number 139.                                                                                                                                                  Certainly we have a wonderful dynamic Menton!

Happy summer! Greet Elisabeth

Annons