Siricocca – Vandring / Hiking

English version follows below after the Swedish text.

Här kommer ännu ett vandringsförslag: Gå runt berget Siricocca bakom Saint Agnes och njut av utsikten från bergets topp.

Den här turen är trevlig under alla årstider, även om det förstås är ganska varmt mitt i sommaren. Den tar mellan 2,5 och 3 timmar om du har bil och kan utgå från Col des Banquettes. Om du väljer att ta buss upp till Saint Agnes så kliv av vid hållplatsen Saint-Sébastien och räkna med någon timmes ytterligare vandring.

Leden runt Siricocca är lätt att hitta på en vandringskarta och sedan ute i naturen med hjälp av skyltar och stigmarkeringar (se tidigare inlägg om hur stigarna är markerade om du är osäker).

För ett par veckor sedan tog vi med några goda vänner runt Siricocca. Vi körde våra bilar längs den smala, krokiga och steniga vägen Route du Col des Banquette som utgår från Saint-Sébastien nedanför Saint Agnes. Sedan parkerade vi vid Col des Banquettes och valde att gå motsols runt berget.

Till att börja med går stigen i riktning mot Col de Castillon och efter ett tag viker den av mot Col de Verroux. Vi startade i strålande solsken och förundrades över den härliga vyn mot Saint Agnes och över Medelhavet.

Den sista biten upp mot passet Col de Verroux är lite brantare. Ansträngningen brukar kompenseras av den strålande utsikten som öppnar sig däruppe. Men, tyvärr inte den här gången! Medan vi stretade upp för bergssidan rullade tjocka dimmoln in över oss. Uppe på passet var det trollsk dimma i stället för värmande solsken.

Vi bestämde oss ändå för att ta avstickaren upp till toppen Pointe Siricocca. Vägen dit upp är lätt att gå och vi hoppades att dimman skulle hinna lätta.

Så blev det inte. Ingenting av den annars så fantastiska vyn ner över Menton syntes. Det enda vi kunde se var fårhuset som nog en gång varit ett militärfort. Vi åt vår matsäck i ett vitt töcken och försökte berätta för våra vänner hur fint det faktiskt brukar vara här uppe.

Vi fick traska ner från Siricoccas topp utan att ha fått njuta av utsikten. Det är bara att försöka igen en annan gång och hoppas på klarare väder. Vi fortsatte i dimman runt berget ner mot Vallon du Borrigo.

Det var hur som helst en trevlig och vacker tur längs den gamla stenvägen. Vi lyssnade på fågelkvitter och hittade blåsippor och vild krokus, säkra vårtecken som alltid är lika uppmuntrande.

På några ställen fick vi skutta över vattendragen. Så här års är det ganska fullt i de små bäckarna som rinner ner mot Borrigodalen. Ruiner av gamla fäbodar visar att det säkert har varit en bra plats för både odling och bete.

Det är förunderligt hur snabbt vädret kan växla i bergen. Med en extra tröja eller jacka i reserv är det ändå alltid härligt att vara ute.

Hälsningar från Ingrid

English version:

Yet another hiking suggestions: Walk around the mountain Siricocca behind Saint Agnes and enjoy the views from the mountain top.

This tour is enjoyable in all seasons, although it could of course be rather hot in the middle of summer. It takes between 2.5 and 3 hours if you have a car and can start from the Col des Banquettes. If you choose to take the bus up to Saint Agnes, exit at the stop Saint-Sébastien and add about one hour.

The trail around Siricocca is easy to find on a hiking map and out in nature with the help of sign posts and trail markers (see a previous post on how the paths are marked).

A couple of weeks ago we took some friends on the tour around Siricocca. We drove our cars along the narrow, winding and rocky road Route du Col des Banquette, emanating from Saint-Sébastien below Saint Agnes. We parked at the Col des Banquettes and walked counterclockwise around the mountain.

To begin with, the path goes in the direction of Col de Castillon and after a while it takes off towards the Col de Verroux. We started in brilliant sunshine and marveled at the lovely view towards Saint Agnes and the Mediterranean Sea.

The last stretch up to the pass Col de Verroux is a bit steeper. The effort is usually compensated by the beautiful views up there. But, unfortunately not this time! While we struggled up the hillside, thick clouds of fog rolled in over us. Up on the pass we were embedded in fog instead of warm sunshine.

Still, we decided to take the detour up to the top Pointe Siricocca. The road up there is easy to walk and we were hoping that the fog would disappear.

But no! Nothing of the usually amazing view overlooking Menton was visible. The only thing we could see was the sheep shed that probably once was a military fort. We ate our lunch in a white haze, and tried to explain to our friends how beautiful it normally is up here.

We had to trudge back down from the top of Siricocca without enjoying the views. We will have to try again another time, and hope for brighter weather. We continued in the fog around the mountain down to Vallon du Borrigo.

Nevertheless, it was a pleasant walk along the old stone road. We listened to the chirping of birds and found bluebells and wild crocus, sure signs of spring that are always equal reassuring.

In some places we had to jump over small rivers. This time of year the creeks running down the Borrigo valley are full of water. Ruins of old shacks show that this once has been a good place for farming.

It is amazing how quickly the weather can change in the mountains. With an extra sweater or jacket just-in-case, it is always great to be out on a walk.

Regards from Ingrid

Annons