Vandring vid Aspremont – Hiking from Aspremont

English version follows below after the Swedish text.

Med en bra karta (IGN Carte de randonnée, till exempel) och bekväma skor kan vi som gillar att vandra i bergen göra många härliga utflykter här på Rivieran.20170108_114546_resized

För ett tag sedan tog jag och min vandringsglade vän bilen till Aspremont strax norr om Nice. Ja, det är bekvämt att ha en bil tycker vi, men det går säkert lätt att också ta sig med buss från Nice till Aspremont (liksom till många andra bra utgångspunkter för vandringar).20170108_112158_resized

Flera vandringsleder finns i närheten av Aspremont, bland annat GR51 som går längs hela kustlinjen mellan Menton och Marseille. Vi siktade in oss på den inte alltför långa rundturen runt Mont Chauve den här gången.20170108_112243_resized

Vi började med att gå österut mot Tourette-Levens och sedan vek vi av uppåt längs stigen mot Baisse de Guido. Utsikten över Tourette-Levens med med böljande berg runt om, är härlig.20170108_114239_resized

Stigen uppåt är bitvis ganska trollsk i lummig lövskog. Så småningom blir den stenig och lite kargare.20170108_113724_resized

Uppe på platån Baisse de Guido är man 730 möh och där öppnar sig utsikten över Nice och Medelhavet.20170108_121942_resized

Vi har vant oss vid att det då och då pågår jakt uppe i bergen. Jägare och vandrare samsas om utrymmet och så länge man håller sig på stigarna känns det inte obehagligt. Jag har ibland frågat jägare som jag stött på uppe i bergen om det är farligt att gå vidare, men de svarar helt tvärsäkert att de har full koll. Jag brukar dock klä mig extra färgglatt när det är jakttider, för säkerhets skull.20170108_121347_resized

På andra sidan kullen vandrade vi en bit på en väg. Uppenbarligen är det här området ett populärt utflyktsmål. Vi såg många parkerade bilar och människor som sökte sig upp på berget söderifrån längs en kortare väg än vår från norr.20170108_121804_resized

Uppe på toppen av Mont Chauve väster om Baisse de Guido ligger ett stort militärt fort. Längs den slingrande vägen upp dit kunde vi, förutom den fantastiska utsikten över havet, också beskåda en del inte lika fantastiska ruiner.20170108_122027_resized

Om halvgamla militära fort är vackra eller inte, kan diskuteras. Det är i alla fall intressant och en aning överväldigande att se alla dessa kolossala byggnadsverk på nästan varje bergstopp här längs kusten. Nu kan vi studera dem som historiska lämningar men jag tänker med respekt och vemod på alla dem som en gång bemannade försvarsanläggningarna under brinnande krig.20170108_124159_resized

Efter avstickaren upp till fortet fortsatte vi stigen på västra sidan om berget tillbaka mot Aspremont. I början går man längs en grusväg och sedan blir det en smalare stig.20170108_125909_resized

Snart öppnar sig floden Vars breda dal framför fötterna. Det var visst just där som gränsen mellan Nice (Nissa) och Frankrike gick för inte så länge sedan (ja, sådär 150-160 år sedan).20170108_130555_resized

Sista biten ner mot Aspremont är ganska stenig och lite brant. Staden ser riktigt stor ut så här från ovan med hus som klättrar upp längs bergskanterna.20170108_132253_resized

När man tittar på vägskyltarna i staden känns Aspremont som en knutpunkt. Staden ligger längs väg M14 mellan Nice och Colomar i korsningen där väg M719 tar dig mot Levens och Tourette-Levens. Det är en lugn och charmig liten stad som är väl värd att besöka, med eller utan vandring.

/Ingrid

20170108_134306_resized

English version:

With a good map (IGN Carte de randonnée, for example) and comfortable shoes, we who like to hike in the mountains really can find nice tours here on Côte d’Azur.

A while ago, me and my hiking friend took our car to Aspremont just north of Nice. Yes, we find it convenient to have a car, but is certainly a good alternative to take a bus from Nice to Aspremont (and to many other starting points for hikes) .20170108_113142_resized

Several hiking trails pass Aspremont, including GR51 which runs along the entire coastline between Menton and Marseille. This time, we headed for the not-so-long tour around Mont Chauve.

We started by going east towards Tourette-Levens and then we turned up the trail toward Baisse de Guido. The view of Tourette-Levens with the lush mountains around, was lovely.20170108_114424_resized

The path upwards is at times quite almost magic in the lush green forest. Eventually it becomes rocky and a little barren.20170108_114536_resized

Up on the plateau Baisse de Guido 730 meters above sea level the views over Nice and the Mediterranean come into sight.20170108_120155_resized

We have become used to the hunting that sometimes goes on in the mountains. Hunters and hikers share the space and as long as you stick to the paths it does not feel uncomfortable. I have asked hunters that I now and then encountered in the mountains if it is dangerous to walk on, but they respond that they have full control. However, I tend to dress extra colorful when it’s hunting season, just to be safe.

On the other side of the hill, we walked a bit down a small road. Obviously, this area is a popular destination. We saw many parked cars and people who found their way up the mountain from the south, along a shorter route than ours from the north.20170108_122502_resized

On the summit of Mont Chauve, west of Baisse de Guido, is a large military fort. Along the winding road up there, we could, in addition to the stunning views of the sea, also view less amazing ruins.

It can be debated if a semi-old military fort is beautiful or not. It is certainly interesting and a little overwhelming to see all these huge buildings on almost every hilltop here along the coast. Nowdays we can study them as historical relics, but I think with respect and sadness of all those who once manned these defenses in wartime.20170108_124005_resized

After the detour up to the fort, we continued the path on the west side of the mountain back to Aspremont. In the beginning you go along a dirt road and then on a narrow trail.

Soon the wide valley of the river Var can be seen in front of you. This was actually the boundary between Nice (Nissa) and France not so long ago (well, like 150-160 years ago).20170108_131715_resized

The last stretch down towards Aspremont is quite rocky and a little steep. The city looks quite big from above with houses climbing up along the mountain ridges.20170108_132248_resized

Judging from the road signs Aspremont is something like a hub. The village is situated along the road M14 between Nice and Colomar at the intersection where the road M719 takes you to Levens and Tourette-Levens. It is a quiet and charming little town, well worth a visit with or without hiking.

/Ingrid20170108_112139_resized

Annons