Promenera till Resedas – Walk to Resedas

English version follows below after the Swedish text.

Norr om Mentons stadscentrum, strax ovanför motorvägen, ligger området Resedas. Där finns en hel del bostäder men det är också ett stort butiks- och industriområde. Det kan alltså finnas anledning att ta sig dit ibland för att besöka något storköp, möbelbutik, bilhandlare, handelsträdgård, återvinningsstation, bygghandel eller annat.20170109_115616_resized

Enklast är kanske att ta buss nr 1 eller bil upp till Resedas. Om man dock är sugen på en lång promenad är det i stället en utmärkt idé att traska upp längs Careï-dalen.20170109_115449_resized

Det är ungefär 3-4 km från Mentons casino upp till Resedas. Raka spåret från havet går längs en och samma gata som först heter Avenue de Verdun parallelt med Jardins Biovès, efter järnvägen Avenue de Sospel och så småningom efter motorvägen Avenue de Saint-Roman.20170109_115715_resized

Även om trafiken tidvis kan vara ganska tät så är det en trevlig promenad. Det är fint att titta upp på åsarna på båda sidorna om Careï-dalen. Långa sträckor kan man njuta av parkliknande planteringar även om det också pågår en del grävarbeten här och där – säkerligen på grund av stadens ständiga förbättringar av infrastrukturen.20170109_115512_resized

Det är ganska lummigt och fint längs gatan. På några ställen finns fontäner och parkbänkar. Mellan de långa höga lägenhetskomplexen finns till och med en liten pittoresk kyrka inklämd.20170109_120850_resized

När man närmar sig målet syns motorvägsbrons svindlande höga pylonerna. Det är ett imponerande byggnadsverk. Även om det kanske inte är så vackert, så är nog de flesta glada över att motorvägen finns.20170109_121308_resized

Här uppe ser man också Careï-floden som åtminstone under delar av året har gott om vatten. Resten av floden är överbyggd hela vägen ner mot havet och syns inte förrän alldeles vid utloppet framför casinot.20170109_121736_resized

En speciell byggnad alldeles vid den höga bron är tullhuset. Det ligger ju ganska avsides i förhållande till gränsen mot Italien så jag antar att den inte används som tullstation utan är tulltjänstemännens kontor.20170109_121508_resized

Sist jag promenerade upp till Resedas hade jag ärende till Intermarché. För att vara en ganska alldaglig stormarknad har den ändå ett utbud som till delar kan mäta sig med svenska delikatessbutiker.20170109_122105_resized

Dessutom finns det högst upp på taket av Intermarché en restaurang som man inte ska avfärda bara för att den ligger där den ligger. Här får man utmärkt mat till rimliga priser. Vi åt senast en entrecôte respektive en salladstallrik med chèvre och skinka. Det smakade utmärkt och personalen var trevlig.20170109_130006_resized

Tillbaka ner till stan igen tar förstås den som har handlat tungt och mycket bussen. Den som vill fortsätta att promenera, men vill gå en ny väg, kan i stället trassla sig upp förbi handelsträdgården och den nedre delen av motorvägspåfarten. Där finns en skylt mot Citronneraie och l’Annonciade där Corniche André Tardieu börjar. Den vägen leder över åsen förbi klostret l’Annonciade (se länk till tidigare inlägg) ner mot stan. Klostret är väl värt ett besök någon gång, för övrigt.20170109_140409_resized

Javisst, det här är en omväg ner till stan men det är en härlig promenad. Först går det uppför och sedan planar det ut innan det går nerför igen. Så småningom, när man passerar klostret uppe till vänster, byter gatan namn till Route de l’Annonciade. Ungefär där öppnar sig också den fantastiska vyn över kusten och havet.20170109_143059_resized

För att slippa de många långa serpententinerna längs den smala sista delen av vägen är det en bra idé avsluta genom att följa gångvägen Chemin du Rosaire ner mot stan. Den här lilla gångvägen är lätt att hitta där den korsar gatan vid ett hus som heter Villa St Isidor.

Ha en bra gångtur önskar Ingrid!20150402_144300_resized

English version:

North of the city center of Menton, just above the highway, we find the area Resedas. This is partly a residential area, but also a major retail and industrial zone. You may occationally have reason to go there to visit some supermarkets, furniture stores, car dealers, garden shops, recycling center, building stores or otherwise.20170109_135817_resized

The simplest way is to take bus No. 1, or your car, up to Resedas. If, however, you feel like walking, it can be an excellent idea to trudge up the Careï Valley.

The distance from Menton’s casino up to Resedas is about 3-4 km. The shortest route from the sea goes along one and the same street which first is named Avenue de Verdun parallel to Jardins Biovés, after the railroad Avenue de Sospel and eventually, by the highway, Avenue de Saint-Roman.20170109_115051_resized

Although traffic at times can be quite heavy it’s a good walk. It’s nice to look up the ridges on both sides of the Careï Valley. In many places we can enjoy the park-like plantations although there are also construction works going on here and there – probably because of continous improvements of Menton’s infrastructure.20170109_115728_resized

It is quite lush and nice along the street. In some places there are fountains and park benches. Between the long high-rise apartment houses you even find a small picturesque church.20170109_115951_resized

When approaching the highway you clearly see the dizzying high pylons. It’s an impressive construction. Even if it may not be very beautiful, most people are probably pleased that the highway is there.20170109_121357_resized

Here you can also see the Careï river, which at least during part of the year contains plenty of water. The rest of this river is hidden under the street all the way down to the sea, and is not visible until right at the exit in front of the casino.

A special building right at the high bridge is the customs house. It is of course quite remote in relation to the Italian border, so I guess it is not used as a customs station, but is rather the clerks’ and duty policemen’s office.

Last time I walked up to Resedas I went to Intermarché. To be a rather unremarkable but huge supermarket, still parts of what they offer can compete with many Swedish deli shops.20170109_124733_resized

Moreover, on top of the roof of Intermarché there is a restaurant that should not be dismissed just because of its location. Here you get good food at reasonable prices. Last we ate an entrecôte and a plate of salad with chèvre cheese and ham. It tasted excellent and the staff was friendly.20170109_135716_resized

When you have made a lot of heavy shopping, the natural thing is to take the bus back downtown. Those who want to continue to walk, but want to try a new road, could instead carefully walk past the garden shop and the lower part of the motorway exit. There you find a sign for Citronneraie and l’Annonciade where Corniche André Tardieu begins. This road takes you over the ridge past the monastery l’Annonciade (see the link to a previous post) down towards the town. By the way, the monastery is well worth a visit sometime.20170109_140416_resized

Sure, this is a detour back to the town centre but it is a lovely walk. First, it is uphill and then it flattens out before it goes down again. Eventually, when you pass the monastery up on your left, the street changes its name to Route de l’Annonciade. When you are here, the stunning views of the coast and sea open up in front of you.20161019_120029

To avoid the many long sharp curves along the narrow last part of the street, is a good idea to follow the walkway Chemin du Rosaire down towards the town centre. This little walkway is easy to find where it crosses the street at a house called Villa St. Isidor.

Have a great walk! / Ingrid

Annons