Georges Clémenceau – vem var han? / who was he?

English version follows below after the Swedish text.

Då och då funderar jag över vilka de var, herrarna som gav namn till gator och torg här i Frankrike. Ja, för det mesta är det ju herrar – en försvinnande liten del av alla namn kommer från kvinnor.20161019_175711_resized

Nu senast var det Georges Clémenceau som fångade mitt intresse. Ett av mina favorittorg i Menton bär hans namn. Det är torget med den förtjusande karusellen längs gågatan Rue St Michel där den korsar Rue Trenca, inte långt från saluhallen.20161019_155753_resized

Jag sitter ofta på Le Brazza på Place Georges Clémenceau, för att ta ett glas eller ibland för att äta lunch under de nyplanterade jakaranda-träden som nyligen ersatte de gamla (sjuka?) platanerna som växte där förut (se tidigare inlägg).20161019_155758_resized

På det här torget finns dessutom Brasserie Le Clémenceau som kanske ser enkelt ut men som är riktigt trevligt och serverar utmärkt mat. Här ligger också ett par bagerier där vi ofta köper vårt frukostbröd.20161019_155924_resized

Eftersom jag har sett att herr Clémenceau givit namn till torg och gator också på andra ställen, förstår jag att han måste ha varit en framstående man. Mina kunskaper i fransk historia är sorgligt bristfälliga men jag har försökt ta reda på lite om vem han egentligen var.

Georges Clémenceau levde 1841 – 1929 och var regeringschef (konseljpresident) i två omgångar, 1906-1909 och 1917-1920. Han studerade som ung medicin i Paris och tog doktorsexamen 1865 men blev snart mer och mer politiskt aktiv. Efter en tid i England och USA arbetade han som läkare i Monmartre i Paris och blev också borgmästare där.clemenceau

Som politker och medlem av nationalförsamlingen argumenterade han tydligen i hela sitt liv för hårda tag mot Tyskland som han ansåg vara ett hot mot Frankrikes självständighet. Han var också en av de mest aktiva i kampanjen för att försvara Alfred Dreyfus och motverka antisemitism. Det verkar som om Clémenceau var kontroversiell och stridbar. Under åren 1893 – 1902 tycks han ha varit utesluten från den politiska makten och ägnade sig mer åt författande. Han skrev böcker, gav ut tidskrifter och var journalist vid L’Aurore där för övrigt Emile Zola publicerade sitt berömda öppna brev J’accuse som opponerade sig just mot hur president Félix Faure (se tidigare inlägg om honom) hanterade Dreyfus-affären.

Det sägs att om Clémenceau hade fått bestämma så hade Versaillesfreden efter första världskriget blivit ännu hårdare mot Tyskland. Den inställningen gav honom smeknamnet (öknamnet?) ”Tigern”. Nu fick han kompromissa med USAs president Woodrow Wilson and Storbritanniens premiärminister David Lloyd George.20161019_132018_resized

Fransmännen verkar uppskatta minnet av Georges Clémenceau. I Nice har han till exempel givit namn till Avenue Georges Clémenceau som ligger strax söder om centralstationen. I Cannes sträcker sig Rue Georges Clémenceau i en lång båge runt gamla stan, som fortsättning på Rue Félix Faure. I Marseille återfinns Boulevard Georges Clémenceau mitt i stan nära Parc Longchamp. I Antibes hittar man Rue Georges Clémenceau centralt nära både Picasso-museet och hamnen, och där finns för övrigt restaurang Le Clémenceau på nr 24. Utanför Grasse heter en bit av Route Napoleon (D6085) Boulevard Georges Clémenceau. Även i den lilla byn Castellar ovanför Menton minns man honom. Där heter torget utanför stadshuset, la Mairie, Place Georges Clémenceau.20161019_132101_resized

I Paris har jag på olika museer hittade ett antal byster av Clémenceau gjorda av Auguste Rodin. Herrn ser ganska bister och bestämd ut.20160319_111023_resized

Nästa gång jag tar ett glas på Le Brazza ska jag tänka en extra gång på Georges Clémenceau.

Hälsningar från Ingrid

English version:

Now and then I think about who they were, the men who gave their names to the streets here in France. Yes, mostly they are men – very few of all the streets are named after women.

Most recently, it was Georges Clémenceau who caught my interest. One of my favorite squares in Menton bears his name. It is the square with the delightful carousel along Rue St. Michel where it crosses Rue Trenca, not far from the market hall.20161019_155723_resized

I often sit at Le Brazza on Place Georges Clémenceau, to have a drink or maybe lunch under the newly planted jacaranda-trees that recently replaced the old (sick?) plane trees that grew there in the past (see a previous post).

In this square you also find Brasserie Le Clémenceau which perhaps looks plain but is really nice and serves excellent food. A couple of bakeries are nearby as well, where we often buy our breakfast baguette

.20161019_155836_resized

Since I have noted that Mr. Clémenceau gave his name to squares and streets also in several other places, I understand that he must have been a great man. My knowledge of French history is woefully inadequate, but I have tried to find out a little about who he was.

Georges Clémenceau lived between 1841 and 1929. He was head of government (prime minister) in two periods, 1906-1909 and 1917-1920. He studied medicine as a young man in Paris, took his exam in 1865 but soon became more and more politically active. After some time in England and the United States, he worked as a doctor in Monmartre in Paris where he also became mayor.

As a politician and member of the National Assembly, he apparently argued during his entire career for France to be tough against Germany, which he considered to be a threat to France’s independence. He was also one of the most active in the campaign to defend Alfred Dreyfus and combat anti-Semitism. It seems that Clémenceau was controversial and contentious. In the years 1893 – 1902 he evidently were excluded from political power and devoted more time to writing. He wrote books, published journals and was a journalist at L’Aurore where, incidentally, Emile Zola published his famous open letter J’accuse as opposed to how President Félix Faure (see previous post about him) handled the Dreyfus affair.

It is said that if Clémenceau had the power to decide alone, the Treaty of Versailles after the First World War had become even harder against Germany. His attitude earned him the nickname ”the Tiger”. Now he had to compromise with US President Woodrow Wilson and British Prime Minister David Lloyd George.20161019_132032_resized

The French seem to appreciate the memory of Georges Clémenceau. In Nice, for example, he has given his name to Avenue Georges Clémenceau located just south of the main train station. In Cannes Rue Georges Clémenceau extends in a long arc around the old town, as a continuation of Rue Félix Faure. In Marseille we find Boulevard Georges Clémenceau in the town center close to Parc Longchamp. In Antibes you will find Rue Georges Clémenceau centrally located near both the Picasso Museum and the harbor, and there are moreover a restaurant Le Clémenceau at No. 24. Outside Grasse a section of Route Napoleon (D6085) is named Boulevard Georges Clémenceau. Even in the small village of Castellar above Menton he is remembered. The square outside the city hall, la Mairie, is called Place Georges Clémenceau.20160316_143801_resized

In Paris, I have at several museums found busts of Clémenceau made by Auguste Rodin. The gentleman certainly looks rather grim and serious.

Next time when I have a drink at Le Brazza, I will think once again about George Clémenceau.

Regards /Ingrid

Annons