Titta upp åt väggarna! Husens fresker / Look upp the walls! The frescoes

IMG_3070English version follows.

Säkert har ni också många gånger beundrat de vackra friserna som vissa gamla Menton-fasader är utsmyckade med!

Att Menton är väldigt speciellt på många vis vet vi sedan länge! Ingrid har bland annat skrivit om husens speciella namn som berättar om dess ägares historia. En del av de gamla husen byggda mellan 1860 och 1930 är även ornamenterade med grafitti! Dessa fresker längs fasadens övre del, är det tidens tand som nöter.IMG_3043

Tittar man upp under taken runt om i staden, men speciellt i kvarteren kring Muséet, bakom Stadshuset, vid Place Loredan Larchey, ser man dessa vackra friser. Besök också

Katedralen Saint Michel, med nyrestaurerade fresker under valven.

En del friser har blivit förstörda av väder och vind. En del har målats över och hittas vid renoveringar och andra är återställda till sin forna glans.IMG_3060

Anledningen till att man ville smycka husen med friserna var att man här i Menton normalt putsade husen, så detta blev ett vackert ornament.

Kvar idag finns cirka 250 fastigheter med friser, som berättar om sina forna ägares, yrke, drömmar eller smaker.IMG_3065

Kring mitten av 1800-talet räknade Menton knappt 2.000 invånare, men staden blev snart ett omtyckt vinteruppehåll för förmögna européer. De var dessa som smyckade sina fasader

med grafittin i Art Déco-stil, inspirerade från Ligurien och Piemonte.

Så småningom tog även de fast boende idén till sig och gjorde enklare dekorationer.IMG_3053

”Sgrafitto” betyder riva, klösa eller repa.

Monsieur Cerutti – Maori och hans son var en av de mest kända freskmålarna. De arbetade fram till 1914, vid första världskrigets början.

Idag renoveras många av friserna och nya upptäcks under husens puts. Det tar två dagar för en modern yrkesman att kalkera av de gamla målningarna,

hitta rätt kalkfärg och restaurera en meter fris för oss att njuta av och drömma om.IMG_3061

Hälsar Elisabeth

 

IMG_3071Look up the walls!

Menton is very special in many ways, we know since a long time! Ingrid has written about the houses’ special names that tells of its ownership history. Some of the old houses built between 1860 and 1930 is also ornamented with graffiti! This graffiti, or frescoes, have been destroyed by time.IMG_3040

If you look up the under the roofs around the city, and especially in the neighborhoods surrounding the museum, behind the Town Hall, at Place Loredan Larchey, you see these beautiful friezes. Do not forget to visit the Cathedral Saint Michel, with newly restored frescoes under the arches.

Some friezes have been destroyed by the weather. Some have been painted over and found during renovations and others are restored to their former glory.IMG_3062

The reason for those frescoes was that in Menton the houses were normally plastered houses, so this was beautiful ornaments.

Today there are still about 250 buildings with friezes that tell us about their former owners, their profession, dreams or tastes.IMG_3042

Around the middle of the 1800s Menton counted barely 2,000 inhabitants, but the city soon became a popular winter residence for wealthy Europeans. They were those who adorned the facades of grafitti in Art Deco style, inspired from Liguria and Piemonte.

Eventually even the locals took the idea to make simpler decorations.IMG_3045

”Sgrafitto” means to tear, claw or scratch.

Monsieur Cerutti – Maori and his son was one of the most famous fresco painters. They worked until 1914, when the First World War began.

Today when renovating buildings some frescoes are found under old plaster. It takes two days for a modern professional to trace, find the right lime paint and restore a meter frieze of us to enjoy and dream about.IMG_3061

greeings Elisabeth

 

 

 

 

 

 

Annons