Taxi!

IMG_3399English version below

Både Ingrid och jag älskar ju att gå och att vandra. Våra utgångspunkter är oftast att förflytta sig till fots. Ibland kombinerar vi dessa promenader med en bussresa i ena eller andra riktningen.

Taxiåkande är oss relativt främmande.

 

Emellertid så har jag under de senaste veckorna varit en ganska flitig taxikund och jag inser att när man inte har tillgång till egen bil så kan taxiresorna underlätta.

Förra veckan var vi på vår underbara restaurang Il Cippo i Mortola superiore, som särskilt Ingrid skrivit om ett flertal gånger.

Några av oss kunde inte gå hela vägen upp så då bokade vi taxi och det kostade 23 euros från Garavan. Resan tillbaka blev dyrare cirka 40 euros. Detta ger dock möjlighet att åka till Il Cippo även på kvällar eller vid tider på året då man inte gärna vandrar i bergen…eller man kanske rent utav inte orkar vandra hela vägen.IMG_3400

 

Vi tog även taxi till Ventimiglia för att gå på fredagsmarknaden. Dessvärre är det ganska ofta tågstrejk precis på fredagarna! Vi fick betala 40 euros i varje riktning. Då var det ett fast pris.

 

Om man vill anlita taxi så är det bäst att boka i förväg. Det finns inte så många taxibilar i Menton och det verkar som om alla chaufförerna äger sin egen bil och är anslutna till taxibolaget

Taxi Radio du Soleil. Räkna alltid med att taxin kommer lite försenad.

När man bokar sin bil måste man ange den exakta adressen varifrån man ska åka. Jag ville boka en bil från Intermarché i Resedas…men det gick inte, de ville ha den precisa gatuadressen.

När chauffören kan man ibland komma överens om att betala ett fast pris eller betala enligt taxametern.

En taxiresa inom Menton brukar kosta kring 10 euros.

Även om man ska åka från Mentons tågstation kan det vara klokt att förbeställa en taxi eftersom det inte alltid finns bilar vi taxistolpen.

 

Taxi Radio du Soleil:

 

http://www.taxis-radio-menton.com/

http://www.taxis-de-france.com/annuaire/menton-06500-taxis-radio-du-soleil-262

 

För att få en bil direkt: telefonnummer: 04 92 10 06 06

På hemsidan kan man även boka en taxi via ett formulär.

 

 

IMG_3484Ibland vill man kanske unna sig en taxi till eller ifrån Nice flygplats.

Vi har anlitat ett par olika bolag, bland andra Microbus som vi inte har varit nöjda med. De tar betalt per person, cirka 35 euros, men då händer det ofta att de kommer sent och att de dessutom ska plocka upp fler passagerare på vägen,

vilket gör att man aldrig vet hur lång tid det tar att åka till flygplatsen. Ska man åka från flygplatsen till Menton med dem kan man få sitta upp till en timme på att vänta in någon ytterligare medpassagerare som kommit med ett annat plan och kanske från andra terminalen.

 

Vi har nu fått tips om ett jättebra transfer-taxibolag. Destin´Azur. Man betalar 65 euros för en taxibil. Det är samma pris oavsett om man är en person eller fyra. Det gör att om man är fyra personer så är det billigare än flygbussen.

De har bekväma bilar och eftersom de inte har samåkning så kan man bättre beräkna sin tid. Här måste man förboka. De har en bra hemsida och man kan med fördel boka per mail.

 

Destin´Azur:

http://www.destinazur.fr/en

telefonnummer: 0033 6 15 57 45 53

 

Har man inte haft möjlighet att förboka sin flygtaxi kan man ta en taxibil direkt utanför ankomstterminalen. En resa till Menton kostar då cirka 110 euros. Kom överens om priset innan ni åker!

 

IMG_3401Ja, ibland kan det vara skönt att veta att det finns lite extra lyx att tillgå.

Sommarhälsningar från

Elisabeth


IMG_3399
Both Ingrid and I just love to go hiking. Our goals are usually moving on by foot. Sometimes we combine these walks with a bus ride in one direction or another.
Taxi rides are relatively unfamiliar for me.
However, I have in recent weeks been a fairly good taxi client and I realize that when you do not have access to your own car, you can easierly need a taxi.
Last week we went to our wonderful restaurant Il Cippo in Mortola Superiore, that particularly Ingrid has written about several times.
Some of us could not walk all the way up so we booked a taxi and it cost 23 euros from Garavan.
The return trip was more expensive around 40 euros.
However, this gives the opportunity to go to Il Cippo even on evenings or at times of the year when you do not like walking in the mountains … or if you are might not able to walk the whole way.
We also took a taxi to Ventimiglia to go to the Friday market. Unfortunately, it is quite often train strike just on Fridays!
We had to pay 40 euros each way. It was a fixed price.
If you want to hire a taxi it is preferable to book in advance. There are not that many taxis in Menton and it seems as all the drivers own their cars and are connected to the taxi company
Taxi Radio du Soleil. Be prepered that the taxi might be a little late.
When you book your car must specify the exact address from which you are going. I wanted to reserve a car from Intermarche in Resedas … but that did not work, they wanted the precise street address.

With the driver will get you might have to agree paying  a fixed price or to pay according to the meter.
A taxi ride in Menton usually cost around 10 euros.

Even if you are traveling from Menton train station, it may be wise to preorder a car because there are not always cars by taxi post.

IMG_3400Taxi Radio du Soleil:

http://www.taxis-radio-menton.com/

http://www.taxis-de-france.com/annuaire/menton-06500-taxis-radio-du-soleil-262

To get a car directly: Phone: 04 92 10 06 06
On the website you can book a taxi through a form.

 

If you need  a taxi to or from Nice Airport.
We have tried a couple of different companies, including Microbus that we have not been happy with.

They charge per person, about 35 euros, but then it often happens that they come late and they’ll pick up more passengers along the way, so you never know how long it takes to go to the airport.

Should one go from the airport to Menton with them you might sit up to an hour to wait for passengers to arrive with another plane and perhaps from the other terminal.

 

We now use a great shuttle-taxi companie, Destin’Azur. You pay 65 euros for a cab.  It is the same price regardless of whether you are a person or four.

This means that if you are four people, it’s cheaper than the shuttle bus. They have comfortable cars and as they do not pick up other passengers you can calculate your travel time.

Pre-book. They have a great website and one can reserve by email.

Destin’Azur:

http://www.destinazur.fr/en

telephone: 0033 6 15 57 45 53

IMG_3401If you have not had the opportunity to pre-book an airport cab you can take a taxi directly outside the arrival terminal. A trip to Menton will cost about 110 euros. Make sure to set the price before entering the taxi!

Sometimes it can be pleasant to know that there are some extra luxuries available.
Summer Greetings from
Elisabeth

 

 

Annons