Felix Faure – vem var han? / who was he?

indexEnglish text follows below after the Swedish version.

Alla ni som är mer bildade än jag i fransk historia vet förstås vem Felix Faure var.

Jag har under flera år noterat att många städer och byar här på Rivieran (och kanske i resten av landet också), små som stora, har en gata eller torg uppkallad efter Felix Faure. Det brukar inte vara någon liten diskret sidogränd som fått hans namn utan det är i allmänhet en av de största avenyerna, boulevarderna eller huvudgatorna i staden. Felix måste alltså ha varit en betydande man som jag i min stora okunnighet inte har känt till. Skamligt ignorant av en person som numera åtminstone tidvis bor i Frankrike!20150402_150850_resized

I Menton till exempel har den gata som går från Casinot österut mot gamla staden fått hans namn. I Nice sträcker sig Felix breda gata längs parken Promenade du Paillon, i lilla Peille finns hans gata mitt i staden och väg M19 har hans namn söder om Levens. I Cannes är Felix gata fortsättningen västerut på Rue d’Antibes och i Saint Martin Vésubie är ett torg uppkallat efter honom. Han gör sig alltså påmind litet överallt. Det är inte utan att jag blivit en smula nyfiken på vem han egentligen var.20150412_141254_resized

För att fylla min pinsamma kunskapslucka gjorde jag litet ytliga efterforskningar. Ni som redan vet allt om Felix Faure kan alltså sluta läsa här och nu.

Felix Faure var president i Frankrike under en ganska kort period från 1895 till sin plötsliga och oväntade död, vid 58 års ålder 1899. Han måste ha varit en riktigt färgstark individ som hunnit göra ett starkt intryck under sin begränsade tid vid makten. Han påstås ha varit ett populärt statsöverhuvud även om han förmodligen inte hann åstadkomma så väldigt mycket. Tydligen hann han i alla fall med att ge en del landsflyktiga anarkister amnesti så att de kunde återvända till Frankrike från England, liksom att återupprätta en allians med Tsaren i Ryssland. Han beskrivs som en god diplomat som kunde föra sig i de flesta kretsar.20141019_141825

Felix Faure beskrivs också som en stilig man som var mån om sitt yttre, bytte kläder flera gången om dagen, omgav sig med vackra kvinnor och reste storstilat. Möjligen var han speciellt populär bland just kvinnor, i alla fall hos den unga Marguerite Steinheil som blev en av hans älskarinnor. Det påstås att när han plötsligt dog i februari 1899 så var det i hennes armar. Sämre slut kan en man få, antar jag.

Troligen var han inte lika populär inom den redan på den tiden blomstrande och stolta franska bilindustrin. Han lär ha beskrivit de fransktillverkade bilarna som fula och illaluktande.

Felix Faure var inte helt okontroversiell. Affären kring Alfred Dreyfus, den franske kapten som blev falskt anklagad och fängslad för landsförräderi, troligen på antisemitiska grunder, inträffade under hans tid. Faure vägrade att ta upp fallet till ny bedömning och det fanns spekulationer om att det var Dreyfus anhängare som i själva verket lönnmördade Faure. Det här tycks dock inte nämnvärt ha solkat minnet av Felix Faure utan har kanske i stället bidragit till att skapa en spännande gåtfullhet kring hans namn.

Oavsett vad Felix Faure egentligen gjorde eller inte gjorde i slutet av artonhundratalet, oavsett vad han tyckte och tänkte, så är han idag uppenbarligen en fransk historisk hjälte. Det påminns vi om på många platser runt om i landet.

Slut på historielektionen! Hälsningar från Ingrid_01_big

English version:

All of you who are more knowledgeable than me in French history, know who Felix Faure was, I presume.

I have for several years noted that many towns and villages on Côte d’Azur (and maybe in the rest of the country, as well) have a street or square named after Felix Faure. These are usually no small discreet side alleys, but generally one of the grand avenues or main streets of the city. Felix must have been an important man, who I in my great ignorance did not known. This is shameful for a person who at least temporarily lives in France!20150402_150835_resized

In Menton, for example, the street that runs from the Casino to the east received his name. In Nice Felix’ street extends along the park Promenade du Paillon, in small Peille we find his street in the middle of town and the road M19 carries his name south of Levens. In Cannes, Felix’ street continues west on Rue d’Antibes and Saint Martin Vésubie has a square named after him. All this have made me a little curious about who he was.20150412_141309_rättvänd

To fill my embarrassing gap of knowledge, I did a little humble research. You who already know all about Felix Faure can stop reading here and now.

Felix Faure was President of France during a relatively short period from 1895 to his sudden and unexpected death at age 58 in 1899. He must have been a really colorful individual who managed to make a strong impression during his limited time in power. He is said to have been a popular head of state, although he probably had no time to accomplish really much. Anyway, apparently he managed to give some exiled anarchists amnesty so that they could return to France from England, as well as to re-establish an alliance with the Tsar of Russia. He is described as a talented diplomat who could socialize in most environments.

Felix Faure is also described as a handsome man who was concerned about his appearance, changed his costume several times a day, surrounded himself with beautiful women and traveled in grandiose style. Possibly he was especially popular among women, at least with the young Marguerite Steinheil who became one of his mistresses. It is alleged that when he suddenly died in February 1899, it was in her arms. A man can meet a worse end, I guess.

He was probably not as popular within the French car industry, already at that time prosperous and very proud. He is said to have described the French-made cars as ugly and smelly.

Felix Faure was not entirely uncontroversial. The affair of Alfred Dreyfus, a French artillery captain who was falsely accused and imprisoned for treason, probably on anti-Semitic grounds, happened during his time. Faure refused to bring the case to an appeal in a new review, and there were speculations that Dreyfus’ supporters actually assassinated Faure. Apparently, this has not soiled the memory of Felix Faure, but may instead have helped to create an intriguing mystery around his name.

Whatever Felix Faure actually did, or did not, in the late nineteenth century, he is considered to be a French historical hero today. We are reminded of this in many places around France.

End of history lesson! Greetings from Ingrid

Annons