Varning för ficktjuvar! / Beware of Pickpockets!

English version follows below.

Här kommer ett tråkigt inlägg, beklagligtvis.

Ingen har väl undgått varningar för ficktjuvar som härjar här nere på Rivieran. De är förslagnare än man kan tro. Tänk på att det ofta inte räcker med vad många tycker är normal aktsamhet för att undvika att bli drabbad.

Våra grannar berättade att de båda två blev av med sina plånböcker när de senast tog tåget från Nice St Augustin. De var noga med att ha sina värdesaker i kavajens innerficka respektive i en handväska ordentligt stängd med blixtlås. Den aktsamheten räckte inte. I trängseln när de gick på tåget lyckades tydligen några skickliga tjuvar obemärkt både öppna väskans blixtlås och sticka in handen under kavajen.20130604_133958_resized

Vi har hört historier om tjuvar som tittar när folk köper tågbiljett, för att se vart de ska åka. Sedan följer de med sina offer ända till slutdestinationen för att muddra dem vid något obevakat tillfälle, eller göra inbrott där de bor.

En gästande släkting hann som tur var reagera när en ficktjuv började bli närgången på tågstationen, och undvek därmed att bli bestulen.

Många andra har berättat att de varit tvungna att handgripligen mota undan människor som försökt rota i deras handväskor. Tjuvarna är dessvärre både fräcka och skickliga. De passar förstås på att välja ut sina offer bland turister som inte ser helt hemmastadda ut, speciellt när de har bagage och det är trångt på tågen.

Ytterligare en försiktighetsåtgärd är att inte köpa sin tågbiljett i automaten vid Nice- Sant Augustin. Köp inne i den lilla vänthallen där det finns en disk. Där kan man också kontrollera om tåget går i tid på den stora anslagsskärmen. Skulle vänthallen vara stängd och man inte känner till hur biljettautomaten fungerar skulle jag faktiskt rekommendera att stiga på tåget utan biljett och att ge sig tillkänna så fort man ser en konduktör gå förbi ens sitt plats. Det kan bli lite dyrare, men ack så mycket säkrare än att ha den sluge tjuven som vänligt kommer upp till biljettautomaten för att ”hjälpa” till. Jag måste säga att den som skapat dessa biljettautomater måste ha listat ut det mest krångliga system som finns. Det behövs lång träning innan man förstår hur de fungerar.

En annan varning är att man aldrig ska gå upp till stationen om man kommer på kvällen. Nice- Saint-Augustins station är farlig och osäker då. Själv tar jag alltid bussen eller en biltransport om jag kommer till flygplatsen efter klockan 19.

Vi själva har ännu inte blivit bestulna men vi har vid något tillfälle sett en liten smidig ficktjuv glida runt på Nice huvudstation. Han dröp iväg när vi började prata och peka på honom, tyvärr kanske mot andra tänkbara offer.

Det är alltså klokt att vara ännu mer försiktig än vad du normalt tror behövs. Blixtlås och innerfickor räcker uppenbarligen inte. Visst är det tråkigt att behöva misstro sin omgivning, men var litet extra uppmärksam på folk omkring dig.

Lycka till önskar Ingrid och Elisabeth

English version:

This is a negativ post, unfortunately.

No one has escaped the warnings of pickpockets raging down here on Côte d’Azur. They are worse and more skilfull than many think, and I have understood that you can not be careful enough.

Our neighbors told me that they both lost their wallets when they last took the train from Nice St. Augustin. They had carefully put their valuables in an inside jacket pocket and in a handbag securely closed with a zipper, respectively. These precautions were not enough. In the throng when they went on to the train, thieves apparently managed to unnoticed both open the bag zipper and put a hand inside the jacket.

We have heard stories about thieves looking over peoples shoulders when they buy their train tickets, to see where they are heading. They accompany their victims to their final destination, waiting for an unguarded moment to rob them, or even burgle their home.

A visiting relative luckily reacted when a pickpocket began to get rowdy at the train station, and avoided being robbed.

Many others have told us that they had to push away people trying to rummage in their handbags. The thieves are unfortunately both bold and skilled. They often select their victims among tourists who do not look completely at ease, especially when they have luggage and the trains are crowded.

Another precaution is not to buy your train at the ticket machine at the Nice Sant Augustin Station. Buy it inside in the small waiting area where there is a counter. There you can also check whether the train leaves on time on the big screen. Would the waiting area be closed and you do not know how the ticket machine works, I would lively  recommend you to get on the train without a ticket and to make yourself known as soon as a conductor passes by . It can be a little more expensive, but so much safer than having the helpful thief who kindly comes up to the ticket machine to ”help”. I must say that the creator of these ticket machines must have figured out the most complicated systems available. You need much practice before you understand how it works.

Another recommendation is never go to the station if you arrive in the evening. Nice Saint-Augustin station is rough and dangerous in the evening. I always take the bus or a car if I arrive at the airport after 7PM.

We have ourselves not yet been robbed but we have occasionally seen a small, handy pickpocket sliding around on Nice main station. He trickled away when we started talking and pointing at him, maybe unfortunately towards other possible victims.

It seems wise to be even more careful than what you normally think necessary. Zippers and inside pockets are clearly not enough. Sure it’s sad to have to distrust people around you, but do pay a little extra attention.

Good luck from Ingrid and Elisabeth

Annons