Vandring ovanför Col de Turini – Hiking above Col de Turini

20150915_111354_resizedEnglish version follows below after the Swedish text.

Under de senaste våldsamma regnovädren över Rivieran har kanske ingen haft så stor lust att vandra i bergen, men efter regn kommer sol! Om bara inte stigarna blivit bortspolade så är det härligt uppfriskande att dra på sig vandringskängorna och ge sig ut.20150915_110230_resized

Det är fortfarande varmt nog att vandra på lite högre höjd. För inte så länge sedan var vi några hängivna vänner som tog bilen upp förbi Col de Turini och startade vår vandring vid gränsen till nationalparken Mercantour.20150915_110658_resized

Det är intressant att vara uppe i det här området sommartid. Det ser mest ut som ett övergivet skidområde, även om vi förstås inte var de enda vandrare som hittat hit. Några enstaka ganska enkla skidliftar sträcker sig upp över de gräsbevuxna slänterna, skiduthyrarna hade stängt för säsongen och en av de få öppna restaurangerna heter Yeti för att understryka sitt snö-fokus.20150915_143358_resized

Det är svårt att föreställa sig att skidsäsongen kan vara särskilt lång så här nära kusten. När det är vinter här uppe måste det dock vara riktigt vackert, kanske minst lika hänförande som under sommarsäsongen.20150915_121219_resized

Just här var vandringen inte så strapatsrik, vi gick upp och ner för ganska mjuka höjder. Visst stretade det i musklerna ibland när vi ville upp över kulle efter kulle för att se vad som fanns bakom men vyerna var värda allt besvär. Det var underbart att njuta av 360-graders panorama över Ligurien, upp över Alperna, långt bort mot Esterelbergen och ner över Medelhavet i söder.20150915_112450_resized

Överallt blev vi påminda om de krig som utkämpats här i trakten för inte alls länge sedan. Det finns rester efter fort och befästningar på nästan varenda bergstopp. Vi tänkte med ödmjukhet på att de som byggde, vaktade och stred här uppe inte hade fokus på den vackra naturen, som vi har förmånen att få ha idag.20150915_121247_resized

Ett mer avlägset historiskt perspektiv gav Mont Bego som syntes tydligt bland bergstopparna norrut. Mont Bego var ett heligt berg för de människor som för ungefär 4000 år sedan lämnade en stor mängd hällristningar efter sig i Merveille-dalarna i hjärtat av Mercantour-parken. Stigarna runt omkring oss gick åt det hållet men vi hann inte göra mer än att se på berget i fjärran under vår korta dagstur.20150915_114838_resized

Det är för övrigt inte alls bara fotvandrare som syns bland kullarna. Just i det här området såg vi många kor också, och stora ladugårdar som de kan gömma sig när vädret blir sämre. Hur korna lyckas klättra upp och ner för de bitvis ganska branta sluttningarna är en gåta. Det är inte utan att jag själv kände mig som en klumpig kossa i jämförelse med deras smidighet.20150915_130823_resized

Hälsningar från Ingrid20150915_135934_resized

English version:

During the recent violent thunderstorms on Côte d’Azure you may not have had a great desire for hiking in the mountains, but after rain comes sun! If not the trails have been washed away, it’s wonderfully refreshing to pull on your hiking boots and head out.20150915_112619_resized

It is still warm enough to walk on a higher altitude. Recently, we were a few dedicated friends who took the car up past Col de Turini to start our hike at the border of the Mercantour National Park.20150915_110253_resized

It’s interesting to be in this area in summer. It looks like an abandoned ski area, although of course we were not the only hikers who found our way here. A few fairly simple ski lifts reach up over the grassy slopes, ski rental shops are closed for the season and one of the few open restaurants is called Yeti to underline its snow-focus.20150915_121957_resized

It is hard to imagine that the ski season can be very long at this place so close to the coast. However, when winter and snow docome up here, it must be really beautiful, perhaps just as breathtaking as during the summer season.20150915_140220_resized

The hike was not very adventurous, we went up and down quite soft heights. Surely, it was a bit of a struggle sometimes when we wanted to reach one hilltop after another to see what was behind, but the views were worth all the trouble. It was wonderful to enjoy the 360-degree panorama of Liguria, up over the Alps, far away towards the Esterel Mountains and down over the Mediterranean Sea in the south.20150915_114857_resized

Everywhere we were reminded of the wars that were fought in this neighborhood not so very long ago. There are remnants of forts and fortifications on almost every hilltop. We thought about those boys who built, guarded and fought up here. They did not focus on the natural beauty, which we are privileged to be able to do today.20150915_113150_resized

A more distant historical perspective gave Mont Bego which was clearly visible among the mountain peaks to the north. Mont Bego was a holy mountain for the people who about 4000 years ago created a large amount of rock carvings in the Merveille Valleys in the heart of the Mercantour National Park. The trails around us headed in that direction, but we settled for a view of the mountain in distance during our short day trip.20150915_134500_resized

Moreover, it is not only hikers visible in these hills. We saw many cows as well, and large barns where they can hide when the weather gets worse. How these cows manage to climb up and down the often rather steep slopes is a mystery to me. It makes me feel like a clumsy cow myself, in comparison to their agility.20150915_142038_resized

Regards /Ingrid20150915_133811_resized

Annons