Puypin & Annonciade

20150402_141245_resizedEnglish text follows below after the Swedish version.

Ni som känner och uppskattar Menton har antagligen upptäckt Annonciade, det förtjusande klostret som är så vackert beläget uppe på en kulle mellan Careï- och Borrigo-dalarna. Det är ett bra utflyktsmål både för motionen på vägen dit och för skönhetsupplevelsen på plats.20150402_143726_resized

Det är spännande att tänka på, att det här troligen är ursprunget till Menton. I mitten av 1100-talet fanns här uppe på kullen drygt 230 meter över havet en liten befäst stad kallad Puypin, eller Podium Pini. Staden lär ursprungligen ha tillhört hertigen av Ventimiglia men maktfördelningen mellan traktens alla olika furstar växlade våldsamt och Puypin hade tydligen många olika herrar. Redan på 1200-talet började dock Puypins invånare flytta till en annan kulle närmare havet som sedermera blev dagens Menton. En teori (bland flera) är för övrigt att namnet Menton härrör från Mont d’Othon efter fursten Othon som lät bygga sitt slott på kullen där begravningsplatsen Vieux Chateau finns idag.20150402_142909_resized

Den ursprungliga staden Puypin måste alltså i stort sett ha försvunnit och på 1300-talet fanns tydligen bara ett litet oansenligt kapell kvar på kullen. Helt övergiven var dock inte platsen. Kapellet utvidgades så småningom, ett kloster byggdes och 1694 grundade Mentons präster församlingen Puypin däruppe. 20150402_144529_resized

Gångvägen upp till Annonciade från centrala Menton heter Chemin du Rosaire (radband) och är kantad av små altare. Historien berättar att Isabelle av Monaco, syster till prins Ludvig, år 1660 blev botad från spetälska efter en pilgrimsfärd till Puypin. Fylld av tacksamhet lät hon bygga 15 små ”bönestationerna” längs vägen upp till klostret.20150402_144300_resized

Olika munk- och nunne-ordnar har uppenbarligen bott i klostret under åren. Sedan år 2000 är det ”Annonciades”, nunnor av Jungfru Maria-orden, som lever här uppe om jag har förstått saken rätt. Nunnorna tycks sköta om stället med kärlek. Framför klosterbyggnaden och kapellet finns en liten prydlig park med stora träd som ger skönt svalkande skugga efter promenaden upp. Det är härligt att sitta på någon av bänkarna och njuta av den fantastiska panoramautsikten. Det vackra kapellet brukar vara öppet och är också värt ett besök. 20150402_143053_resized

Jag har hört att för några år sedan var hela stället uppe på kullen på väg att säljas på öppna marknaden. Då lär Mentons stad ha gått in med stöd, eller kanske till och med som köpare, för att bevara det kulturhstoriska arvet och förhindra en okänslig exploatering. Jag vet inte om det stämmer och känner inte till några detaljer om allt detta, kanske någon annan gör det?

Det finns några olika vägar upp till Annonciade. För att få lite omväxling brukar jag gå upp längs en väg som börjar en bit upp på Avenue Sospel. Skyltar markerar var du ska vika av och syns på de flesta stadskartor. Tillbaka ner till stan igen brukar jag gå Chemin du Rosaire som mynnar ut ungefär vid Gare Routière.20150402_141314_resized

Kanske ses vi någon dag uppe vid Annonciade, en av Mentons vackraste platser.

Ingrid

English version:

Those of you who know and appreciate Menton have probably discovered Annonciade, the delightful monastery which is so beautifully situated on the hill between the Careï and Borrigo valleys. It’s a great destination for an excursion, both for the healthy exercise on the way there and for the beauty of the place.20150402_143418_resized

It’s fascinating to remember that this is probably the origin of Menton. In the mid 12th century there was a small fortified town called Puypin, or Podium Pini. on this hill just over 230 meters above sea level. The city originally belonged to the Duke of Ventimiglia but power shifted violently between all the local princes and Puypin apparently had many different masters. Already in the 13th century, however, Puypin’s residents begun to move to another hill, closer to the sea, which eventually became today’s Menton. By the way, one theory (among others) is that the name Menton comes from Mont d’Othon after the prince Othon who built his castle on the hill where today the cemetery Vieux Chateau is situated.

Consequently, the original town Puypin must have more or less disappeared and in the 14th century there was apparently only a small modest chapel on the hill. The place was however never completely abandoned. The chapel was gradually extended, a monastery was built and in 1694 the Menton’s clergy founded the congregation Puypin up there.

The walkway up to Annonciade from Menton city is called the Chemin du Rosaire (Rosary) and is flanked by small altars. History tells us that Isabelle of Monaco, the sister of Prince Louis, in 1660 was cured of leprosy after a pilgrimage to Puypin. Filled with gratitude, she ordered the building of 15 small ”prayer stations” along the road up to the monastery.20150402_141416_resized

Various monks and nuns orders have apparently been living in the monastery over the years. Since 2000, the ”Annonciades” nuns of Virgin Mary live up here, if I am correctly informed. The nuns apparently take care of the place with much love. In front of the monastery and the chapel is a neat little park with large trees that provide nice cool shade after the walk up. It is lovely to sit on one of the benches and enjoy the stunning panoramic views. The beautiful chapel is usually open and is also worth a visit.20150402_143036_resized

I have heard that a few years ago, the whole place up on the hill were about to be sold on the open market. Menton town authorities was said to respond with som kind of financial support, or perhaps even as the buyer, to preserve the heritage and prevent it from commercial exploitation. I do not know if this is correct and can not give any details about all of this. Maybe someone else is more well informed?

There are a few different routes up to Annonciade. To get some variety I usually walk up along a road that starts a few blocks up on Avenue Sospel. Signs mark where to turn aside and the path appears on most city maps. Back down to the city again, I usually take Chemin du Rosaire which ends at Gare Routière.20150402_134843_resized

Maybe we’ll meet some day at Annonciade, one of Menton’s most beautiful places.

Ingrid

Annons