Pigna

English text follows below after the Swedish version.

Det finns så många trevliga små och stora orter att besöka i trakterna runt Menton, både i Frankrike och i Italien. Vi har skrivit om det många gånger förut, läs till exempel inläggen om Gorbio, Sospel, Cabris, Seborga, St Jeannet, Roquebrune, Ventimiglia och annat.

20141016_142715_resizedEn av alla små pärlor runt omkring oss är liguriska Pigna. Den här lilla charmiga staden ligger i bergen längs Nervia-dalen ovanför Ventimiglia och Bordighera. Man kommer lättast dit med bil eller buss via landsväg nr 64. Pigna är ingen stor stad, har knappt tusen invånare men är säkert tillhåll för många fler under turistsäsongen.

Det finns många anledningar att besöka Pigna. En är det vidunderligt vackra läget längs bergssluttningarna vid floden. Det har tydligen många människor uppskattat före oss, för det lär finnas spår av bosättningar som är mer än sextio tusen år gamla. Det nuvarande läget för staden ska dock inte vara mer än ungefär tusen år gammalt, tidigare låg staden en bit längre ner i dalen men flyttades för att invånarna skulle kunna freda sig bättre mot inkräktare av olika slag.

20141016_123954_resizedNär du befinner dig i Pigna kan du njuta av utsikten över vackra berg och dalgångar. Dessutom ligger grannstaden Castelvittorio som ett litet smycke på sluttningen alldeles ovanför. Den lilla staden har jag inte utforskat ännu, men det ska jag göra någon gång.

Den gamla stadskärnan i Pigna är byggd som en labyrint, kallad Chibi och är inte helt olik den i Dolceacqua. Chibi lär för övrigt betyda ”mörk och dyster” men staden förtjänar inte alls det epitetet. Att bygga sin stad på det här viset var förmodligen ett effektivt sätt att försvara sig mot såväl hårt väder som mot ovälkomna gäster. Tänk så mycket kraft det måste ha gått åt för att försöka invadera varandras städer förr i tiden – kanske inte helt annorlunda än i vår tid men i annan skala. Vi människor är oförbätterliga?20141016_141245_resized

Sedan finns Liguriens mest berömda varma källor i Pigna. Det svavelhaltiga 32-gradiga vattnet sägs kunna lindra det mesta såsom exempelvis cirkulationrubbningar, andingsproblem, rörelsesvårigheter och annat förutom att det höjer det allmänna välbefinnandet och främjar skönhet – jag har inte provat men det kan ju vara sant. Inne i dalen i utkanten av staden finns ett stort kurhotell som förmodligen var mycket ståtligt för några decennier sedan och som fortfarande ser trevligt ut. De erbjuder sina gäster ett stort antal hälso- och skönhetsbehandlingar.20141016_141713_resized

Den som vill tränga närmare in i Pignas kulturutbud kan besöka festivalen i juli då poesi och teater presenteras på den lokala dialekten Intermelia. Minst lika berömt är Raviolata San Tiberius som äger rum 10 oktober varje år. Det bygger på en gammal sägen om att all olivolja som kunde uppbringas i staden hettades upp och sedan hälldes över ovälkomna inkräktare som försökte invadera staden, vilken fick dem att ge upp. Detta lyckosamma försvar firar man nu årligen genom att äta ravioli, men dock utan olivolja (den tog ju slut!) utan med ost som smaksättning. I slutet av september anordnas också en svamp-festival med provsmakning, utställning och tävling om bästa maträtt.

Om du vill äta något typiskt lokalt i Pigna är säkert ravioli ett bra val, verkar det som. Annars är staden speciellt berömd för sina vita bönor. De inmundigas med fördel inlagda i lokal olivolja tillsammans med exempelvis lamm.

Slutligen kan det vara intressant att notera att Pigna påstås vara en av världens största producenter av mimosa. Den används förstås för blomsterdekorationer men också i kosmetikatillverkning.

Med hopp om ett trevligt besök i Pigna, hälsningar från Ingrid

English version:

There are so many nice small and large towns to visit in the area around Menton, both in France and in Italy. We have written about this many times before. Read the posts about Gorbio, Sospel, Cabris, Seborga, St Jeannet, Roquebrune, Ventimiglia and others.

20141016_123944_resizedOne of the little gems around us is Ligurian Pigna. This charming little town is situated in the mountains along the Nervia valley above Ventimiglia and Bordighera. It can be reached by car or bus via the road No. 64. Pigna is not a big town, barely a thousand inhabitants, but is surely home of many more during the tourist season.

There are many reasons to visit Pigna. One is the beautiful location along the mountain slopes by the river. This has apparently been appreciated by people before us, for it is said that there are traces of settlements which are more than sixty thousand years old. The current exact location of the city is however not older than about a thousand years. Formerly the town was situated a bit further down in the valley, but was moved so that the inhabitants could protect themselves more efficiently against intruders of different kinds.

20141016_124559_resizedWhen you are in Pigna you can enjoy the beautiful views of the surrounding mountains and valleys. Moreover, the neighboring town Castelvittorio is placed like a little jewel on the hillside just above. This small town, I have not explored yet, but I’ll do that sometime.

The old town of Pigna is built like a maze, called Chibi and is not unlike that of Dolceacqua. Chibi means ”dark and gloomy” but the city does not deserve at all the epithet. To build a town like this was probably an effective way to defend yourself against both the harsh weather and unwelcome guests. Just think about all the effort being used to try to invade each other’s cities in the past – perhaps not entirely different from our time but in another scale. We human beings are incorrigible?

20141016_124520_resizedTo continue, Pigna has the most famous hot springs in Liguria. The sulphurous 32-degree warm spring water is said to relieve most problems such as circulatory, respiratory, movement difficulties and other things. In addition it increases the general well-being and promotes beauty – I have not tried but it could be true. Inside the valley on the outskirts of town there is a large spa hotel that was probably very stately a few decades ago and still looks rather nice. They offer their guests a wide range of health and beauty treatments.

Anyone who wants to explore Pigna’s cultural activities can visit the festival in July, when poetry and theater are presented in the local dialect Intermelia. At least as famous is Raviolata San Tiberius, which takes place 10 October each year. It is based on an old legend that all olive oil that was available in the city were heated and then poured over unwelcome intruders who tried to invade the city, which forced them to give up. This successful defence is now celebrated annually by eating ravioli, but of course without oil (which was all used in the defence!) and instead with cheese seasoning. In the end of September there is also a mushroom festival with tasting, exhibition and competition for the best dish.

20141016_135916_resizedIf you want to eat something typical local in Pigna ravioli is probably a good choice, it seems. Otherwise, the city is especially famous for its white beans. They are good to enjoy with local olive oil to accompany for example lamb.

Finally, it is interesting to note that Pigna claims to be one of the world’s largest producers of mimosa. The flowers are used for decorations, naturally, but are also an ingredient in cosmetics manufacturing.

Hoping for a nice visit in Pigna, greetings from Ingrid

Annonser