Menton Frankrikes Pärla, baksidan av medaljen/Menton The Pearl of France, the back of the medal

IMG_1088English version follows!

Det är alldeles underbart att vara här nere i Menton och följa hur sommaren kommer med stormsteg. Stränderna fylls mer och mer för varje dag och det samma gäller restaurangerna. Denna helg ståtar man också med den stora Hästtävlingen för Fullblodshästar. Lite otur har man haft för det har kommit några ordentliga åskskurar.

Men det finns en besvärlig baksida av detta gyllene mynt! Det måste berättas!

Menton har nämnts varje dag i nyhetssändningarna de senaste dagarna för att inte säga veckorna. Det är den strida strömmen av migranter, från bland annat Libyen och Sudan, som försöker ta sig över gränsen från Italien till Frankrike. Vid varje tågstopp från Ventimiglia så står poliser och piket bilar och väntar på ”les sans papiers” de papperslösa. Här är man skoningslös, går från vagn till vagn och stoppar alla är utan legitimation. Därefter har migranterna förts bort till Italienska gränsen och släppts av där för att beordras marschera tillbaka till Ventimiglia…oavsett tid på dygnet!! Piket bilarna kör fram och tillbaka, med sirenerna påslagna, i ett sisyfosarbete, från första till sista tåget på natten. Men här om dagen fick migranterna nog! IMG_1381De accepterar inte längre denna ”katt- och råtta-lek” som pågår. De vill igenom Frankrike och ut i Europa. De talar ingen franska men många av dem är välutbildade och talar bra engelska. IMG_1370De kräver att bli insläppta i Frankrike som genomgångsland och kräver att få flyktingstatus. Just nu finns ett ett hundratal tappra, modiga människor vid den nedre gränsen. De sitter ute på klipporna och många matvägrar tills en lösning är nådd. De är också rädda för att man ska köra tillbaka dem till Ventimiglia och om det skulle visa sig så tänker alla hoppa i havet. Det här är dramatik!

 

 

 

IMG_1379

 

Jag var där idag och talade med Röda Korset, som är på plats. Jag frågade vad jag kunde hjälpa till med och det var att komma med vatten och kex, vilket jag gick och köpte så mycket jag kunde.IMG_1377 Nu på eftermiddagen var jag tillbaka och då var det tepåsar som fattades, inför den kylig och fuktig natt. Jag fick också veta att myndigheterna ska ha ett möte i Ventimiglia i kväll. Vi får se om det kan bli en lösning på detta tragiska problem och omänskliga lidande! Förutom Röda Korset finns även TV-bolagen på plats, Alla verkar handfallna…inte minst polisen.

Gränsen mellan Frankrike och Italien brukar ju numera bara märkas av någon spritbutik, men plötsligt står vi inför ett gränsfenomen som jag aldrig hade kunnat drömma om att behöva uppleva.  Hälsar Elisabeth

 

 

 

IMG_1572Mentons gräns 2 juli 2015:

Dessvärre har ovanstående tragedi inte fått någon lösning, utan verkar dessvärre ha permanentats. Vid gränsen i Menton finns fler och fler migranter och Röda Korset har ordnat ett ordentligt ”mat-tält” med vatten och konserver som delas ut till de nödställda. Dessutom finns hjälpande som delar ut rena kläder. De enda som lyser med sin frånvaro är media. Jag frågade en Röda Korsarbetare om man var nära en lösning, och svaret blev: ”har ni sett något om det i media?”…då jag svarade nekande…sa hon att det har inte vi heller! Lösningen verkar långt borta och än värre är det för flyktingarna som fortfarande är på italienska sidan. De vill inget hellre än att komma över gränsen mot Frankrike för att kunna fortsätta sin färd upp genom Europa. Här hade man skapat ett stort informellt läger vig stationen. Det är nu tömt och alla migranterna har samlats i ett Röda Kors läger utanför Ventimiglia. Nu ska jag åka tillbaka till tryggheten i Sverige. Enda trösten verkar vara att dessa modiga flyktingar inte längre behöver riskera sin liv. Hälsar Elisabeth

English version:

It’s just wonderful to be down here in Menton, and follow the summer coming by. The beaches are filled more and more for each passing day and the same applies restaurants. This weekend boasts also with the great horse race for Arab horses. They have had some bad luck as it has been raining quite a lot.

But there is a troublesome back of this golden coin! It has to be told!

Menton is mentioned every day in the news broadcasts in recent days if not weeks. It is the steady stream of migrants from mainly Sudan and Libya, who try to cross the border from Italy to France. At each train stop from Ventimiglia police and picket cars are waiting for ”les sans papiers” undocumented. The police is ruthless, going from wagon to wagon, stopping everyone, without identification. Subsequently, the migrants are dropped off at the Italian border and ordered to march back to Ventimiglia … whatever time of day !! Piket cars driving back and forth, with sirens turned on, in a Sisyphean task, from first to last train at night. But the other day the migrants had enough! IMG_1373They no longer accept this ”cat and mouse game” going on. They want to pass through France and get into Europe. IMG_1385They speak no French but many of them are well educated and speak good English. They demand to be let in France as a transit country and demand a refugee status. Right now there is a one hundred brave, courageous people at the lower border. They sit out on the rocks and many refuse to eat until a solution is reached. I was there today and spoke with the Red Cross, which is in place. I asked what I could do to help and it was bringing water and biscuits, which I went and bought what I could. This afternoon I was back, and then they needed tea bags, to serve tea during the cold and damp night. I was also told that the authorities should have a meeting in Ventimiglia tonight. We’ll see if it can get a solution to this tragic problem and inhuman suffering! IMG_1375In addition to the Red Cross also broadcasters are in place, all seem perplexed … especially the police. 

The border between France and Italy tend nowadays only be marked by a liquor store, but suddenly we are facing a boundary phenomenon I had never dreamed of having to experience. Greetings Elisabeth

 

 

 

 

 

 

IMG_1572Menton border July 2, 2015:

Unfortunately, the above tragedy has not received any solution, but seems unfortunately to have been made permanent. At the border in Menton there are are more and more migrants and the Red Cross have arranged proper ”food-tents” with water and canned food to be distributed. In addition there are people helping to distribute clean clothes. The only absent is the media. I asked a Red Cross worker if they were near a solution, and the answer was: ”Have you seen anything about it in the media?” … When I replied in the negative … she said: neither do we! The solution seems far away and even worse it is for the migrants who are still on the Italian side. They want nothing more than to cross the French border in order to continue on their way up through Europe. The migrants had created a large informal camp at the central station in Ventimiglia. It is now cleared and all the migrants have gathered in a Red Cross camp outside the city. Now I’ll go back to the security of Sweden. The only consolation seems to be that these brave refugees has reached so far that they no longer have to fear for life. Greetings Elisabeth

Annons