En tur till Marseille / A Trip to Marseille

20150322_095614_resizedEnglish text follows below.

Det finns så mycket spännande att göra, och så många intressanta platser att se, här nere i Sydeuropa. Marseille har jag förstås hört och läst mycket om men det har aldrig blivit av att besöka staden – förrän nu nyligen.20150407_113815_resized

Vi bestämde oss för att göra en utflykt. Från Menton är det ju lätt och bekvämt att resa västerut längs kusten med tåg, men eftersom vi ville passa på att se en del andra ställen på vägen tog vi vår lilla bil mot Marseille. Det är inte längre än drygt 20 mil dit på snabb motorväg om man vill spara tid. Vi valde dock att vika av längs kusten efter Frejus på mindre långsammare vägar.20150407_140153_resized

Lunchen som vi hade planerat att ta i Saint-Tropez blev det dock ingenting av. Vi tyckte att det blåste småkallt och att parkeringsmöjligheterna var ogästvänliga. I stället stannade vi uppe i Ramatuelle där vi fick både god mat och vacker utsikt.20150407_170208_resized

Vägen längs kusten mot Marseille går upp och ner över hisnande kullar. När vi närmade oss staden öppnade sig en mäktig vy över alla förorter, stadskärnan och öarna i havet utanför.20150407_185250_resized

Vi bodde på ett hotell vid den gamla hamnen och det var ett perfekt läge mitt i händelsernas centrum. Det var härligt att sätta sig på en bar och titta ut över hamnen, folklivet och solnedgången. Den gamla hamnen är för övrigt en stor naturlig vik och det är lätt att förstå varför grekerna redan på 600-talet BC anlade staden ”Massalia” just här (romarna ändrade sedan namnet till ”Massilia”).20150407_191559_resized

Marseille är Frankrikes äldsta stad och den näst största med ungefär 850 000 invånare i själva kommunen. I hela storstadsområdet bor ungefär 1,6 miljoner människor, och då räknas Marseille som den tredje största staden i landet, efter Paris och Lyon.20150407_192914_resized

Jag hade en allmän bild av Marseille som en ganska ruffig och kanske litet farlig stad. Till en del stämde bilden, tyckte jag när jag såg mig omkring. Den äldsta gamla stadsdelen är ganska trång och mörk, många kvarter i närheten av gamla hamnen är skräpiga och litet hotfulla, en stor del av alla fina gamla byggnader ser litet förfallna och slitna ut. Samtidigt finns det mycket charm och skönhet också.20150407_193602_resized

Vi vandrade upp och ner längs breda boulevarder och smala gränder. Marseille är verkligen en spännande mångkulturell stad. Små orientaliska och afrikanska restauranger trängs med förutsägbara europeiska lyxbutiker. Vi hade svårt att komma underfund med vilka delar av staden som är välsituerade och vilka som är fattigare. Det är klart att runt finanskvarteren österut såg det renare och tjusigare ut än det gjorde i en del kvarter bakom gamla hamnen.20150407_194344_resized

Det mesta kvällsliv som vi hittade fanns just runt gamla hamnen, men vi missade säkert en hel del under vårt korta besök. Självklart kände vi oss manade att pröva bouillabaisse till middag. Det finns massor med krogar som erbjuder den berömda fiskrätten, till högst varierande priser och antagligen kvalitet. Den som vi blev serverade var god men inte himmelsk.20150408_194513_resized

En helt annan sida av Marseille upptäckte vi när vi promenerade ut förbi forten som skyddar inloppet till hamnen och vidare österut längs havet. Här fann vi en intressant blandning av restauranger, fula hyreshus, stiliga villor och sandstränder. Vi fick också bra utblick över Frioulöarna inklusive den gamla berömda fängelseön If där Alexandre Dumas romanfigur greven av Monte Cristo inspärrades.20150408_104417_resized

I östra delen av staden besökte vi också Borely-parken som författaren Marcel Pagnol har beskrivit så målande i sin självbiografi. Parken är en välbehövlig och välbesökt oas i staden. Vi strosade runt en stund där och njöt av den fridfulla naturen.20150408_114833_resized_1

En annan fin park hittade vi vid Palais de Longchamp där också de båda muséerna för beux-arts, med många lokala konstverk, och naturhistoria ligger. På Boulevard de la Liberation nedanför palatset råkade vi på härliga gatumusikanter och en stor giraff.20150408_155051_resized

Vi tillbringade bara ett par dygn i Marseille och valde småvägar litet längre upp i landet när vi reste tillbaka hem mot Menton igen. Som lunch på hemvägen hade vi planerat en liten sallad eller kanske en croque monsieur på någon enkel bistro. När vi stannade i den lilla byn Le Luc råkade vi dock bli hänvisade till en alldeles förtjusande och mycket ambitiös restaurang, och ändrade raskt våra planer. Det blev i stället en flera timmars lång utsökt god lunch på Le Gourmandin. Det är härligt att bli överraskad ibland.20150409_144826_resized

Naturligtvis hann vi bara utforska en liten bråkdel av allt som finns att upptäcka i Marseille, men besöket gav oss mersmak och vi kommer säkert att resa tillbaka.

Ingrid20150408_161033_resized

English version:

There are so many exciting things to do, and so many interesting places to see, in southern Europe. I have of course heard and read much about Marseille but I have never gotten around to visit the city – until now recently.20150408_104520_resized

We decided to make a trip. From Menton it’s easy and convenient to travel west along the coast by train, but since we wanted to take the opportunity to see some other places on the way, we took our little car. It is not longer than around 220 km on a fast motorway between Menton and Marseille, if you want to save time. However, we chose slower roads along the coast after Frejus.

The lunch we had planned to enjoy in Saint-Tropez became nothing. We thought it was blowing cold and that the car parking was unwelcoming. Instead, we stayed in Ramatuelle where we had both good food and beautiful views.

The road along the coast towards Marseille goes up and down over breathtaking hills. As we approached the city an impressive view opened of all suburbs, the city center and the islands off the coast.20150408_101405_resized

We stayed at a hotel by the old harbor and it was a perfect location right in the center. It was delightful to sit at a bar and look out over the harbor, street life and the sunset. The old port is incidentally a large natural bay and it is easy to understand why the Greeks already in 600 BC founded the city of ”Massalia” right here (Romans later changed the name to ”Massilia”).20150407_191631_resized

Marseille is France’s oldest city and the second largest with about 850 000 inhabitants in the municipality. In the entire metropolitan area about 1.6 million people live, which makes big-Marseille the third largest city in the country after Paris and Lyon.20150408_130044_resized

I had a general idea of ​​Marseille as a rather shabby and perhaps a little dangerous city. In part, picture was correct, I thought as I looked around. The old town is quite narrow and dark, many neighborhoods near the old port are untidy and slightly menacing, a large part of all the beautiful old buildings looks a little dilapidated and worn out. Meanwhile, there is much charm and beauty as well.20150408_123816_resized

We walked up and down the wide boulevards and narrow alleys. Marseille is truly an exciting multicultural city. Small Oriental and African restaurants mix with predictable European luxury boutiques. We had a hard time to figure out which parts of town that are wealthy and which are poorer. It is clear that the business district in the east is cleaner and more stylish than some of the blocks behind the old port.

Most nightlife we ​​found around the old port, but we probably missed a lot during our short visit. Obviously, we felt compelled to try the bouillabaisse for dinner. There are plenty of restaurants that offer the famous fish dish, to varying prices and probably quality. The one we were served was good but not heavenly.20150408_100400_resized

A completely different side of Marseille we discovered when we walked out past the forts protecting the entrance to the harbor, and further east along the ocean. Here we found an interesting mix of restaurants, ugly apartment blocks, chic villas and beaches. We also got good view of the Frioul islands, including the famous old prison island If where Alexandre Dumas’ novel figure the Count of Monte Cristo was imprisoned.20150408_102755_resized

In the eastern part of the city we also visited the Borely Park, which Marcel Pagnol has described so vividly in his autobiography. The park is a much needed and well attended oasis in the city. We strolled around for a while and enjoyed the peaceful nature.

Another nice park we found at the Palais de Longchamp, where also the two museums for Beux-arts, with a lot of local art, and natural history located. On the Boulevard de la Liberation below the palace, we happened to find some delightful street performers and a big giraffe.20150408_160506_resized

We only spent a few days in Marseille and chose the backroads further up in the country for our trip back home to Menton again. As lunch on the way home, we had planned a small salad or perhaps a croque monsieur on a simple bistro. When we stopped in the small village of Le Luc, we however was suggested an absolutely delightful and very ambitious restaurant, and changed quickly our plans. Instead of a quick meal we enjoyed a long delicious lunch at Le Gourmandin. It is wonderful to be surprised sometimes.

Of course, we only had time to just explore a small fraction of all there is to discover in Marseille, but the visit was a nice experience and we will certainly come back.

Ingrid20150408_174205_resized

Annons