Hur stort är Provence, hur lång är Rivieran? – How big is Provence, How Long is Côte D’Azur?

20150322_095614_resizedEnglish version follows below.

Var slutar egentligen Provence och hur lång är Rivieran? Det är säkert fler än jag som hamnar i diskussioner om det, och det finns olika uppfattningar. Inte för att det är så väldigt viktigt, men jag har ändå inte kunnat låta bli att göra ett försök att reda ut begreppen. Så här tror jag att det är:fjarilar-lavendel

Provence är en historisk benämning som inte används i dagens administrativa indelning av Frankrike. Det historiska Provence ligger mestadels i regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur, PACA, som sträcker sig från Italien i öster till ungefär floden Rhône i väster. I norr gränsar PACA mot regionen Rhône-Alpes och där finns departementet Drôme som också brukar räknas som åtminstone delvis provencalskt.20140409_101837_resized

Provence var en officiell provins i sydöstra Frankrike fram till revolutionen år 1789 då den gamla indelningen försvann. Under långa perioder hörde området Nice-Menton varken till Frankrike eller Provence utan var tidvis mer eller mindre självständigt när det inte var styrt av olika furstar, bland annat de från Monaco, Sardinien och Genua. Menton blev inte franskt i modern tid förrän kring år 1860 och då hade det officiella begreppet Provence försvunnit. Det lär fortfarande finnas äldre personer kvar som anser att Frankrike börjar först väster om floden Var och att området öster om floden helt enkelt kort och gott är Nice, eller Nissa på lokala dialekten.20140816_113223_resized

Côte d’Azur, eller franska Rivieran, började bli allmänt omtalad under la Belle Epoque i slutet av artonhundratalet. Det var då välbeställda nordeuropéer upptäckte hur behagligt och vackert det var vid Medelhavskusten i sydöstra hörnet av Frankrike. Många flyttade mer eller mindre permanent söderut till den soliga kuststräckan för att förbättra hälsan, få lite kreativ inspiration eller kanske bara roa sig. Städerna växte med nya bekväma hotell, luxuösa privatvillor och livliga kasinon.20130103_112547 (2)

Rätt ska vara rätt och Côte d’Azur är faktiskt bara kusten från Cannes i väster bort till Italien. Idag har begreppet tänjts ut och den som inte är strikt puritanskt, men fortfarande någorlunda behärskad, begränsar åtminstone franska Rivieran i väster ungefär vid Saint-Tropez. Det förekommer i slarvigt dagligt tal att hela kuststräckan ända bort mot Marseille kallas för Côte d’Azur eller Rivieran, men vi är många som anser att det är alldeles för yvigt.20141019_125556

Området som en gång i tiden fick namnet Provence därför att det var romarnas första provins utanför det som så småningom blev Italien, har en lång intressant historia med ett eget kulturarv och ett eget språk, provencalska, som är en variant av occitanska. Ett medeltida namn på hela den sydliga delen av dagens Frankrike från Alperna till Atlantkusten var Occitanien eller på franska Pays d’oc, och språket kallades langue d’oc, ett ord som vi känner igen i namnet på området Languedoc. Norra delen av Frankrike kallades samtidigt Pays d’oïl med språket langue d’oïl. ”Oc” och ”oïl” var de olika orden för JA i de båda språken. Man har alltså benämnt de två länderna och språken efter hur invånarna sa JA. Jag vill gärna tro att det tyder på en positiv livssyn.20141019_124201

Modern franska har utvecklats från det nordliga langue d’oïl. Occitanska används allt mindre men lever kvar bland annat i den provencalska dialekten och i katalanska som tydligen är nära besläktat. Kulturarvet vårdas, det finns till exempel en hel del vägskyltar med både ett franskt och provencalskt namn angivet, såsom exempelvis Peille & Pelha, Nice & Nissa.

Slut på lektionen! Hälsningar från Ingrid20141015_154427_resized

English version:

Where does Provence end and how long is Côte d’Azur? I made an attempt to sort things out and this is what I understand:20140413_154633

The name Provence in itself is not used in today’s administrative classification of France. The historical Provence is located mostly in the region of Provence-Alpes-Côte d’Azur, PACA, which ranges from Italy in the east to approximately the Rhone River in the west. The northern boundary of PACA is to the Rhône-Alpes region with the department Drôme, which also is considered at least partly Provençal.20141015_161903_resized

Provence was an official province in south east France until the revolution in 1789, when the old classification system was abandoned. The area of ​​Nice-Menton was for long periods neither French nor Provencal, but was more or less independent or sometimes ruled by various sovereigns, including those from Monaco, Sardinia and Genoa. Menton was not French in our modern era until 1860, and by then the official province of Provence no longer existed. Evidently, there are still elderly people who claim that France begins west of the river Var while the area east of the river is just simply Nice, or Nissa in the local dialect.20130321_163033

Côte d’Azur became well known during the Belle Epoque at the end of the nineteenth century. This was the time when affluent northern Europeans discovered the pleasant and beautiful Mediterranean coast in the south-eastern corner of France. Many moved more or less permanently south to the sunny coastline to improve their health, to get creative inspiration or just to enjoy themselves. The cities along the coast grew with new comfortable hotels, luxurious private villas and lively casinos.

Strictly speaking, Côte d’Azur is the name of the coast line between Cannes and the Italian border. Today however, the concept has been stretched and quite often the coast all the way to Saint-Tropez is included. You may even hear people refer to the coast all the way to Marseille when speaking about Côte d’Azur, but that is really a severe misuse of the original meaning of the name.

The area that once was named Provence because it was the Romans’ first province outside of what eventually became Italy, has a long interesting history with its own heritage and language, Provençal, which is a variety of Occitan. The medieval name for the entire southern part of today’s France, from the Alps to the Atlantic coast, were Occitania or in French Pays d’Oc. Their language was called Langue d’oc, a word which we recognize in the name of the Languedoc area. The northern part of France was called Pays d’oïl and their language Langue d’Oil. ”Oc” and ”Oil” was the different words for YES in both languages. Obviously, the countries and the languages got their names from the way the inhabitants said YES. I like to think that this indicates a positive outlook on life.

Modern French has evolved from the northern Langue d’Oil. Occitan is used less and less but still exists in the Provençal dialect and in Catalan which apparently is closely related. The cultural heritage is still being cared for and you can for example generally find signs with both the French and Provençal name specified, such as Peille & Pelha, Nice & Nissa.

End of lesson! Regards from Ingrid

Annons