Saint Jeannet

English version follows below after the Swedish text.

Den lilla staden Saint Jeannet i bergen ovanför Nice är ett av mina favoritutflyktsmål, av många olika skäl.20150106_120346_resized

Inte vet jag riktigt om ”stad” är rätt beteckning på ett sådant här litet samhället, kanske ska det snarare kallas ”by”. Hur som helst, Saint Jeannet är en vacker och trivsam ort inom Nice storstadsområde i kommunen Vence och har historiskt varit en gränsstation mellan det fristående grevskapet Nice och franska Provence. Ungefär 3700 personer bor i samhället som ligger cirka 24 km nordväst om Nice.

Saint Jeannet är charmigt både från håll och inne i staden. Gamla stenhus längs slingrande gränder klättrar på bergssluttningen. Utsikten ner mot Medelhavet är fantastisk och minst lika svindlande är det att titta uppåt mot de ganska berömda bergsknallar som omger samhället. Både Chagall och Matisse lär ha tyckt detsamma, och har målat vyer över Saint Jeannet.20150106_123051_resized

Mest berömt är nog berget Baou de St Jeannet som syns tydligt långt i fjärran. Samhället ligger alldeles vid foten av det berget. Sedan finns dessutom Baou de la Gaude åt öster och de båda Baou des Noirs och Baou des Blancs åt väster. Den som gillar bergsvandringar eller klättring kan få sitt lystmäte kring Saint Jeannet. Ordet ”Baou” är för övrigt provencalskt och lär betyda ungefär ”litet brant berg”.20150106_122034_resized

Tydligen finns det många välkamouflerade grottor strax ovanför den lilla staden. Jag har inte utforskat dem ännu men det låter som en spännande utflykt. Grottorna användes förr i tiden av byborna som gömställen när staden angreps av inkräktare. Som så många andra orter runt omkring har Saint Jeannet varit bebott mycket länge, vilket bland annat illustreras av resterna från ett neolitiskt fort uppe på Baou de la Gaude.20150106_121132_resized

Saint Jeannet har haft ett rykte om att utöva häxkonst i den positiva bemärkelsen att kloka kvinnor i staden hade kunskap om hur olika örter kunde användas för att bota åkommor. Det borde åtminstone ha varit positivt, men vi vet ju att den typen av kvinnlig kompetens ibland bemöttes med misstro och illvilja. Det skulle vara intressant att tränga djupare in i den delen av Saint Jeannets historia, kanske vet någon av läsarna mer? Idag kan jag tyvärr inte se några spår av häxkonsten – stadens apotek ser ut som alla andra.20150106_122458_resized

En av mina favoritrestauranger ligger just i Saint Jeannet, La Table des Baous på 42 Rue Nationale (tel 0493 249 063). Det ser kanske inte så märkvärdigt ut men är värt ett besök och till och med en resa. Maten är vällagad och servicen utmärkt. De serverar klassisk fransk mat med en egen profil till högst rimliga priser. Vi har ätit här flera gånger och aldrig blivit besvikna.20150106_114159_resized

Till maten har vi gärna druckit det lokala vinet från vingården Domain Les Hautes Collines de la Côte d’Azur som ligger en liten bit utanför själva staden. Gården är i sig värd att besöka. Den ligger vackert bland kullarna, precis som namnet antyder.20150106_145812_resized

Förutom att deras viner är utmärkta, är det också intressant att få veta hur tillverkningen går till enligt urgammal delvis romersk teknik. Några av vinerna kallas Pressoir Romain därför att druvorna pressats i en speciell anordning där stenfundamentet härstammar ända från romarnas tid i området.

Det som kanske blir det första intrycket för en besökare, är annars alla stora damejeanner fyllda med vin ute i solen längs murarna som omgärdar huvudbyggnaden. Fånig utsmyckning trodde jag först, men det var en okunnig reaktion. Vinet åldras faktiskt under ett antal månader på det viset ute i solen innan det lagras på fat och sedan buteljeras. Oväntat men tydligen bra, för vinerna är verkligen goda!

Du kan provsmaka och köpa deras viner, och deras riktigt bra olivolja, direkt på gården. När vi var där senast bad vi att få parkera vår bil vid vingården för att först ta en promenad in till Saint Jeannet för lunch och sedan avsluta med ett besök i vinkällaren. Det blev en trevlig utflykt och bilen var ganska tung när vi åkte hem igen.

Hälsningar från Ingrid

PS: Läs mer om vingården på bloggen Rivieragrapevine.

Ytterligare info finns också (på franska) här:

http://vindazur.surinternet.com/

http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2014/04/Domaine-Les-Hautes-Collines-de-la-C%C3%B4tes-dAzur-%C3%A0-Saint-Jeannet.pdf

20150106_123230_resized

English version:

The small town of Saint Jeannet in the hills above Nice is one of my favorite places to visit, for various reasons.20150106_121207_resized

I do not really know if ”city” is the right term for this kind of small community, perhaps it should rather be called ”village”. Anyway, Saint Jeannet is a beautiful and cozy place within the Nice metropolitan area in the municipality of Vence and has historically been a border post between the independent county of Nice and French Provence. Approximately 3,700 people live in the community which is located about 24 km northwest of Nice.

Saint Jeannet is charming both from a distance and within the city. Old stone houses along winding alleys climb the hillside. The view down towards the Mediterranean is stunning and equally staggering is looking upwards towards the rather famous hilltops surrounding the village. Both Chagall and Matisse is said to have thought the same, and have painted their own images of Saint Jeannet.20150106_143821_resized

Most wellknown is probably the hill Baou de St Jeannet, which is clearly visible from a far distance. The village lies at the very foot of the mountain. Then there is also the Baou de la Gaude to the east and the two Baou des Noirs and Baou des Blancs to the west. Those who like mountain hiking or climbing can get their fill around Saint Jeannet. The word ”Baou” is Provençal and is said to mean something like ”little steep mountain”.

Apparently there are many well camouflaged caves just above the small town. I have not explored them yet but it sounds like an exciting excursion. Evidently, the caves were in ther old days used by villagers as hiding places when the city was attacked by intruders. Like so many other places in this area, Saint Jeannet has been inhabited for a very long time, partly illustrated by the remains of a Neolithic fort perched on the Baou de la Gaude.

Saint Jeannet has had a reputation for practicing witchcraft in the positive sense that some of the town’s talented women were knowledgeable in the use of various herbs to cure ailments. It should at least have been positive, but we know that this type of female competence sometimes were met with distrust and enmity. It would be interesting to delve deeper into this particular part of Saint Jeannet’s history, maybe some of you readers have more knowledge? Today, unfortunately, I can not see any traces of witchcraft – the pharmacies in the village look like any other.

One of my favorite restaurants is located in Saint Jeannet, La Table des Baous on 42 Rue Nationale (phone 0493 249 063). It might not look very impressive but is worth a visit and even a trip. The food is delicious and the service excellent. The restaurant serves classic French cuisine with a personal touch, and to reasonable prices. We have eaten here several times and have never been disappointed.20150106_130824_resized

With the food, we preferably drink the local wine from the vineyard Domain Les Hautes Collines de la Côte d’Azur, which is situated a little bit outside the city itself. This vineyard is also worth visiting. It is beautifully situated among the hills, as the name implies.

Their wine is very good and it is also interesting to learn something about their production. They use ancient, partly Roman, techniques. Some of their wines are called Pressoir Romain because the grapes are pressed in a special device where the stone foundation dates back to the time when the Romans occupied the area.

What might be the first impression for visitors, are all large glass demijohns filled with wine in the sun along the walls that surround the main building. Silly decorations, I first thought, but this was an ignorant reaction. The wine is in fact aged for a number of months this way out in the bright sun before being stored in barrels and then bottled. Unexpected but apparently a good method, the wines are really lovely!20150106_150058_resized

You can taste and purchase their wines, and their excellent olive oil, directly at the vineyard. When we last visited we asked for permission to park our car by the vineyard while we first took a walk in to Saint Jeannet for lunch, and then finished our excursion with a visit to the wine cellar. We had a lovely day and the car was quite heavy when we drove back home again.

Regards from Ingrid

PS: Learn more about the vineyard on the blog Rivieragrapevine.

More information (in French) can be found at:

http://vindazur.surinternet.com/

http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2014/04/Domaine-Les-Hautes-Collines-de-la-C%C3%B4tes-dAzur-%C3%A0-Saint-Jeannet.pdf

 


Annons