Olivträd / Olive Trees

20121030_105911 (2) - KopiaEnglish version follows below after the Swedish text…

Det finns mycket att förundras över när det gäller oliver och olivolja men det är en annan historia. Nu tänker jag fokusera på själva ursprunget, olivträdet. Vi ser dem överallt här nere i Sydeuropa, längs kusterna och en bra bit upp i bergen. Visst är olivträdet en ganska fascinerande organism. Knotig, tålig och inte sällan urgammal. Skönheten i en olivlund kan vara överväldigande med de silvergröna bladverken som skuggar brungrå stammar. Inte undra på att träden i det antika Grekland var heliga och skyddade. Inte undra på att vi än idag vill veta mer om växten.

20140409_092613_resizedVar trädet egentligen har sitt ursprung är osäkert men de flesta teorier pekar mot östra Medelhavsområdet och Mellanöstern. De äldsta spåren av olivträd lär vara ungefär 40 000 år gamla så vi är inte direkt de första som njuter av trädet och dess produkter. Nu för tiden växer sedan länge olivträd runt hela Medelhavet och en mer typisk medelhavsväxt är svårt att tänka sig. Visst finns det olivlundar också i andra delar av världen men de är, ur ett historiskt olivträdsperspektiv, ganska nya påfund. Tydligen tog munkar trädet till Sydamerika på 1500-talet och sedan dök det upp i Kalifornien på 1700-talet. I Australien började man odla olivträd så sent som på 1800-talet och på Nya Zealand och i Sydafrika inte förrän under 1900-talet. De länder i världen som idag odlar mest oliver är Italien, Spanien, Grekland och Turkiet.

20140413_154633_resizedEn olivodlare måste ha tålamod. Ett olivträd bär inte frukt förrän efter fem år men sedan kan det å andra sidan bli urgammalt. Över tusenåriga träd är inte ovanliga och världens äldsta olivträd sägs finnas på Kreta och vara ungefär 3000 år gammalt. Där ligger ”vårt” gamla olivträd utanför Roquebrune Village i lä (se inlägget), med cirka 2000 år på nacken (stammen). Frukterna, det vill säga oliverna, ser ju ganska oansenliga ut men faktum är att ett enda träd under sina mest fruktsamma decennier kan ge närmare 100 kg per år. Jag har sett uppgifter om att det uppskattningsvis finns 800-900 miljoner olivträd i världen. Det blir många oliver det, och många liter olivolja, även om en hel del av alla dess träd säkert växer vilt.

Kanske har någon tänkt på att man inte ser bin och andra insekter svärmande runt olivträden. Förklaring är att eftersom de små vita blommorna inte innehåller nektar så lockar de inte till sig insekter och pollineras inte den vägen, utan det sker i stället med hjälp av vinden. Det är ju tur att det brukar fläkta runt Medelhavet.

20121030_105746_resizedDet finns åtskilliga hundratals olika varianter av olivträd och ungefär ett femtiotal olika som odlas. Uppenbarligen trivs träden i samma jordmån och växtförhållanden som vinstockar eftersom vi ofta ser dem växa i samma områden här vid Medelhavet. Träden trivs i värme och hetta men behöver också svala vintrar för att få igång blomningen, även om de flesta sorter inte tål så värst mycket frost.

Det finns många exempel på hur olivträdet har används i symboliken. Bibeln berättar att Noak efter syndafallet skickade ut en duva som kom tilbaka med en olivkvist i näbben. Ärkeängeln Gabriels attribut är en olivkvist. Egyptierna hävdade många tusen år före Kristus att det var Osiris hustru Isis som börjat odla olivträd. I antikens Grekland kom den besegrade sidan i krig med en olivkvist i handen, olivblad var symbol för krigsgudinnan Athena och segraren i de gamla olympiska spelen förärades en olivkrans. Att olivträdet numera huvudsakligen symboliserar fred är säkert orsaken till att FNs officiella emblem innehåller en olivkvist.

20140413_102745_resized

I Menton begrundar vi gärna allt detta medan vi besöker den stora fina olivunden i Garavan för en promenad bland de gamla träden eller kanske en picknick i skuggan. Läs mer om den härliga parken  i Elisabeths inlägg om Parc du Pian!

Häsningar från Ingrid

20150104_114454_resized

English version:

There’s a lot to be said about the wonders of olives and olive oil but that is another story. At the moment I will focus on the origin of it all, the olive tree. We see the trees all over, both along the coast and high up in the hills. It is a fascinating organism. Bony, robust and sometimes ancient. The beauty of an olive grove can be overwhelming with its silver green leaves and brown grey boles. No wonder the old Greeks protected and sacred the trees. No wonder that we still today seek more information about the tree.

DSC00108 (2)

The origin of the olive trees is not known but is probably the Middle East and the east coasts of the Mediterranean. The earliest traces of from olive trees are about 40 000 years old and obviously we are far from the first ones to enjoy the tree and its products. Now olive trees grow around the entire Mediterranean sea and it is hard to think of more typical plant for this region. Of course, there are olive groves also elsewhere, but from a historical perspective they are quite new, really. Missionaries took the olive tree to Latin America during the 16th century and it appeared in California in the 18th century. In Australia the olive tree was introduced as late as in the 19th century and in New Zealand and South Africa not until the 20th century. The countries that today harvest the largest volumes of olives in the world are Italy, Spain, Greece and Turkey.

Olive growers need patience. An olive tree gives its first harvest after five years but, on the other hand, can become very old. Trees that are more than thousand years old are not uncommon and the oldest tree in the world, about 3000 years old, evidently grows on Crete. This beats “our” 2000 year old tree outside Roquebrune Village (read the post). The fruits, that is the olives, may look insignificant but the truth is that one single tree in its peak time can give almost 100 kg olives per year. I have read that there are around 800-900 million olive trees in the world. That means a lot of olives a many liters of olive oil, even if many of these trees grow wild.

Some of you may have noted that not many bees and other insects are seen around an olive tree. The reason must be that since the tiny white flowers do not contain any nectar, the insects are not attracted and the pollination is not done by them, but by the wind. A good thing then, that it is rather windy by the Mediterranean sea.

There are many hundreds of different varieties of olive trees and approximately fifty of them are cultivated. Apparently the trees like the same soil and conditions as vine, since we often see them grow in the same areas. The olive trees like a warm and even hot climate but also need cold winters to be able to bloom, even if most varieties can’t withstand freeze.

There are many examples of symbolic olive trees. In the bible we read about how Noah after the Fall sent out a dove, who returned with an olive branch. The attribute of archangel Gabriel is an olive branch. The Egyptians knew many thousands years BC that Isis, the wife of Osiris, was the one who started to grow olive trees. In ancient Greece the defeated side in a war came forward with an olive branch, the symbol of goddess Athena was olive leaves and the winner of the old Olympic game was given an olive wreath. That the olive tree nowadays usually is connected to peace, is illustrated by the olive branch in the official UN symbol.

In Menton we are happy to contemplate all this while we visit the nice large olive grove in Garavan for a stroll among the old trees or maybe for a picnic in the shades. Read more about this wonderful park in Elisabeth’s post about Parc du Pian!

Regards from Ingrid

Annons