Till Beaujolais-viners försvar – In Defence of Beaujolais Wines

Wines of Beaujolais have always belonged to my favorites. The English text continues below after the Swedish version…

Viner från Beaujolais har alltid hört till mina favoriter. Lätta, friska, bäriga och utan ett uns av den påfrestande ”syltighet” som finns i så många andra moderna viner, som bara ger mig huvudvärk.  Med risk för att vara gammaldags tycker jag att det är synd och skam att så m20141210_090815_resizedånga fnyser åt Beaujolais och betraktar det som simpelt.

Nåja, smaken är ju olika och knappast någon idé att debattera. Kanske är det också så att spektaklet kring Beaujolais Nouveau har smittat av sig och sänkt förväntningarna på allt som kommer från distriktet. Läs Elisabeths inlägg om årets ”Nya vin” och mitt eget om förra årets ”Nouveau”.

Jag fick för mig att jag skulle frälsa några av mina goda vänner och ordnade nyligen en vinprovning med riktigt bra Beaujolais-viner. Jag valde ut några Beaujolais Cru från Moulin-à-Vent, Fleurie och Morgon. Vi provade blint, ingen fick veta något alls om vinerna för att inte ha förutfattade meningar och jag tänkte att nu skulle väl alla inse hur fantastiskt goda de är.

20141211_184538_resizedTotal missbedömning! Det lyckades verkligen inte! Mina vänner var stenhårt obevekliga i sina omdömen. En allmänt rådande teori var att jag serverade dem näst intill odrickbara bordsviner, förmodligen en samling olika mediokra Beaujolais Noveau (rätt område, i alla fall), och förhoppningsvis skulle jag snart ge dem något anständigt att dricka. Så gick det med den förfelade ambitionen att försöka omvända andra människors smak.

Men, inte gav jag upp för det, och inte hade jag något annat ”bättre” vin i lager åt dem heller. Faktum är att även mina svårflörtade vänner kunde upptäcka vissa kvaliteter i vinet i kombination med den kycklingrätt som jag så småningom serverade dem. Jag är fortfarande övertygad om att Beaujolais i rätt sammanhang är bland det bästa man kan få, även om jag kanske är ganska ensam i den övertygelsen. Det är inte alltid så lätt att hitta ett rött vin som matchar den syrliga medelhavsmaten med mycket citron, vitlök, oliver och örter. En välgjord Beaujolais är ofta ett utmärkt val.

Dessutom har jag från välrenommerade vinkännare fått rekommendationen att välja en sval Beaujolais till vår svenska julskinka och till julkalkonen. Det kan vara något att tänka på inför de kommande helgernas festligheter för den som vågar sig på ett djärvt försök att omvända gängse smakinriktningar.

Trevlig tredje advent och fröjdefull Lucia önskar Ingrid

English ver20141210_091333_resizedsion:

Beaujolais wines are light, fresh, berry and without an ounce of the exaggerated ”jamminess” found in so many other modern wines, which always gives me a headache. At the risk of being old-fashioned, I claim that it is a real shame that so many scoff at the Beaujolais, seeing as simple.

Well, the taste is of course individual and hardly any idea to debate. Perhaps it is also true that the spectacle around the Beaujolais Nouveau has lowered expectations on everything that comes from the district. Read Elisabeth’s post about this year’s ”New Wine and my own on last year’s ”Nouveau”.

I decided that I would convince some of my good friends, and recently arranged a wine tasting with really good Beaujolais wines. I picked out some Beaujolais Cru of Moulin-à-Vent, Fleurie and Morgon. We tested blindly, no one knew anything about the wines to avoid preconceptions. I thought that now everyone would realize how amazingly good these wines are.

A disaster! It did not work at all! My friends were really relentless in their reviews. A generally prevailing theory was that I served them almost undrinkable table wines, probably a collection of mediocre Beaujolais Nouveau (correct geography, at least), and hopefully I would soon give them something decent to drink. A truly lousy result of my misconceived ambition to convert other people’s taste.20141210_090109_resized

However, I did not give up, and I had no other ”better” wine in stock for them either. In fact, even my difficult-to-win friends could detect certain qualities in the wine in combination with the chicken which I eventually served them. I am still convinced that Beaujolais in the right context is among the best you can get, although I might be quite alone in that belief. It is not always easy to find a red wine that matches the tangy Mediterranean food with a lot of lemon, garlic, olives and herbs. A high quality Beaujolais is often an excellent choice.

Also, I have from reputable connoisseurs received the recommendation to serve chilled Beaujolais with our Scandinavian Christmas ham and with the Christmas turkey. This may be something to consider for the upcoming festivities, if you dare to propose a bold attempt to reverse the prevailing taste.

Regards from Ingrid

Annons