Med tåg till Tryffelfestivalen i Alba

Tryffelfestivalen i Alba oktober 2014

 

IMG_8832Vi hade mycket hört talas om Tryffelfestivalen i Alba och råkade nu vara i Menton precis under oktober då festivalen äger rum under de åtta helgerna mellan 11 oktober och 16 november. För program titta på följande länk: http://www.fieradeltartufo.org/2014/it/index.php

 

Vi har vänner som kört upp med bil, men vi ville prova att ta oss dit per tåg. Efter vissa efterforskningar så förstod vi att det inte skulle vara så svårt…ja, lite tidskrävande med 4,5 timmar från Ventimiglia till Alba…men tid har vi och vi skulle ju till ”Slow-food-landet”…så varför inte ta det lugnt från början?!

Det största problemet var att hitta ett boende. De flesta hotell var fullbokade, så i det fallet måste man vara ute i god tid. Vi bodde första natten mitt inne i Alba, vid katedralen, på Albergo de Lorenzo och fick flytta ut på landsbygden de tre nästföljande nätterna. Det var inte heller så dumt att vakna bland vinbeklädda kullar. Nackdelen var att vi fick ta taxi upp och ner till stan, om vi inte gick fem kilometer ner…det behövdes med tanke på all god mat vi åt.

 

 

 

Så här gjorde vi….

Resan:

Det går två tåg om dagen mellan Ventimiglia och Alba. Vi köpte biljetterna i Ventimiglia dagen före avresan. En enkel biljett kostar 11,85 euros för hela sträckan. Vi åkte från Ventimiglia 10.30, bytte tåg i Cuneo och Cavallermaggiore och var framme i Alba 14.50.IMG_8810

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var inte så långa stopp mellan sträckorna så vi köpte med oss matsäck på Ventimiglias stationscafé före avfärd. Tågsträckan i sig är värd en resa. Det var en njutning att följa naturens skiftningar, från Alplandskapet över till slättlandet och därefter målet med de böljande vinkullarna. En bok är också bra som sällskap, för i början av resan som plöjer genom Alperna är det många tunnlar, men däremellan njuter man av ett spektakulärt landskap. Tågrälsen ligger högre upp i dalen än bilvägen så utsikten blir om möjligt mer storslagen än om man åker bil.IMG_8788

Tillbakaresan är lika enkel och tar också cirka 4,5 timmar. Vi köpte biljetter för hemresan direkt när vi kommit fram, för att inte behöva fundera mer på det. Det finns ingen platsbokning eftersom man åker ”mjölktåg” hela vägen.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8896I och kring Alba:

Torsdag eftermiddag strosade vi bara runt i staden för att orientera oss. Vi besökte också Turistinformationen för att få programmet för själva festivalen som egentligen bara varar lördag och söndag.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8942På torsdagskvällen gick vi på en underbar restaurang, Osteria dei Sognatori. Den har vi varit på tidigare. Här kan man inte boka bord. För att vara säker på att få plats vid första sittningen bör man vara utanför restaurangen senast 19.30 då den öppnar. Det lyckades vi med första kvällen…men när vi skulle dit en andra gång mitt i brinnande festival…var det fullt fem minuter efter öppnandet, så då fick vi bida vår tid på Bistro dei Sognatori snett över gatan. Vill man äta lunch på Osterian bör man vara där lite före klockan tolv. Det finns ingen meny utan man äter vad som serveras eller väljer några av dagens rätter.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8948Under fredagen strosade vi också runt och lunchade i solen…förstås blev det pasta med tryffel. Vid femtiden på eftermiddagen började vinprovningen i Gamla stan. Vi förstod inte riktigt hur den skulle gå till…men det visade sig vara vinproducenter som ställde ut små bord utanför affärer…Det kändes som om de helt enkelt valde en butik där de kände ägarna, för det var inga vin- eller matbutiker de stod vid. Här kunde man nu prova viner och få lite tilltugg hos de stolta vinproducenterna.

Provningen blev kort för vår del då vi skulle upp till vår ”Locanda” för middag och övernattning.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8906Lördagen och söndagen startade vi med bussturer. Vi hade köpt biljetter på turistbyrån för ”Hop on Hop off”, då man får en tidtabell för det olika hållplatserna och kan gå på och gå av i vilken by man vill och sedan åka vidare med en senare buss. Den ena turen gick runt Barbaresco-området och den tog vi på lördagen och den andra runt Barolo som vi tog på söndagen. På det sättet fick vi se flera av byarna runt Alba och kunde göra de stopp under dagen som passade oss. Det fanns vänliga guider med på bussarna även om de inte var särskilt kunniga. Det roligaste stoppet var nog i Diano d´Alba där man just på söndagen hade en stor vandringsfest och väntade 2.000 personer till den lilla byn. Man skulle vandra, eller ärligt talat kör bil, mellan byar för att äta och dricka vin.

 

 

 

 

 

IMG_8868Tryffelmarknaden:

På seneftermiddagen var det så äntligen dags att äntra den berömda Tryffelmarknaden. Jag skulle nog hellre kalla den för Tryffel- vin- och matmarknad. Vid entrén lockades man till att köpa en påse med vinglas och två vinprovningsbiljetter för 8 euros förutom inträdet på 2,5 euros. Vinprovarpaketet skulle jag avråda ifrån. Det finns massor av vin att prova och vinglas att låna. Någon tryffel får man dock inte provsmaka, men väl både pasta, korvar och ostar, förutom viner. Det hela försiggår i en stor hall och tryffelförsäljarna har sina montrar i mitten av hallen. Då vi inte kan något alls om tryffel bestämde vi oss för att gå på en tryffelkurs. Biljetterna till den köps på Turistbyrån. Vi fick inte ut så mycket av den då den var på italienska med en översättare till engelska som endast hade rudimentära engelsk-kunskaper…..

Det vi förstod var att man bara ska dofta på tryffeln i tre sekunder och därefter avgöra om doften är frisk utan ammoniak. Man ska därefter lätt trycka på tryffeln mellan tumme och pekfinger för att se till att den inte är svampig och till sist ska man se till att tryffeln är jämn utan håligheter med jord i. En Handlare med billigare tryffel betyder oftast inte att hans är sämre utan att han förmodligen har fler och vill sälja av dem.

Övergripande intrycket av tryffelmarknaden var att den var överreklamerad, packad med folk, men ändå värd ett besök med tanke på den härliga stämningen. Viktigt är att man inte har bråttom för här tar alla det lugnt mitt i kaoset.

Vi besökte marknaden både lördag och söndag så att vi inte behövde stressa utan följde lugnt strömmen. ”Slow…go with the flow…”

IMG_8878Under vår helg hade vi också turen att få vara med om Medeltidsfestivalen som ägde rum på torget utanför katedralen. Det var gycklare, matförsäljare och medeltida lekar som alla glatt roade sig bland. Stämningen var på topp och alla gav sig in i leken. Den festivalen började på lördags kvällen och fortsatte hela söndagen. På söndagskvällen var alla helt utmattade, även vi, som avslutade kvällen på en mysig Osteria Era Nuova mitt emot San Domenico kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8960Det var skönt att sätta sig på det lugna tåget tillbaka till Menton på måndagen och inse att det finns många andra platser att besöka här ifrån per tåg.

Vart bär det iväg nästa gång? Både den vackra kusten ner mot Cinque Terre, eller storstäderna med sina konstmuséer som Turin, Genua och Milano ligger på bekvämt tåg-avstånd,

förutom flera härliga skidorter som Limone som ju nästan är vår grannstad.

Hälsar Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

English version:

Truffle Festival in Alba in October 2014

We had heard much about the Truffle Festival in Alba and just happened to be in Menton when the festival takes place over eight weekends between 11 October and 16 November. For the programs look at the following link: http://www.fieradeltartufo.org/2014/it/index.php

We have friends who drove to the festival by car, but we wanted to try to get there by train. After some research, we knew it would not be that hard … well, a little time consuming with 4.5 hours from Ventimiglia to Alba … but the time we had, and we were supposedly going to ”slow-food country” … so why not take it slow initially!IMG_8954

The biggest problem was to find accommodations. Most hotels were fully booked, so you have to be there in time. We stayed the first night in the middle of Alba by the cathedral at the Albergo de Lorenzo and had to move out to the countryside the next three nights. It was not so bad to wake up among the vineyard clad hills. The downside was that we had to take taxis back and forth to town; that is, if we did not walk five kilometers down … as was needed in view of all the good food we ate.

This is how we did our trip…
The journey:

There are two trains a day between Ventimiglia and Alba. We bought the tickets in Ventimiglia a day before departure. A one way ticket costs 11.85 Euros for the whole distance. We went from Ventimiglia at 10.30 am, changed trains in Cuneo and Cavallermaggiore and arrived in Alba at 14:50.

The stops between stages were not long, so we bought lunch at the Ventimiglia station cafe before setting off. The train trip in itself is worth it. It was a pleasure to follow the natural variations of the land from the Alpine landscape of the plains to the rolling grape covered hills at our destination. A book is also good for company for the beginning of the journey that plows through the Alps with many tunnels, but in between you can enjoy spectacular landscapes. The train tracks lie higher up the valley than the car road so the view is, if possible, more magnificent than when riding in a car.

The return trip is as easy and also takes about 4.5 hours. We bought tickets for the return trip as soon as we arrived, not having to think more about it. There are no seat reservations as you go the ”slow train” all the way.

In and around Alba:
Thursday afternoon we just strolled around the city to orient ourselves. We also visited the tourist office to get the program for the festival itself, which really only lasts Saturday and Sunday. On Thursday evening we went to a wonderful restaurant, Osteria dei Sognatori. This restaurant, we have been to before. Here, you can not book a table. To be sure to get a place, be outside the restaurant no later than 19:30 when it opens. We succeeded the first night … but when we were there a second time in the midst of the full festival … a full five minutes before the opening, we were not lucky, so then we had to bide our time at Bistro dei Sognatori diagonally across the street. If you want to eat lunch at Osterian, you should be there a little before noon. There is no menu and you eat what is served or you choose one of the ”today’s” dishes.

On Friday we also strolled around and had lunch in the sun … of course we had pasta with truffles. At five o’clock in the afternoon the wine tasting in the Old Town began. We did not really understand how it would go to … but it turned out to be winemakers who exhibited little tables outside the shops … It felt as if they simply chose a store where they knew the owners, because it was not wine or food stores they stood at. Here you could now try the wines and get some snacks from the prestigious wine producers.
The wine testing was short for us as we went up to our ”Locanda” for dinner and lodging.IMG_8940

On Saturday and Sunday we went on bus tours. We had bought tickets at the tourist office for the ”Hop on Hop off”, then you get a schedule for the various bus stops and can go on and get off in the village you want and then go on with a later bus. We took one tour that went around the Barbareco area on Saturday and another around Barolo on Sunday. That way we got to see several of the villages around Alba and could make the stop during the day which suited us. There were friendly guides on the buses even though they were not particularly knowledgeable.

Truffle Market:

In the late afternoon, it was finally time to attend the famous truffle market. I would rather call it truffle wine and food market. One was encouraged to purchasing a bag with a wine glass and two tasting tickets for 8 Euros in addition to the entry cost of 2.5 Euros. This package I would advise against. There are plenty of wines to try and wine glasses to borrow. Truffles one cannot taste, but there are pasta, sausages and cheeses in addition to wines. It all takes place in a large hall and truffle vendors have their booths in the middle of the hall. Since we do not know anything at all about the truffles we decided to go on a truffle course. Tickets are purchased at the Tourist Office. We did not get as much out of it as we wished as it was in Italian with a translator into English who had only rudimentary English skills … ..
What we understood was that you ought to smell the truffles for at most just three seconds, and then determine if the scent is fresh without ammonia. One should then lightly press the truffle between thumb and index finger to make sure it is not spongy, and finally, make sure that the truffle is smooth without voids with soil in them.
Our overall impression of the truffle market was that we felt it was overrated, packed with people; but still worth a visit considering the wonderful atmosphere. It is important that you do not rush because here everyone is calm amidst the chaos.

We visited the market on both Saturday and Sunday so we did not have to rush, but followed a quiet stream: ”Slow … go with the flow …”IMG_8895

During our weekend, we also had the good fortune of seeing the Medieval Festival that took place in the square outside the cathedral. There were clowns, food vendors and medieval games that everyone happily amused themselves with. Everyone was excited and everyone was getting into the game. The festival began on Saturday evening and continued throughout Sunday. On Sunday evening everyone was completely exhausted, even we who ended the evening at a cozy Osteria Nuova Era opposite San Domenico Church.
It was nice to sit on the quiet train back to Menton on Monday and realize that there are many places to visit from Menton by train. Where to go next time? Both the beautiful coastline down to the Cinque Terre, Turin, Genoa and Milan lie within easy train distance as well as several lovely ski resorts like Limone’s which is almost our neighboring town.

Greatings Elisabeth

Annons