Busslinje 8 och andra rundturer i Menton /Bus number 8 and other tours

IMG_4926 English text follows

Vi berättar gärna om hur underbart det är att vandra eller promenera i och kring Menton. Men det finns otal anledningar till att man inte gärna använder ”apostlahästarna”. Emellertid kan man njuta av vår underbara stad utan att slita ut fotsulorna. Det billigaste sättet är att använda sig av det lokala bussnätet. Har man 45 minuter på sig så ska man absolut hoppa på buss nummer 8. IMG_4915Man tar den  med fördel uppe vid busstationen så att man kan njuta av hela sträckningen. Denna lilla minibuss tar en först genom en del av centrum, via marknaden, för att sedan sakta masa sig upp genom Fossan-dalen. IMG_4922

Det är en smal dal med mycket gamla hus och med typisk charm bevarad. Sätt er på höger sida i bussens färdrikting så kan ni riktigt kika in i gamla trädgårdar. Så småningom kommer den lilla bussen upp till Place du Trabuquet, eller Place du Vieux Chateau som utsiktsplatsen också heter. IMG_4932Därifrån har man en underbar utsikt över Menton Garavan och man kan också besöka Mentons gamla kyrkogård med vackra, om än förfallna, gravar från 1800-talet. Problemet med att lämna bussen här, är att denna busslinje bara går 5 gånger om dagen! IMG_4929Så stanna kvar på bussen och följ med hela Boulevard Garavan, med sina nya och gamla villor och en spektakulär utsikt över havet. Bussen följer Boulevarden ända bort till italienska gränsen för att därefter svänga ner mot havet igen och följa strandpromenaden, Potre de France. Därefter går bussen vidare mot marknaden och tillbaka till Buss-stationen. Turen tar exakt 48 minuter. En pur njutning för 1,5 euros! Bussen har samma tidtabell alla 7 dagar i veckan, året runt. På bussen kommer ni att träffa på riktiga Mentonbor, de gamla som använder denna buss för att ta sig upp och ner till stan. (När ni går på så glöm inte att hälsa med ett Bonjour! Det hör till!) Som sagt avgår den bara 5 gånger per dag! och det är en ringlinje som för tillfället (september 2013) går från busstationen:   09.10, 09.30, 11.00, 15.00, 17.40.

Om man bor uppe iIMG_4912 Gamla Stan eller på Boulevard Garavan kan den som inte har bil, använda  8:an när man åker hem med mina matinköp. Man ser till att vara klar när det är tid för bussen sig upp för berget. Antingen tar man den vid marknaden om man handlat där, eller vid ”Republique” om man handlat vid ”U express” eller ännu hellre på Carrefour. Skulle man, mot all förmodan;), vara klar innan det är tid för att ta bussen, så kan man ju  gärna sätta sig på baren ”La Régence”vid hållplatsen ”République” och tar något gott, svalkande…eller en appéro…och njuta av gatulivet och Carpe Diem!

IMG_4764

Det vita rundturs-tåget är en liten turistattraktion i Menton som inte ska förringas av den som inte har hur mycket ork som helst för promenader. Det avgår från Promenade du Soleil mitt emot den stora Marknaden. Den gör också en tur bort mot Gravan, ner i nya hamnen för att sedan köra genom hela Gamla stan på Rue Longue.

IMG_4710

Vill man se Menton från havssidan finns det flera möjligheter.           IMG_4759Det finns en rundtursbåt, som jag faktiskt ännu inte provat på, men titta på följande site: http://www.balade-en-mer-menton.fr,                    eller ring: 0033 609 60 11 72, eller gå till Turistbyrån.

Har man ett båtförarbevis (skall visas upp med engelsk text) kan man också hyra sig en egen båt för en halv eller hel dag!  Båtuthyrningen ligger vid gamla hamnen vid Bastionen och heter Mer Passion. Här finns större båtar som kräver båtförarbevis, men även mindre som man kan hyra utan bevis. Titta på siten:                                                                          http://www.merpassion.com/location.htm                                                                            Jag har haft turen att få följa med en duktig sjöman!IMG_4511 IMG_4455 Det var verkligen en fantastisk upplevelse. Vi följde hela kusten bort mot Nice och tog även en avstickare i  Monacos hamn! Då känner man sig liten bland alla otroliga jätte-skepp! Men vad förslår det en mysig mindre båt i goda vänners lag! Det är då champagnen smakar som bäst!

Hälsar Elisabeth

We often tell you how wonderful it is to hike or walk in and around Menton. But there are numerous reasons to choose not to walk, as one can enjoy our wonderful city without wearing out the soles. The cheapest way is to use the local bus network. If you have 45 minutes to spare, you should definitely catch bus number 8.

It is best to catch the bus up at the bus station so that you can enjoy the full stretch. This small minibus first drives through part of downtown, pass the market, and then slowly drives up through the Fossan Valley. It is a narrow valley with very old houses with the typical charm preserved. Sit on the right side of the bus so that you can look into the ancient gardens. Eventually, the little bus arrives at the Place du Trabuquet, or Place du Vieux Chateau which is also the name of the lookout.

From here one has a wonderful view of Menton Garavan and you can also visit Menton’s old cemetery with beautiful, albeit neglected, graves from the 1800s. The problem with getting off the bus here is that this bus only runs 5 times a day!

So stay on the bus as it follows the Boulevard Garavan, with its new and old houses and a spectacular view of the ocean. The bus follows the boulevard all the way to the Italian border and then it turns down to the sea again and follow the boardwalk, Potre de France. Then the bus continues on to the market and back to the bus station. The tour takes exactly 48 minutes. A sheer delight for 1.5 Euros! The bus has the same schedule all 7 days a week, year round. On the bus, you will meet the real Menton citizens, young and old persons who use this bus to get up and down to town. (When you go on the bus do not forget to greet with a Bonjour, it is the custom!) As I mentioned the bus runs only 5 times per day and it is a ring-line which currently (September 2013) leaves the bus station at: 9:10am, 9:30am, 11am, 3pm, and 5:40pm.    

If you live up in the Old Town or at the Boulevard Garava, and do not have a car, use the #8 bus when going home with grocery shopping to avoid having to walk up the mountain. Either take the bus at the market if you shopped ther, or at the ”Republique” if you shopped at the ”U express” or better still at Carrefour. If in the event that you have time before the bus arrives, you can happily sit down at the bar ”La Regence” by the stop ”République” and enjoy something good, cool … or a appéro … and enjoy the street life and Carpe Diem!

The white tour train is a little tourist attraction in Menton that should not be belittled by anyone who does not have enough strength for walking. It departs from the Promenade du Soleil across from the main market. It also makes a turn toward the Gravan, down to the new port, and then drives through the entire Old Town on the Rue Longue.

If you want to see Menton from the seaward side, there are several possibilities.

There is a tour boat, which I actually have not tried yet, but one can look at the following site: http://www.balade-one-more-menton.fr, call: 0033 609 60 11 72, or go to the tourist office.


One can also rent a private boat for a half or full day! The boat rental is located at the old harbor at Bastion and called Mer Passion. There are larger boats that require a boat license (proof must be presented in English), but they also have smaller boats that you can rent without proof. Look at the site: http://www.merpassion.com/location.htm

I have been fortunate enough to sail with a talented sailor! It was truly an amazing experience. We followed the coast towards Nice and even took a detour into the Monaco harbor!  You feel small among all the incredible giant ships! But nothing beats a smaller boat amongst good friends! That’s when the champagne tastes the best!


Greetings Elisabeth

Annons